Hyppää sisältöön

Kohdekortti ja kohdepiirros

Kohdekortti ja kohdepiirros laaditaan kohteista, joissa on automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai palotekninen savunpoistojärjestelmä. Kohdekortti ja kohdepiirros laaditaan myös kohteista, joissa varastoidaan vaarallisia kemikaaleja.

Kohdekortin liitteenä toimitetaan kohdepiirros. Piirroksesta tulee selvitä mm. kohteen sijainti alueella, yleiskuva kohteesta/rakennuksista ja ajoreitit kohteeseen sekä pelastustoimintaa palvelevat ja onnettomuuden ehkäisemiseksi tehdyt järjestelyt. Esitystavan tulee olla pelkistetty ja erityistä huomiota on kiinnitettävä luettavuuteen ja esittää vain tarpeelliset asiat.

Asiakirjat lähetetään pelastuslaitokselle osoitteeseen tilannekeskus.lu@pelastustoimi.fi.

Pelastuslaitos ei välitä tietoja hätäkeskukselle. Hätäkeskukseen liitetyn kohteen osalta tulee erikseen olla yhteydessä hätäkeskukseen ja toimia hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti.

Avainsäilö

Paloilmoitinlaitteiston haltija hankkii ja asentaa hallitsemansa rakennuksen lukitut säilöt, joita kutsutaan avainsäilöiksi (kansankielellä myös putkilukko).

Ohje pelastuslaitoksen käyttöön tarkoitetusta avainsäilöstä

Avainsäilöjen asennuksessa tulee noudattaa Finanssialan turvallisuusohjetta: Pelastustoimen avainsäilöt

Tietojen muuttuessa

Kun paloilmoitinkiinteistöön liittyviin tietoihin tulee muutoksia, esimerkiksi paloilmoittimen hoitaja vaihtuu tai kiinteistö vaihtaa omistaa, on tärkeää ilmoittaa muutoksista pelastuslaitokselle. Uudet tiedot ilmoitetaan yllä mainitulla kohdekorttipohjalla lähettämällä päivitetty kohdekortti Word-muodossa osoitteeseen tilannekeskus.lu@pelastustoimi.fi.

Muista ilmoittaa muuttuneet tiedot myös hätäkeskukselle, ohjeet ja lomake tietojen päivittämistä varten löytyvät Hätäkeskuslaitoksen sivulta

Tilapäinen irtikytkentä

Esimerkiksi remontin, laitteiston vikaantumisen tai kunnossapitotöiden yhteydessä voi tulla tarve kytkeä paloilmoitinlaitteisto tilapäisesti pois käytöstä.

Ohje: Automaattisten paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen tilapäinen irtikytkentä 

Erheelliset paloilmoitukset

Automaattisen paloilmoittimen hälytyksistä jopa yli 90 % on erheellisiä. Pelastuslaitokselle erheellinen paloilmoitus tarkoittaa varmennustehtävää, jossa ei ole tarvetta sammutus- tai pelastustoimiin mutta tehtävä sitoo kuitenkin henkilöstöä ja pelastuskalustoa.

Erheellinen paloilmoitinhälytys aiheuttaa häiriötä kiinteistön toiminnalle ja varaa pelastuslaitoksen yksiköt pois todellisista hätätilanteista sekä aiheuttaa hälytysajona tarpeetonta riskiä liikenteessä. Pelastuslaki 379/2011 antaa pelastuslaitokselle oikeuden laskuttaa kiinteistöä, kun kiinteistön paloilmoitin on välittänyt toistuvasti erheellisiä paloilmoituksia.

Kirjallinen korjauskehotus

Pelastuslaitos lähettää kiinteistölle kirjallisen korjauskehotuksen toisesta erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä, joka on tapahtunut kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana. Korjauskehotus lähetetään omistajalle, haltijalle tai toiminnanharjoittajalle tai muulle taholle, joka on tehnyt kohdetta koskevan paloilmoitinsopimuksen hätäkeskuksen kanssa.

Korjauskehotuksen saatuaan kiinteistöllä on neljätoista vuorokautta aikaa ryhtyä toimenpiteisiin erheellisten paloilmoitusten välttämiseksi, minä aikana erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä ei voida laskuttaa.

Kolmas erheellinen paloilmoitus

Kolmannesta tai useammasta erheellisestä paloilmoittimen hälytyksestä, joka on tapahtunut kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana, lähetetään paloilmoitinkiinteistölle lasku. Maksettavan taksan päättää pelastuslaitoksen johtokunta. Lasku lähetetään taholle, joka on tehnyt paloilmoitinta koskevan sopimuksen hätäkeskuksen kanssa.

Esimerkiksi, jos kyseessä on viides erheellinen paloilmoitinhälytys kahdentoista kuukauden aikana, laskutetaan kolmas, neljäs ja viides hälytys. Pelastustoimen palveluista perittävät maksut löytyvät palveluhinnastostamme.

Ohje erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi

Erheellisenä laskutettavien hälytysten perusteita ovat mm:

 • Huolimattomuus kiinteistön korjaus-, asennus- tai huoltotyössä (esim. rakennustöistä aiheutuva pöly, tulityöt) 
 • Ajoneuvon pakokaasu
 • Tupakointi
 • Muu savu tai pöly kiinteistössä
 • Kosteus tai vesi
 • Korkea tilapäinen lämpötila
 • Isku ilmaisimeen
 • Ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa
 • Keskuslaitteiston vika
 • Sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen toiminta
 • Sprinkleriputkiston vuoto
 • Erehdys tai väärä käyttö
 • Vesijohtoverkoston aiheuttama paineisku
 • Paloilmoittimen reagoiminen tavanomaiseen ruuan valmistukseen
 • Huolimattomuus tulitöissä
 • Toistuva hätäkeskuksen välittämä laitevian tarkistustehtävä
 • Teholähdevika
 • Muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön toiminnasta tai huolimattomuudesta
 • Tuntematon syy (syynä saattaa olla esim. likaantunut tai vanhentunut ilmaisin)

Erheelliset hälytykset, joita ei laskuteta:

 • Rakennuspalo, maastopalo, liikennevälinepalo, muu tulipalo
 • Ensivastetehtävä tai muu hätätilanne, jossa on painettu paloilmoitinpainiketta
 • Rakennuspalovaara
 • Räjähdys/räjähdysvaara
 • Vaarallisten aineiden aiheuttama onnettomuus
 • Muu ylijännite tai suuritaajuinen häiriö
 • Salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio.

Esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä tapahtuvasta maasto- tai autopalosta pelastuslaitos ei anna korjauskehotusta tai laskuta. Tarvittaessa voidaan soveltaa harkinnanvaraisuutta.

Lisätietoja, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos: 
yhteydenotot sähköpostilla: erheet.lu(a)pelastustoimi.fi.

Lomakkeet liittyen laskureklamaatioihin:

Epäselvissä tilanteissa suosittelemme ottamaan yhteyttä laskutuspäätöksen tehneeseen viranomaiseen ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä.

Virheelliseksi katsotusta maksusta voi tehdä oikaisuvaatimuksen hyvinvointialueelle.

Oikaisuvaatimus tehdään alta löytyvän ohjeen mukaisesti ja toimitetaan hyvinvointialueen kirjaamoon. Yhteystiedot löytyvät oikaisuvaatimusohjeestata.

Liitetiedostot

Oikaisuvaatimusohje

Lisätietoja

Päivystävä palotarkastaja
p. 029 151 2512, arkisin klo 9.00-11.30

Tilannekeskus p. 029 151 2112

Anna palautetta