Hyppää sisältöön

Pelastustoimen visio

Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri ja Euroopan tehokkain pelastustoimi

Tämä tarkoittaa

  • yhteiskuntaa, jossa jokainen ottaa vastuuta turvallisuudesta ja onnettomuuksia ehkäistään tehokkaasti ennalta
  • motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä
  • taloudellisesti tuotettuja palveluja, jotka vastaavat uhkia ja asiakkaiden tarpeita
  • hyvää kumppanuusverkostoa.
     

Pelastusalan arvot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi

Pelastustoimen arvo ovat inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti - yhteistyössä. Kuvassa pelastustoimen tunnus Fenix-lintu.

Pelastustoimen toimijat

Sisäministeriön pelastusosasto

Sisäministeriön pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa sekä huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä.

Aluehallintovirastot

Aluehallintovirasto valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa
toimialueellaan.

Pelastuslaitokset

Suomessa on 22 kuntien yhteisesti ylläpitämää pelastuslaitosta, jotka hoitavat pelastustoimen tehtävät alueellaan.

Sopimuspalokunnat

Sopimuspalokunnilla on tärkeä rooli pelastustoimen järjestelmässä. Ne osallistuvat pelastustoimintaan ja muodostavat poikkeusoloissa ja väestönsuojelussa tarvittavan reservin.

Pelastusalan järjestöt

Pelastusalalla toimii useita järjestöjä, joilla on tärkeä rooli mm. onnettomuuksien ehkäisyssä ja pelastusalan koulutuksessa.

Palosuojelurahasto

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka myöntää avustuksia tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi.

Pelastusopisto

Pelastusopisto antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillisiin tutkintoihin johtavaa peruskoulutusta ja pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. 
 

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastuslaitokset tukevat asukkaita, yrittäjiä ja muita alueella toimivia ihmisiä ehkäisemään onnettomuuksia jakamalla tietoa, ohjaamalla neuvomalla ja turvallisuusviestinnällä. 

Pelastustoiminta

Pelastustoiminta on uhkaavan onnettomuuden torjumista ja jo tapahtuneen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen ja vammojen minimointia sekä ensiapua vammoista paranemiseksi
 

Ensihoito

Pelastuslaitokset järjestävät alueelliset ensihoitopalvelut yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa. Ensihoito on kiinteä ja luonteva osa pelastuslaitosten päivittäistä toimintaa. 

Kansainvälinen yhteistyö

Pelastustoimeen kuuluu jatkuva kansainvälinen yhteistyö, jota tehdään niin Euroopan unionin, YK:n, Naton, Pohjoismaiden kuin muidenkin naapurimaiden kanssa.
 

Varautuminen

Varautuminen tarkoittaa valmistautumista ennakolta erilaisiin suuronnettomuuksiin, kriisitilanteisiin ja jopa sodan aikaan.
 

Strategia

Pelastustoimen toimintaa ja käynnissä olevaa uudistusta ohjaa strategia, jonka visio on Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä.
 

Lainsäädäntö

Pelastustoimea koskee monet lait ja asetukset. Tärkeimpänä pelastuslaki. 

Tilastot

Pelastuslaitosten turvallisuusviestintä tavoittaa noin 900 000 ihmistä vuodessa Hälytysluonteisia tehtäviä on noin 100 000.
 

Julkaisut ja ohjeet

Sisäministeriö julkaisee pelastustoimea koskevia ohjeita ja muita julkaisuja pääasiassa sisäministeriön julkaisusarjassa. 

Opiskelemaan

Kuopiossa toimiva Pelastusopisto järjestää pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta, varautumiskoulutusta sekä kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin valmentavaa koulutusta.