Hyppää sisältöön

Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.

Pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäisyn ydintehtäviä ovat ihmisten ohjaus, neuvonta ja koulutus sekä valvontatehtävät.

Pelastusviranomaiset valvovat rakennusten ja toiminnan turvallisuutta palotarkastuksilla ja muilla valvontamenetelmillä. Onnettomuuksien ehkäisyssä tehdään yhteistyötä alueen muiden viranomaisten sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Jokaisella on itsellään ensisijainen vastuu tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisystä sekä omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta huolehtimisesta. 

Pelastuslaissa on jokaista koskettavia yleisiä velvoitteita. Näitä ovat

  • jokaisen toimintavelvollisuus
  • yleinen huolellisuusvaatimus
  • velvollisuus varovaisuuteen tulen käsittelyssä.

Onnistunut pelastustoiminta edellyttää sitä, että onnettomuuden havainneet ihmiset osaavat ja pystyvät toimimaan oikein jo ennen kuin ammattipelastajat pääsevät paikalle. Monia erilaisia onnettomuuksia tai niiden aiheuttamia vahinkoja voidaan estää ja rajoittaa yksinkertaisilla toimilla.

Jokaisen tulee noudattaa pelastuslain turvallisuussäännöksiä ja määräyksiä. Tulta ja vaarallisia aineita käsiteltäessä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vaaratilanteiden syntymistä on ehkäistävä, jotta tulipalo ei syttyisi tai muita onnettomuuksia tapahtuisi. Lisäksi jokainen asukas on vaaratilanteessa velvollinen tekemään hätäilmoituksen, varoittamaan vaarassa olevia sekä ryhtymään kykyjensä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

Pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäisyn tehtävät

Ohjaus

Pelastuslaitos ohjaa ja tukee varautumisvelvollisia näiden pelastuslain mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Ohjauksella pyritään ehkäisemään onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä edistämään yleistä turvallisuutta.

Koulutus, neuvonta ja turvallisuusviestintä

Pelastuslaitos neuvoo ja kouluttaa ihmisiä, jotta he osaisivat omalla toiminnallaan ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia sekä toimia oikein onnettomus- ja vaaratilanteissa. Turvallisuusviestintään kuuluu koulutuksien lisäksi erilaisia kampanjoita, tapahtumia, julkaisuja ja henkilökohtaista neuvontaa esimerkiksi palotarkastusten yhteydessä.

Valvontatehtävät

Pelastuslaitos valvoo alueellaan pelastuslaissa määriteltyjen varautumisvelvollisten vastuiden ja tehtävien noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitos tekee palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Palotarkastusten yhteydessä pelastusviranomaiset kiinnittävät huomiota myös muiden onnettomuuksien kuin tulipalojen ehkäisyyn. Palotarkastusten yhteydessä voidaan antaa myös määräyksiä tai suosituksia esimerkiksi turvallisuusjärjestelyistä tai turvallisuuslaitteista.

Pelastuslaitoksella on myös kemikaaliturvallisuuslain mukaisia viranomaistehtäviä.

Palontutkinta

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi pelastuslaitos tekee palontutkintaa. Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen.