Hyppää sisältöön

Kymenlaakson pelastuslaitos on yksi Suomen 21 pelastuslaitoksesta. Pelastuslaitoksen alueeseen kuuluvat Kymenlaakson kunnat: Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä. Aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen pelastustoimen osasuunnitelman, joka sisältää toimialan toiminnan ja talouden tavoitteet sekä investointisuunnitelman.  Hyvinvointialue päättää, millä tavalla pelastuslaitos huolehtii alueellaan sille kuuluvista tehtävistä. 

Pelastuslaitoksella työskentelee tällä hetkellä noin 185 työntekijää, jotka ovat toimialanjohtajan (pelastusjohtaja) alaisessa linjaorganisaatiossa jakaantuneet kolmeen tulosalueeseen turvallisuuspalvelut, pelastuspalvelut ja pelastustoimen kehittämis- ja tukipalvelut. Organisaation rakenne on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen organisaatiokaavio

Strategia ja arvot

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategia vuosille 2023–2025, ohjaa koko hyvinvointialueen toimintaa ja asettaa toiminnalle viitekehykset lainsäädännön ohella. Strategiaa toteutetaan erikseen laadittavilla toimenpideohjelmilla, joissa seurataan asetettuja tavoitteita määritettyjen mittarien sekä indikaattorien kautta. Samalla määritellään onnistumisen edellytykset ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet palvelujen tuottamiseen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi 27.9.2022 alueen strategian, joka määrittää velvoittavat tavoitteet Kymenlaakson pelastuslaitokselle. Keskeiset tavoitteet ovat:
•    tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille
•    talouden tasapaino uudistumisen kautta
•    hyvinvoiva henkilöstö

Pelastustoimea ohjaa valtakunnallinen pelastustoimen strategia 2016-2025, jossa on seitsemän kansallista tavoitetta:

1.    pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin perustuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä
2.    pelastustoimella on riskejä vastaava valmius
3.    pelastustoimi on siviilivalmiuden vahva yhteen sovittaja ja luotettu yhteistyökumppani
4.    palvelut on järjestetty laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja yhdenmukaisesti
5.    jokainen on tietoinen ja kantaa vastuunsa omasta ja yhteisönsä turvallisuudesta sekä ympäröivästä turvallisuudesta
6.    pelastustoimi kehittää aktiivisesti omia toimintamenetelmiään
7.    henkilöstö voi hyvin

Pelastuslaitoksen asetetut painopisteet ja strategiset tavoitteet ovat linjassa Kymenlaakson hyvinvointialueen, sisäisenturvallisuuden sekä valtioneuvoston strategisten tavoitteiden kanssa. Niiden tarkoitus antaa kokonaiskuva niistä asioita, joihin pelastuslaitos erityisesti tulee toteuttamaan toimia.

1.    Suorituskykyiset palvelut
2.    Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö
3.    Hyvinvointialuetasoinen palveluyhteistyö

Toimintaa ja palvelutuotantoa ohjaavat arvot ovat: ihmisläheinen, luotettava, uudistuva ja osallistava. Kymenlaakson pelastuslaitosta sitoo lisäksi valtakunnalliset pelastustoimen arvot: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti, yhteistyössä.

Toimintasääntö

Pelastuslaitos toimii osana Kymenlaakson hyvinvointialuetta. Pelastustoimen toimialalle on laadittu toimintasääntö, jonka aluehallitus on hyväksynyt vuonna 2022. Toimintasäännössä on esitetty pelastuslaitoksen toiminta-ajatus, organisaatio sekä viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintasääntö

Palvelutasopäätös

Kymenlaakson hyvinvointialueelle on Kymenlaakson aluevaltuuston 26.9.2023 tekemällä päätöksellä hyväksytty uusi pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2024-2026.

Kymenlaakson pelastuslaitos tuottaa Kymenlaakson hyvinvointialueella pelastustoimialan palvelut ja vastaa alueen pelastusviranomaiselle säädetyistä tehtävistä. Pelastuslaitoksen tehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta, vähentää onnettomuuksia, tuottaa ensivaste- ja ensihoitopalveluja sekä muita hyvinvointialueen päättämiä palveluja pelastuslain mukaisesti.

Palvelutasopäätös on toteutettu pelastustoimen palvelutasopäätöksestä annetun sisäministeriön asetuksen mukaisesti. Palvelutasopäätös perustuu vuoden 2023 aikana laadittuun riskianalyysiin, joka mahdollistaa tuotettujen palvelujen mitoittamisen tunnistettujen riskien ja uhkien mukaisesti.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2024-2026

Onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma

Kymenlaakson pelastuslaitoksen suorittaman valvonta perustuu alueen riskien arviointiin. Valvontatehtävän toteuttamisesta on laadittu valvontasuunnitelma nimellä onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma, johon on sisällytetty alueen turvallisuusviestintäsuunnitelma. Suunnitelma on laadittu, jotta valvonta on mahdollisimman laadukasta, säännöllistä ja tehokasta.

Valvontasuunnitelmassa on määritelty suoritettavat palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet sekä kuvattu, miten valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan. Valvontasuunnitelma perustuu palvelutasopäätökseen. Valvontasuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja muutoinkin, jos tarkistamiseen on erityinen syy.

Onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma