Hyppää sisältöön

Kehittämisellä tuetaan pelastustoimen hallintouudistusta

Hyvinvointialueuudistuksessa pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tätä pelastustoimen hallintouudistusta on tuettu alueellisen valmistelun kehittämisrahoituksella, joka kohdennettiin pelastuslaitoksille vuosina 2020 ja 2021 toteutetuilla sisäministeriön hankehauilla. 

Uudistuksen tavoitteiden tukemiseksi toteutetaan sisäministeriön ja alueen pelastustoimen yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka edistävät pelastustoimelle asetettuja tavoitteita mm. lisäämällä tietoa, tarkastelemalla nykyisiä toimintatapoja ja kehittämällä pelastustoimen suorituskykyä. 

Hyvinvointialueuudistuksen keskeinen päämäärä on yhdenmukaistaa ja parantaa pelastustoimen palveluita, ja alueellisen valmistelun yhteistutkimus- ja kehittämishankkeet tukevat hyvin myös tätä tavoitetta.

Kehittämismäärärahaa on myönnetty noin neljä miljoonaa euroa yhteensä 19 hankkeelle.

Hankkeiden aikataulu

Hankkeet päättyvät vuoden 2021 lopussa, jonka jälkeen niiden tulokset julkaistaan ja vakiinnutetaan valtakunnallisesti.

Käynnissä olevat alueelliset tutkimus- ja kehittämishankkeet teemoittain

Väestönsuojelun toimintamalli 

 • Väestönsuojelun toimintamalli
  Toteuttaja: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
  Tavoitteena on tuottaa aineistoa ja ehdotuksia valtakunnallisen väestönsuojelun toimintamallin mahdollistamiseksi. 

Pelastustoimen kriittisen materiaalisen varautumisen ja huoltovarmuuden tietokokonaisuus

 • Pelastustoimen kansallisen materiaalihallinnan tietojärjestelmän esiselvitys
  Toteuttaja: Sisäministeriö, pelastusosasto
  Hankkeessa tehdään geneerinen pelastustoimen materiaalihallinnan tietojärjestelmän esiselvitys tulevaisuuden tietojohtamisen tarpeita tukevaksi.
   
 • Pelastustoimen kansallisen CBRNE-koulutusmateriaalin selvitys ja oppimateriaalin tuottaminen
  Toteuttaja: Pelastusopisto
  Hankkeessa tehdään valtakunnallinen, eri viranomaisten käytössä olevien CBRNE-koulutusmateriaalien selvitys sekä sen pohjalta suunniteltu CBRNE-oppimateriaali pelastustoimen CBRNE-toimintaan liittyvän osaamisen edistämiseksi.

Pelastustoiminnan ja/tai onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuusarviointi ja laadunhallinta

 • HIKLU-alueen laadunhallinta ja omavalvonta -projekti
  Toteuttaja: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
  Tavoitteena on kehittää laadunhallinnassa ja omavalvonnassa syntyvää tietoa ja raportoinnin yhtenäistämistä sekä kehittää uusia työkaluja ja pilotoida käytäntöjä Uudenmaan alueen pelastuslaitoksilla.
   
 • Asiakas keskiöön – onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuusmittareiden kehittämishanke
  Toteuttaja: Satakunnan pelastuslaitos
  Hankkeen tavoitteena on kehittää malli onnettomuuksien ehkäisyn todellisen vaikuttavuuden mittaamiseen. 

Suorituskykyvaatimusten ja suorituskykyjen määrittely pelastustoiminnassa pelastuslaitoksilla

 • Moniammatilliset yksiköt hyvinvointialueella
  Toteuttaja: Kainuun pelastuslaitos
  Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten moniammatillista poikkihallinnollista yhteistyötä voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan palvelujen tuottamiseen. 

Tilanne- ja johtokeskusten valtakunnallinen järjestelmä 

 • Alueellisen tilanne- ja johtokeskustoiminnan kehittäminen (Itä-Suomi)
  Toteuttaja: Pohjois-Savon pelastuslaitos
  Hankkeen tavoitteena on pelastustoimen tilannekeskustoiminnan kehittäminen muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti sekä alueellisen 24/7-tilannekeskuspalvelun luominen.
   
 • Valtakunnallisten johto- ja tilannekeskusten toimintojen yhtenäistäminen
  Toteuttaja: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
  Tavoitteena on yhteensovittaa eri pelastusalueiden johto-/tilannekeskuksien suorituskyky. 
   
 • Alueellisen tilanne- ja johtokeskustoiminnan kehittäminen
  Toteuttaja: Pirkanmaan pelastuslaitos
  Tavoitteena on luoda selkeä konsepti alueelliselle tilanne- ja johtokeskukselle, jota muut yhteistyöalueet voivat hyödyntää. 

