Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnalla tarkoitetaan onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa paloasemien henkilöstön suorittamia kiireellisiä pelastustehtäviä.

Ensihoito

Ensihoitopalveluiden tehtävänä on huolehtia äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan kiireellisestä hoidosta ja tarvittaessa kuljetuksesta ensihoitoyksiköllä terveydenhuollon päivystyspisteeseen. 

Tilannekeskus

Pelastustoimen tilannekeskus pitää yllä 24/7 turvallisuustilannekuvaa Etelä-Karjalan,
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastustoimen alueella.

Valvonta

Pelastuslaitoksen valvontatoiminnan tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Palotarkastuksella valvotaan pelastuslakiin ja muihin määräyksiin perustuvien velvoitteiden noudattamista ja annetaan neuvoja ja ohjeita turvallisuuden kehittämiseksi. Yrityksen tai yhteisön palotarkastuksilla perehdytään kohteen turvallisuuskulttuuriin.

Turvallisuusviestintä

Pelastuslaitos pyrkii lisäämään ihmisten valmiuksia ehkäistä onnettomuuksia sekä kykyä toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi pelastuslaitos toteuttaa turvallisuusviestintää. Turvallisuusviestintä sisältää esimerkiksi koulutusta, kampanjoita, mediaviestintää sekä neuvontaa puhelimitse ja sosiaalisessa mediassa.

Turvallisuuskoulutus

Pelastuslaitos neuvoo ja kouluttaa ihmisiä turvallisuustiedoissa ja –taidoissa. Turvallisuuskoulutuksen tarkoituksena on ohjata ihmisiä arvioimaan riskejä ja toimimaan oikein onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Varautuminen

Pelastuslaitoksilla on tärkeä rooli varautumisessa erilaisiin suuronnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin. Pelastusviranomaiset toimivat yleisjohtajina esimerkiksi myrskyjen ja tulvien aiheuttamissa pelastustilanteissa ja tukevat tarvittaessa muita viranomaisia niiden toiminnassa. Jokaisen tulee varautua myös itse erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja tietoliikennekatkoihin. Ihmisten omatoiminen varautuminen helpottaa viranomaisten työtä kriisin sattuessa.

Vapaaehtoistoiminta

Pelastustoimen henkilöstö koostuu päätoimisista ja sivutoimisista henkilöistä. Pohjois-Savossa on n. 550 sivutoimista pelastustyöntekijää, joilla on harrastuksena palokuntatoiminta. Heidän leipätyönsä on palokunnan ulkopuolella, mutta onnettomuustilanteessa heidät hälytetään tarvittaessa mukaan pelastustoimintaan.

Valmiussuunnittelu

Pelastuslaitos tukee kuntia valmiussuunnittelussa ja väestönsuojeluun varautumisessa. Kuntien valmiussuunnittelu tähtää siihen, että kunnan eri perustehtävät pystytään hoitamaan kaikissa turvallisuustilanteissa niin hyvin kuin mahdollista.

Turvallisuustiedotteet

Pelastuslaitos laatii ulkoisen pelastussuunnitelman yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista, jotka on määritelty pelastuslaissa. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on ohjata toimintaa mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa.

Palveluhinnasto

Pelastuslaitos voi periä maksun esimerkiksi valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta tai paloilmoittimen toistuvasta erheellisestä toiminnasta aiheutuvasta tehtävästä. Perittävien maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi.