Hyppää sisältöön

Vähäinen sekä laajamittainen teollinen käsittely, säilytys ja varastointi

Vaarallisten kemikaalien säilytys ja varastointi jaetaan kolmeen kategoriaan:

  1. Säilytys. Vaarallisten kemikaalien määrä ei ylitä ilmoitusrajaa, mutta velvoittaa silti noudattamaan huolellisuutta ja varovaisuutta. Valvova viranomainen pelastuslaitos.
  2. Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi, joka ylittää pelastuslaitoksen ilmoitusrajan. Valvova viranomainen pelastuslaitos.
  3. Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi, joka ylittää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ilmoitusrajan. Valvova viranomainen Tukes.

Myös pienien määrien säilytyksessä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta. Hyviä käytäntöjä ja riittäväksi katsottuja ratkaisuja on esitetty Turvallisuus- ja kemikaaliviraston oppaassa vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista

Ilmoitusvelvollisuuden selvitys

Selvitä toiminnan laajuus Kemidigi suhdelukulaskurilla. Tarvitset suhdelukulaskentaan seuraavat tiedot:

  • kemikaalien määrä (tonneina)
  • käyttöturvallisuustiedote (kohta 2.1 Aineen tai seoksen luokitus H-vaaralausekkeet)

Ilmoitusvelvollisuuden määrittämisessä otetaan huomioon kaikki kiinteistön, tontin tai toiminnanharjoittajan hallinnassa olevat, käsiteltävät ja varastoitavat kemikaalit. Myös tyhjät nestekaasuastiat sekä laitteistoissa olevat kemikaalit lasketaan mukaan kokonaismäärään.

Mikäli vaaralliset kemikaalit ylittävät ilmoitus- tai luparajan, niin laskuri kertoo viranomaisen, jolle ilmoitus tai lupahakemus laaditaan ja toimitetaan. Laskennan tulos on välilehdellä ”Suhdelukulaskennan tulos”. Mikäli et ole ilmoitusvelvollinen, samalla välilehdellä kerrotaan myös, että tämä kemikaalimäärä ei edellytä ilmoitusta.

Kemikaali-ilmoitus pelastuslaitokselle

Toiminnanharjoittajan laatiman kemikaali-ilmoituksen perusteella pelastuslaitos tekee kohteelle kemikaalipäätöksen sekä suorittaa käyttöönottotarkastuksen. Ilmoitus tulee toimittaa pelastusviranomaiselle kuukausi (1 kk) ennen toiminnan aloittamista tai kemikaalien käyttöönottoa. Ilmoitus liitteineen toimitetaan sille pelastuslaitokselle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Lisätietoa, ilmoittaminen ja ilmoitusten palauttaminen ohjeistetaan kyseisen alueen pelastuslaitoksen sivuilla. Ota tarvittaessa yhteyttä pelastuslaitokseen, kysy lisätietoja sekä ohjeita.

Lue lisää:

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), 35 –36 §
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), 45 –50 §
Palavien nesteiden, aerosolien ja syttyvien kaasujen säilytys kaupassa
Kemidigi suhdelukulaskuri (Tukes)
Kemikaalit (Tukes)
Palavien nesteiden säilytys kaupassa (Tukes)
Täsmennyksiä palavien nesteiden ja kaasujen säilytykseen kaupoissa (Tukes)
Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa (Tukes)
Kodin turvallisuus (laitteet ja kemikaalit, Tukes)