Hyppää sisältöön

Pelastuslaitos varautuu tilanteisiin

Pelastustoiminnan valmiutta toteuttavat Satakunnan pelastuslaitoksen hajautetut pelastusasemat henkilöstöineen sijoittuen kunkin kunnan suurimpiin taajamiin. Pelastusasemien henkilöstön ja kaluston mitoitus noudattelee riskiarvioinnin perusteella toteutettua määrittelyä päivystysjärjestelyihin ja henkilöstön määrään. Pelastuslaitos voi yleensä varautua pelastusasemien päivittäisillä resursseilla vain ensimmäisen lähdön hälytykseen.

Omatoiminen varautuminen

Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan pelastuslain (379/2011) 14 §:n mukaan yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy. Tällaisia tilanteita voivat olla onnettomuuden uhka, onnettomuus, normaaliolojen häiriötilanne tai poikkeusolot. Tapahtuneita esimerkkejä normaaliolojen häiriötilanteista ovat muun muassa puhtaan veden ja elintarvikkeiden jakeluun liittyvät häiriöt sekä pitkät sähkökatkot.
Tavoitteena on ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen vaaratilanteissa sekä varautuminen tulipalon sammutukseen jo kohteen omatoimisiin ponnisteluin, joka antaa lisää mahdollisuutta pelastuslaitokselle sammutus- ja pelastustehtävien ja muiden vaaratilanteiden menestyksekkääksi hoitamiseksi.

Varautuminen on osa pelastusviranomaisen arkea

Varautuminen on osa pelastuslaitoksen normaaliaikaista ja säännönmukaista tehtävien hoitamista. Se on viranomaisten oma-aloitteista työtä, joka ei edellytä ylemmältä organisaation tasolta erikseen annettavia hallinnollisia määräyksiä. Varautumisen ohjeistus varmistaa yhtenäiset lähtökohdat varautumiselle. Valtion, kunnan, kuntayhtymän tai muun julkisen yhteisön, viraston tai laitoksen tai valtion liikelaitoksen vastuulla olevat väestönsuojelutehtävät ja niihin varautuminen kuuluvat siinä palvelevan viran- tai toimenhaltijan virkavelvollisuuksiin ja työsopimussuhteessa olevan henkilön tehtäviin. Sama koskee myös näiden tehtävien suorittamista varten tarpeelliseen koulutukseen osallistumista.

Kunnalle ja sen eri hallinnonaloille kuuluvat väestönsuojelutehtävät hoidetaan kunnan asianomaisten viranomaisten ja laitosten toimesta niiden palveluksessa olevalla henkilökunnalla. Satakunnan pelastustoimi huolehtii pelastuslain mukaan sen vastuulla olevista väestönsuojelutehtävistä sekä sovittaa yhteen eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen toimintaa pelastustoimessa.

Pelastustoimen säädökset koskevat väestönsuojelua ja muuta pelastustoimeen kuuluvaa varautumista. Viranomaisten yleisestä varautumisvelvollisuudesta on säädöksiä valmiuslaissa, jonka mukaan kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen poikkeusoloissa. Tämä varautumisen kokonaisuus koskee kunnan koko toimialaa ja on muutenkin laajempi kuin pelastuslaissa tarkoitettu väestönsuojelu ja se voi koskea myös sellaisia tilanteita, jotka eivät edellytä väestönsuojelutoimia tai muutakaan pelastustoimintaa.

Varautuminen vaatii tiivistä yhteistyötä

Alueellisen pelastustoimen myötä on huomioitava, että kaikki kunnalle, kunnan virastoille ja laitoksille kuuluvat väestönsuojelu- ja varautumistehtävät eivät siirry alueen pelastustoimen vastuulle ja että kunnalla on valmiuslain mukainen yleinen poikkeusolojen varautumisvelvoite. Pelastuslain mukaan normaalioloissa suoritettaviin väestönsuojeluvalmisteluihin kuuluu poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus, suojarakenteiden rakentaminen, johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito sekä varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestönhuoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimintaan.

Alueen pelastustoimi mm:

 • Valvoo yleisesti pelastustointa koskevien säädösten noudattamista.
 • Laatii yhteistyössä alueen kuntien ja muiden osapuolten kanssa väestön evakuointisuunnitelmat väestön tai sen osan siirtämiseksi pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamiseksi turvalliselle alueelle.
 • Huolehtii perustamisvastuullaan olevan väestönsuojeluun tarvittavan organisaation valmistelusta. 

Väestönsuojelu

Pelastuslain 50 §:n mukaan normaaliolojen väestönsuojeluvalmisteluihin kuuluvat poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus, suojarakentaminen, johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien sekä tietoliikenneyhteyksien ylläpito ja varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestön huoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimintaan.

Asianmukaisesti hoidetussa väestönsuojelujärjestelmässä väestönsuojeluorganisaation tarvitsemat henkilö-, ajoneuvo- ja tilavaraukset on tehty, organisaatioon kuuluville on järjestetty koulutusta, organisaation tarvitsema materiaali on saatavissa ja alueella olevaa väestöä voidaan varoittaa ja suojata.

Alueen pelastustoimen vastuut väestönsuojelussa

 • valmiussuunnittelu
 • tarvittavat henkilö-, toimitila- ja ajoneuvovaraukset
 • johto- ja erityishenkilöstön koulutus
 • asuintalojen ja laitosten suojeluhenkilöstön koulutus
 • materiaalien hankinta, säilytys, ylläpito ja jakelun suunnittelu
 • alueen ihmisten varoittaminen ja suojaaminen
 • kehittämisen suunnittelu
 • asiantuntijalausunnot
 • väestönsuojien tarkastukset.