Valtakunnallisesti koottavien erityisresurssien muodostaminen ja kansainvälisen avun vastaanottamisen järjestelyt (Host Nation Support)

 • Maastopalojen maasammutustoiminnan erityisresurssin muodostaminen pelastustoimessa
  Toteuttaja: Etelä-Karjalan pelastuslaitos
  Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen maasammutustoiminnan erityisresurssi. 
   
 • Host Nation Support – Kansallisen koulutuskokonaisuuden ja oppimateriaalin kehittäminen
  Toteuttaja: Varsinais-Suomen pelastuslaitos
  Tavoitteena on tuottaa kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyvä kansallinen koulutus- ja oppimateriaalikokonaisuus. 

Osaamisen yhteiskehittämis- ja tutkimushankkeet

 • Pelastuslaitosten valtakunnallisen koneenhoitajien koulutusjärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto
  Toteuttaja: Helsingin kaupungin pelastuslaitos
  Tavoitteena on tuottaa pelastuslaitoksille valtakunnallinen koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa nykyisen koneenhoitajakoulutuksen korvaamisen pelastusalalle räätälöidyllä koulutuksella.
   
 • Miehittämättömien ilma-alusten (UAS) koulutuksen ja tilastoinnin valtakunnallinen kehittäminen pelastustoimeen
  Toteuttaja: Pelastusopisto
  Tavoitteena on tuottaa UAS-toimintaan koulutusaineisto, toimintakäsikirja ja tilastointiin luonnos. 

Pelastuslaitosten toimintaa ja palveluita koskevien kuvausten laatiminen ja ohjaus

 • Pelastustoimen yhteinen tietopankki -esiselvitys
  Toteuttaja: Kanta-Hämeen pelastuslaitos
  Hankkeessa tehdään esiselvitys pelastuslaitosten yhteisestä pelastustoiminnan tietopankista. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva valtakunnallisesti yhteisistä ja alueellisista tiedoista sekä siitä, miten tiedot voidaan koota yhteen tietopankkiin.
   
 • Pelastuslaitosten toimintaa ja palveluita koskevien kuvausten laatiminen ja ohjaus
  Toteuttaja: Varsinais-Suomen pelastuslaitos
  Hankkeen tavoitteena on tutkia ATT-mallin (Alueellisen Turvallisuuden Tila) sovellettavuutta pelastustoimen palveluiden kohdentamisen ja mitoituksen tueksi. Kerätä tietopohja pelastusalan vapaaehtoisresurssia koskevan tietokannan perustamiseksi. 
   
 • Vaara- ja uhkatilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa – Yhtenäisen toiminta- ja koulutusmallin kehittäminen pelastuslaitosten henkilöstölle
  Toteuttaja: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
  Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää Uudenmaan alueen pelastuslaitosten toimintamalleja vaara- ja uhkatilanteissa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ennakoivaan toimintatapaan perustuva toimintamalli koulutusmateriaaleineen vaara- ja uhkatilanteiden peruskoulutukseen, osaamista ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen sekä kouluttajakoulutukseen.
   
 • Pelastustoimen palvelutuotannon tehokkaan ohjaus- ja hallintamallin määrittäminen
  Toteuttaja: Etelä-Karjalan pelastuslaitos
  Tavoitteena on määrittää pelastustoimen palvelutuotantoon tehokas hallinta- ja ohjausmekanismi, jonka kautta tehostetaan pelastustoimen palvelutuotannon yhdenmukaisuutta, tehokkuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta suhteessa kehittämisen keskiössä oleviin asiakastarpeisiin. 
   
 • HIKLU -alueen yhteistoiminnan kehittäminen
  Toteuttaja: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
  Tavoitteena on kehittää Uudenmaan alueen yhteistoimintaa ja sen pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta. 
   
 • Pelastustoimen palvelukokonaisuuksien kuvaaminen
  Toteuttaja: Etelä-Savon pelastuslaitos
  Tavoitteena on hahmottaa ja kuvata palvelukokonaisuuksia, jotta tunnistetaan pelastustoimen palveluiden yhteiset rajapinnat hyvinvointialueiden palvelutuotannon kanssa sekä vahvistetaan yhteistä näkemystä mahdollisuuksista toimia poikkihallinnollisesti yli toimialarajojen. Lisäksi tavoitteena on luoda edellytykset pelastustoimen liittämiseen hyvinvointialueella osaksi suurempaa palvelutuotannon kokonaisuutta.

Lisätietoja

Teija Virtanen
Suunnittelija 
0295 488 397
teija.virtanen@intermin.fi