Hyppää sisältöön

Uusi kiinteistö, jonne tulee paloilmoitin 

Kun rakennetaan kiinteistöä, jonne tulee automaattinen paloilmoitinlaitteisto, pelastuslaitos tarvitsee tiedon uuden paloilmoitinlaitteiston osalta hyvissä ajoin.

Tarvittavia asiakirjoja ovat: 

Kohdekorttipohja (lähetäthän kortin pelastuslaitokselle Word-muodossa, kiitos) 

Kohdepiirros

Lähetä asiakirjat pelastuslaitokselle osoitteeseen pelastuslaitos(a)espoo.fi.

Tietojen muuttuessa 

Kun paloilmoitinkiinteistöön liittyviin tietoihin tulee muutoksia, esimerkiksi paloilmoittimen hoitaja vaihtuu tai kiinteistö vaihtaa omistaa, on tärkeää ilmoittaa muutoksista pelastuslaitokselle. Uudet tiedot ilmoitetaan yllä mainitulla kohdekorttipohjalla lähettämällä päivitetty kohdekortti Word-muodossa osoitteeseen pelastuslaitos(a)espoo.fi.

Muista ilmoittaa muuttuneet tiedot myös hätäkeskukselle, ohjeet ja lomake tietojen päivittämistä varten löytyvät Hätäkeskuslaitoksen sivulta

Tilapäinen irtikytkentä 

Esimerkiksi remontin, laitteiston vikaantumisen tai kunnossapitotöiden yhteydessä voi tulla tarve kytkeä paloilmoitinlaitteisto tilapäisesti pois käytöstä.

Ohje: Automaattisten paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen tilapäinen irtikytkentä 

Erheelliset paloilmoitukset

Automaattisen paloilmoittimen hälytyksistä jopa yli 90 % on erheellisiä. Pelastuslaitokselle erheellinen paloilmoitus tarkoittaa varmennustehtävää, jossa ei ole tarvetta sammutus- tai pelastustoimiin mutta tehtävä sitoo kuitenkin henkilöstöä ja pelastuskalustoa. 

Erheellinen paloilmoitinhälytys aiheuttaa häiriötä kiinteistön toiminnalle ja varaa pelastuslaitoksen yksiköt pois todellisista hätätilanteista sekä aiheuttaa hälytysajona tarpeetonta riskiä liikenteessä. Pelastuslaki 379/2011 antaa pelastuslaitokselle oikeuden laskuttaa kiinteistöä, kun kiinteistön paloilmoitin on välittänyt toistuvasti erheellisiä paloilmoituksia. 

Kirjallinen korjauskehotus 

Pelastuslaitos lähettää kiinteistölle kirjallisen korjauskehotuksen toisesta erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä, joka on tapahtunut kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana. Korjauskehotus lähetetään omistajalle, haltijalle tai toiminnanharjoittajalle tai muulle taholle, joka on tehnyt kohdetta koskevan paloilmoitinsopimuksen hätäkeskuksen kanssa. 

Korjauskehotuksen saatuaan kiinteistöllä on neljätoista vuorokautta aikaa ryhtyä toimenpiteisiin erheellisten paloilmoitusten välttämiseksi, minä aikana erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä ei voida laskuttaa.

Kolmas erheellinen paloilmoitus 

Kolmannesta tai useammasta erheellisestä paloilmoittimen hälytyksestä, joka on tapahtunut kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana, lähetetään paloilmoitinkiinteistölle lasku. Maksettavan taksan päättää pelastuslaitoksen johtokunta. Lasku lähetetään taholle, joka on tehnyt paloilmoitinta koskevan sopimuksen hätäkeskuksen kanssa. 

Esimerkiksi, jos kyseessä on viides erheellinen paloilmoitinhälytys kahdentoista kuukauden aikana, laskutetaan kolmas, neljäs ja viides hälytys. Pelastustoimen palveluista perittävät maksut löytyvät palveluhinnastostamme

Ohje erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi 

Erheellisenä laskutettavien hälytysten perusteita ovat mm: 

 • Huolimattomuus kiinteistön korjaus-, asennus- tai huoltotyössä (esim. rakennustöistä aiheutuva pöly, tulityöt) 
 • Ajoneuvon pakokaasu 
 • Tupakointi 
 • Muu savu tai pöly kiinteistössä 
 • Kosteus tai vesi 
 • Korkea tilapäinen lämpötila 
 • Isku ilmaisimeen 
 • Ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa 
 • Keskuslaitteiston vika 
 • Sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen toiminta 
 • Sprinkleriputkiston vuoto 
 • Erehdys tai väärä käyttö 
 • Vesijohtoverkoston aiheuttama paineisku 
 • Paloilmoittimen reagoiminen tavanomaiseen ruuan valmistukseen 
 • Huolimattomuus tulitöissä 
 • Toistuva hätäkeskuksen välittämä laitevian tarkistustehtävä 
 • Teholähdevika 
 • Muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön toiminnasta tai huolimattomuudesta 
 • Tuntematon syy (syynä saattaa olla esim. likaantunut tai vanhentunut ilmaisin) 

Erheelliset hälytykset, joita ei laskuteta: 

 • Rakennuspalo, maastopalo, liikennevälinepalo, muu tulipalo 
 • Ensivastetehtävä tai muu hätätilanne, jossa on painettu paloilmoitinpainiketta 
 • Rakennuspalovaara 
 • Räjähdys/räjähdysvaara 
 • Vaarallisten aineiden aiheuttama onnettomuus 
 • Muu ylijännite tai suuritaajuinen häiriö 
 • Salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio. 

Esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä tapahtuvasta maasto- tai autopalosta pelastuslaitos ei anna korjauskehotusta tai laskuta. Tarvittaessa voidaan soveltaa harkinnanvaraisuutta. 
 
Lisätietoja, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos: 
yhteydenotot sähköpostilla: erheet(a)espoo.fi. 

Lomakkeet liittyen laskureklamaatioihin: 

Valitusosoitus  

Reklamaatio erheellisen paloilmoituksen laskusta (Word) 

Reklamaatio erheellisen paloilmoituksen laskusta (Pdf) 

Lisätietoja

Päivystävä palotarkastaja
p. 09 8162 6815, arkisin klo 9.00-11.30

Tilannekeskus p. 09 8162 8699

Anna palautetta (siirryt Espoon kaupungin palautepalveluun)