Hyppää sisältöön

Pelastustoimeen liittyvät tärkeimmät säädökset

Pelastuslaki

Pelastuslaissa (379/2011) säädetään muun muassa jokaisen ihmisen ja yrityksen velvollisuudesta ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia. Laissa säädetään myös pelastusviranomaisten tehtävistä. Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti niin, että aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 


Laki hätäkeskustoiminnasta

Hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010) tarkoituksena on edistää väestön turvallisuutta, järjestää hätäkeskuspalvelujen tuottaminen ja parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua. Lakia sovelletaan pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskuspalveluihin ja Hätäkeskuslaitokseen. 

Laki Pelastusopistosta

Pelastusopistosta annetussa laissa (607/2006) säädetään Pelastusopiston tehtävistä ja hallinnosta, Pelastusopistossa annettavasta koulutuksesta sekä opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

Laki pelastustoimen laitteista

Pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) tarkoituksena on varmistaa, että pelastustoimen laitteet ovat turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia sekä että ne vaatimustenmukaisina voidaan esteettä luovuttaa markkinoille ja käyttöön. Lain tarkoituksena on myös varmistaa, että pelastustoimen laitteiden oikealla asennuksella, huollolla ja tarkastuksella turvataan laitteiden tehokas ja luotettava toiminta niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.
 

Sisäministeriön asetukset