Hyppää sisältöön

Asuintalo

Pelastussuunnitelma on ohjeistus kiinteistön asukkaille. Pelastussuunnitelmassa kerrotaan rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit sekä annetaan ohjeet niiden ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Asuintaloissa kirjallinen pelastussuunnitelma tulee tehdä vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksiin. Pelastussuunnitelman laatimisesta ja siitä viestinnästä asukkaille vastaa asuintalon hallitus. Hallituksen tehtävä on myös varmistaa, että turvallisuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet tulevat tehdyksi.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on tehnyt oppaita ja mallipohjia pelastussuunnitelman laatimista varten. Suosittelemme hyödyntämään näitä pohjia pelastussuunnitelman laatimisessa.

http://www.spek.fi/Suomeksi/Varautuminen-ja-vss/Pelastussuunnitelma/Malli-ja-lomakkeet

Pelastussuunnitelmaa ei laadita ja ylläpidetä pelastusviranomaista varten. Pelastuslaki ei velvoita asuinkiinteistöjä toimittamaan pelastussuunnitelmaa tai sen yhteenvetoa pelastusviranomaiselle.

Voit kuitenkin lähettää meille pelastussuunnitelman kommentoitavaksi.

Apua pelastussuunnitelman tekoon tai kommentteja pelastussuunnitemaasi saat pelastuslaitoksen neuvontapalvelusta.

Kemikaalivalvonta

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Ilmoitus tehosteiden käytöstä

Ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä ilmoitus.docx (63 kB)
Ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä ilmoitus.pdf (32 kB)
Toiminnanharjoittajan muutos ilmoitus.docx (66,8 kB)
Toiminnanharjoittajan muutos ilmoitus.pdf (80,5 kB)
Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin ilmoituslomake.doc (179,5 kB)
Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin ilmoituslomake.pdf (141,5 kB)
Kemikaalitaulukko (ilmoituslomakkeen liite).xls (65,5 kB)

Maatila

Ammoniumnitraatin varastointi maatiloilla OHJE.pdf (1,13 MB)
Korkeatyppisen ammoniumnitraattilannoitteen varastointi maatilalla.doc (182,5 kB)
Korkeatyppisen ammoniumnitraattilannoitteen varastointi maatilalla.pdf (101,2 kB)
Maatilan pelastussuunnitelma (530 kB)
Maatilan pelastussuunnitelma.pdf (285,8 kB)
Maatilan turvallisuustarkastuslista (125,5 kB)
Maatilan_turvallisuustarkastuslista_.pdf (48,3 kB)
Maatilan vaaratilanteiden kartoitus ja niiden ennaltaehkäiseminen (64 kB)
Maatilan_vaaratilanteiden_kartoitus_ja_niiden_ennaltaehkäiseminen.pdf (40,1 kB)
Viljakuivaamon_tarkastuslista.pdf (44,4 kB)
Viljakuivaamon tarkastuslista (114 kB)

Muut

Kulotusilmoituslomake.doc (80 kB)
Kulotusilmoituslomake.pdf (93,8 kB)
Poistumisturvallisuusselvitys.pdf (972,2 kB)
Poistumisturvallisuusselvityksen_päivitysilmoitus.pdf (960,4 kB)
Palotekninen selvitys.docx (82,3 kB)
Palotekninen selvitys.pdf (235,2 kB)

Oppaat

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Kerrostalon paloturvallisuusopas 2019_web.pdf (2,05 MB)
EKpelastus Brandsäkerhetsquide för flervåningshus 2015.pdf (1,37 MB)
Etelä-Karjalan pelastuslaitos Pientalon Paloturvallisuusopas 2019_web.pdf (974,2 kB)
EKpelastuslaitos Brandsäkerhetsquide för småhus_web.pdf (809,2 kB)
Etelä-Karjalan pelastuslaitos Rivitalon paloturvallisuusopas 2019_web.pdf (1,88 MB)
Etelä-Karjalan pelastuslaitos Tulvaturvallisuusopas_web.pdf (2,01 MB)
Erheellisten paloilmoitusten ehkäisy (226,9 kB)
Puolustusministeriön kansalaisopas pitkiin sähkökatkoksiin (2,25 MB)
Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa - opas.pdf (12,38 MB)
Ratapihatiedote_Vainikkala.pdf (1,05 MB)
Stora Enso Oyj Imatran tehtaiden turvallisuustiedote.pdf (646,2 kB)
Turvallisuusohje (Safety instructions) (31 kB)
Turvallisuusohje (133,5 kB)
Turvallisuusohje venäjäksi (RUS) (387,4 kB)
Turvallisesti omassa kodissa - Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisu 4 - 2016.pdf (7,85 MB)
1 Logistiikka Rykmentti Savitaipaleen turvallisuustiedote.pdf (317,4 kB)
UPM Kaukas turvallisuustiedote 2019.pdf (1,06 MB)
Kemira Chemicals turvallisuustiedote.pdf (589,6 kB)
Metsä Board Simpele Turvallisuustiedote.pdf (252,5 kB)
Ohjeita kaasuvaaran varalta Joutsenon tehtaan läheisyydessä asuville.pdf (239,8 kB)
Liite 2 Pelastustien_suunnittelu_ja_toteutus.pdf (542,9 kB)
Liite 3 Nousujohto_ohje.pdf (344,7 kB)
Liite 4 Vastaavan_työnjohtajan_ohje.pdf (151,5 kB)

