Hyppää sisältöön

Pelastustoimen toimijat

Sisäministeriön pelastusosasto

Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustoimea, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä sekä yhteensovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä.

Aluehallintovirastot

Aluehallintovirasto valvoo pelastustoimea sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan sekä tukee sisäministeriötä sen pelastustoimea koskevissa tehtävissä.

Hyvinvointialueet

Hyvinvointialue vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Pelastuslaitokset

Suomessa on 21 pelastuslaitosta, jotka hoitavat pelastustoimen tehtävät alueellaan.

Sopimuspalokunnat

Sopimuspalokunnilla on tärkeä rooli pelastustoimen järjestelmässä. Ne osallistuvat pelastustoimintaan ja muodostavat poikkeusoloissa ja väestönsuojelussa tarvittavan reservin.

Pelastusalan järjestöt

Pelastusalalla toimii useita järjestöjä, joilla on tärkeä rooli mm. onnettomuuksien ehkäisyssä ja pelastusalan koulutuksessa.

Palosuojelurahasto

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka myöntää avustuksia tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi.

Pelastusopisto

Pelastusopisto antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillisiin tutkintoihin johtavaa peruskoulutusta ja pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. 
 

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastuslaitokset tukevat asukkaita, yrittäjiä ja muita alueella toimivia ihmisiä ehkäisemään onnettomuuksia jakamalla tietoa, ohjaamalla neuvomalla ja turvallisuusviestinnällä. 

Pelastustoiminta

Pelastustoiminta on uhkaavan onnettomuuden torjumista, tapahtuneen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen ja vammojen minimointia sekä ensiapua vammoista paranemiseksi.
 

Pelastustoiminnan yhteistyöalueet

Pelastustoiminnan yhteistyöalueiden tärkein tehtävä on varautuminen laajojen ja pitkäkestoisten onnettomuuksien pelastustoimintaan. Pelastuslaitos, jonka alueella on yliopistollinen sairaala, vastaa oman yhteistyöalueensa pelastustoiminnan yhteistyön järjestämisestä.

Ensihoito

Pelastuslaitokset järjestävät alueelliset ensihoitopalvelut yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Ensihoito on kiinteä ja luonteva osa pelastuslaitosten päivittäistä toimintaa. 

Kansainvälinen yhteistyö

Pelastustoimeen kuuluu jatkuva kansainvälinen yhteistyö, jota tehdään niin Euroopan unionin, YK:n, Naton, Pohjoismaiden kuin muidenkin naapurimaiden kanssa.
 

Varautuminen

Varautuminen tarkoittaa valmistautumista erilaisiin suuronnettomuuksiin ja kriisitilanteisiin.
 

Strategiset tavoitteet

Strategiassa esitetään hyvinvointialueiden pelastustoimelle suunnattuja merkittäviä palvelujen uudistus- ja kehittämistavoitteita sekä linjataan lainsäädännön ja suorituskyvyn kehittämisen suuntaviivoja.

Viestinnän linjaukset

Pelastustoimen viestinnän linjaukset on tarkoitettu pelastustoimen viestinnän yhteiseksi selkärangaksi, jota täydennetään organisaatioiden omilla viestintäsuunnitelmilla.

Lainsäädäntö

Pelastustoimen tärkein laki on pelastuslaki. Pelastustoimi noudattaa useita lakeja ja asetuksia. 

Tilastot

Pelastuslaitosten turvallisuusviestintä tavoittaa noin 900 000 ihmistä vuodessa. Hälytysluonteisia tehtäviä on noin 100 000.
 

Julkaisut ja ohjeet

Sisäministeriön julkaisusarja sisältää pelastustoimea koskevia ohjeita sekä muita toimialan julkaisuja. 

Opiskelemaan

Kuopiossa toimiva Pelastusopisto järjestää pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta, varautumiskoulutusta sekä kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin valmentavaa koulutusta.