Hyppää sisältöön

Riskienhallinta on kokonaisturvallisuuden kriittinen osa-alue

Pelastuslaitoksen riskienhallinta on tärkeä osa turvallisuustoimintaa ja pelastuslaitoksen rooli yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä on merkittävä. Laadukkaalla riskienhallinnalla pyritään ehkäisemään onnettomuuksia ja katastrofeja sekä minimoidaan niiden vaikutukset.

Pelastuslaitoksen riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja hallita erilaisia riskejä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tulipalot, liikenneonnettomuudet, luonnonilmiöt, teollisuusonnettomuudet tai jopa terrorismi. Lisäksi riskienhallintaan olennaisina tekijöinä kuuluu onnettomuuksien ehkäiseminen sekä valvontatoiminta.

Riskienhallinnan avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja katastrofeja sekä valmistautumaan niiden varalle. Tämä sisältää muun muassa riskien arvioinnin ja analysoinnin, turvallisuusohjeiden ja -sääntöjen laatimisen, koulutuksen ja harjoitusten järjestämisen sekä valmiussuunnitelmien laatimisen ja päivittämisen.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen riskienhallinta on myös yhteistyötä eri tahojen kanssa, kuten muiden pelastuslaitosten, viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyössä pyritään jakamaan tietoa ja kokemuksia sekä kehittämään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja.

Valvonta ja palotarkastukset

Pelastusviranomainen valvoo, että kiinteistönomistajat ja toiminnanharjoittajat noudattavat pelastus- ja kemikaaliturvallisuuslain velvoitteita. Tärkeimpänä tavoitteena on minimoida mahdolliset vaarat. Valvontamenetelmiin kuuluu asiakirjavalvonta ja säännölliset valvontakäynnit, joita tehdään määrävälein riippuen kohteen koosta ja toiminnasta. Lisäksi pelastuslaitos suorittaa useita muita tarkastuksia ja tekee kirjallisia päätöksiä. 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Pelastuslaitos pyrkii toiminnallaan ennaltaehkäisemään onnettomuuksia sekä minimoimaan niistä aiheutuvia haittoja. Näitä ennaltaehkäisyn keinoja ovat mm. kansalaisten neuvonta, kohdennettu turvallisuusviestintä- ja koulutus sekä valvontatoiminta.  

Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Valmiussuunnittelu pyrkii mahdollistamaan kunkin organisaation toimintaa niin pitkään kuin mahdollista kaikissa mahdollisissa uhkatilanteissa. Valmiussuunnittelu määrittelee ne keinot, millä yhteiskunnan elintärkeät perustoiminnot säilytetään. Varautumiseen kuuluu myös pelastuslaitoksen väestönsuojelutehtävien suunnittelu.

Väestönsuojelu

Väestönsuojaan suojaudutaan vasta viranomaisen käskystä, käyttökuntoon laiton jälkeen. Ennen käyttökuntoon laittoa väestönsuoja ei suojaa kuin rakenteidensa verran. Esimerkiksi ilmanvaihto ja suojan tiivistykset eivät ole automaattisesti toiminnassa.

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestintä tavoittelee kansalaisia ottamaan turvallisuuden huomioon kaikessa toiminnassaan, tunnistamaan vaaran aiheuttajat, ennaltaehkäisemään onnettomuuksia sekä toimimaan onnettomuus, vaara- ja poikkeustilanteissa. Pelastuslaitos toteuttaa turvallisuusviestintää mm. järjestäen koulutuksia, kampanjoita ja yleisötilaisuuksia sekä mediaviestinnän, puhelinneuvonnan ja sosiaalisen median keinoin. 

Turvallisuuskoulutus

Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa turvallisuuskoulutuksia, tutustu tarkemmin sisältöihin.