Vieraskieliset

cooking safety arabic.pdf (1,08 MB)
cooking safety english african immigrant.pdf (776,8 kB)
cooking safety french african immigrant.pdf (789 kB)
electrical english.pdf (459 kB)
electrical safety arabic.pdf (544,7 kB)
electrical safety french.pdf (397,5 kB)
escape plan arabic.pdf (1,79 MB)
escape plan french african immigrant.pdf (4,89 MB)
Paloturvallisuutta kotona englanti.pdf (9,93 MB)
Paloturvallisuutta kotona ranska.pdf (9,92 MB)
Paloturvallisuutta kotona somalia.pdf (8,77 MB)
Paloturvallisuutta kotona venäjä.pdf (9,87 MB)
translation escape planning english.pdf (376,4 kB)
 

Yritykset ja laitokset

Yrityksen ja laitoksen pelastussuunnitelma (303,5 kB)
Yrityksen ja laitoksen pelastussuunnitelma.pdf (321,6 kB)

Yleisötilaisuuden järjestäminen

Yleisötilaisuuden järjestäjän on pelastuslain mukaan huolehdittava myös siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet tahot ja tilaisuuden järjestäjän on tarvittaessa haettava useita lupia eri viranomaisilta.

Milloin yleisötilaisuuteen tarvitaan pelastussuunnitelma?

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

  1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
  2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita tai erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
  3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
  4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Pelastussuunnitelma tulee palauttaa pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin ([email protected]) vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja 2020.docx

Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan.pdf

Apua ja ohjeita saat tarvittaessa pelastuslaitoksen neuvonnasta.

Milloin tilaisuuteen tarvitaan ensiapusuunnitelma?

Yli 2 000 hengen yleisötilaisuuteen on laadittava myös ensiapusuunnitelma.

Ensiapusuunnitelma palautetaan pelastussuunnitelman liitteenä pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin ([email protected]) vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

Ensiapusuunnitelman malli.docx

Käytetäänkö tilaisuudessa pyroteknisiä erikoistehosteita? Järjestetäänkö tuliesitys?

Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Lisätietoja pelastuslaitoksen neuvontapalvelusta ([email protected]).

Ilmoitus tehosteiden käytöstä

Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa -opas.pdf

Tuliesityksen tekeminen yleisötapahtumassa vaatii kiinteistön omistajan/haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan ja esitystä varten on tehtävä pelastussuunnitelma. Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä ilmoitus esityksestä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Lisätietoja pelastuslaitoksen neuvontapalvelusta [email protected]

Ilmoitus tuliesityksestä

Ohje tuliesityksen turvallisuusjärjestelyistä.pdf

Poliisille toimitettavat ilmoitukset

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä.

Järjestäjän on tehtävä ilmoitus poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet.

Ilmoitus tehdään täyttämällä sähköinen lomake tai toimittamalla tulostettava lomake tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti asioimalla tai postitse.

Ilmoituksen voi toimittaa myös skannattuna sähköpostiin osoitteeseen: [email protected] 

Lomakkeet löytyvät poliisin internet-sivuilta: https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet

Mikäli yleisötilaisuudessa järjestetään ilotulitus, siitä tulee myös ilmoittaa poliisille. Tämä koskee myös, kun luokkien 2 ja 3 ilotulitteita (kuluttajailotulitteet) käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa.

Ilmoitus ilotulituksesta löytyy täältä: Ilmoita ilotulitusnäytöksestä - Poliisi

Lisätietoa: https://poliisi.fi/kaakkois-suomen-poliisilaitos
 

Tulentekoilmoitus

Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle ennen toiminnan/polton aloitusta.

Tulentekoilmoitus

Tilapäismajoitus

Ilmoitus tilapäismajoituksesta tulee tehdä paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen kysyy tarvittaessa majoitukseen liittyvää lausuntoa pelastusviranomaiselta.

Pelastuslaitokselle tulee toimittaa yli 20 henkilön joukkomajoituksesta pelastussuunnitelma 14 vrk ennen majoituksen alkua. Pelastussuunnitelma tulee toimittaa neuvontasähköpostiin ([email protected])

Lomake: tilapaismajoitus_pelastussuunnitelmapohja.doc

Poistumisturvallisuusselvitys

Tähän on koottu keskeisimmät dokumentit, jotka liittyvät poistumisturvallisuusselvityksen laatimiseen tai päivittämiseen.

Poistumisturvallisuusselvityksen_päivitysilmoitus.pdf (960,4 kB)
Poistumisturvallisuusselvitys.pdf (972,2 kB)