Hyppää sisältöön

Kun pelastuslaitoksen tilannekeskus saa Hätäkeskuslaitoksen lähettämän hälytyksen lähtee pelastushenkilöstö välittömästi kohti onnettomuuspaikkaa. Pelastustoiminnan johtaja arvioi alkutietojen perusteella ovatko hälytetyt voimavarat riittävät onnettomuuden laajuuteen nähden. Pelastustoiminnan johtaja määrää tarvittaessa jo matkalla lisävoiminen hälyttämisen.

Kohteeseen saavuttuaan pelastushenkilöstö aloittaa viipymättä tiedustelun ja pelastustoiminnan. Tilanteesta riippuen tehtävät priorisoidaan ja pelastustoimintaa jatketaan siihen saakka, kunnes pelastustoiminnan johtaja katsoo pelastustoiminnan loppuvan. Tilannekeskuksessa työskentelevä päivystävä palomestari ylläpitää kaupungin tilannekuvaa ja tukee onnettomuuspaikalla olevaa pelastustoiminnan johtajaa.

Onnettomuusevakuointi

Onnettomuustilanteessa voidaan joutua siirtämään ihmisiä pois vaaralliselta alueelta viranomaisen päätöksellä. Tällöin evakuoidaan rajoitettu määrä henkilöitä pois heidän vakituisista asuin- ja oleskelupaikoistaan tulipalon, vaarallisten aineiden vuodon, vakavan onnettomuuden tai muutoin evakuointia vaativan tilanteen vuoksi. Evakuointi tapahtuu yleensä Helsingin sisällä tukeutuen kaupungin organisaatioihin.

Pelastustoiminnan päättäminen

Kohteen omistaja on velvollinen huolehtimaan tulipalon jälkiraivauksesta ja -vartioinnista sen jälkeen, kun tilanne ei enää vaadi pelastuslaitoksen toimenpiteitä. Ajankohdan ratkaisee pelastustoiminnan johtaja. Pelastustoiminnan johtajan tulee ilmoittaa päätöksestä kohteen omistajalle.

Onnettomuustilanteen dokumentointi

Kaikki onnettomuudet dokumentoidaan valtakunnalliseen pelastuslain pykälässä 91 määriteltyyn toimenpiderekisteriin. Rekisterin ylläpidosta huolehtii pelastusopisto. Jokaisesta onnettomuudesta laaditaan hätäkeskuksen toimesta hälytysseloste ja pelastustoiminnan johtaja laatii onnettomuusselosteen ja tarvittaessa rakennusselosteen. Mikäli tulipalosta suoritetaan erillinen tutkinta, laaditaan tutkinnasta samaan rekisteriin erillinen palontutkintaseloste.

Palontutkinta

Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta. Palontutkinnan tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen. Palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy ja selvitetään tarvittavassa laajuudessa palon syttymiseen ja leviämiseen vaikuttaneet tekijät sekä pelastustoiminnan kulku.

Selvityksen laajuuteen vaikuttaa seurausten vakavuus. Jokaisesta onnettomuudesta tehdään vähintään pelastustoiminnan johtajan arvio ja tarvittaessa tutkinnan suorittaa erilliset palontutkijat. Suuronnettomuustilanteissa ja niiden vaaratilanteissa on pelastusviranomainen yhteydessä onnettomuustutkintakeskukseen. Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on tutkia kaikki suuronnettomuudet ja suuronnettomuuden vaaratilanteet riippumatta niiden laadusta sekä ilmailu-, raideliikenne- ja vesiliikenneonnettomuudet ja niiden vaaratilanteet.