Hyppää sisältöön

Rakenteellisen paloturvallisuuden ja maankäytön ohjauksen asiantuntijatiimimme vastaa koko pelastustoimialueen (Vantaa, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Pornainen, Hyvinkää, Mäntsälä) suunnittelijoiden ohjauksesta, rakennusvalvontayhteistyöstä sekä maankäytön ohjauksesta kuntien kaavoitusyksiköihin.

Asiantuntijoidemme antama ohjaus pohjautuu pelastuslakiin, jossa kantavana teemana on asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen, sekä pelastus- ja ensihoitohenkilöstön toimintamahdollisuuksien turvaaminen. Asiantuntijatiimillä on myös vahva osaaminen asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta soveltamisessa käytäntöön.

Rakenteellinen paloturvallisuus ja maankäytönohjausryhmän yhteystiedot löydät sivun alalaidasta kunnittain. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@vakehyva.fi.

Ohjeita rakennushankkeille

Pelastusviranomaisen ohjeita rakennushankkeiden rakenteellisen paloturvallisuuden ja henkilöturvallisuuden suunnitteluun.

Rakennustyömaiden paloturvallisuus
Ohjeessa määritellään palotekniset minimivaatimukset ja tärkeimmät suositukset yli 12- kerroksisiksi suunniteltujen rakennusten työmaille Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella.

Jälkiasennushissin, kaidehissin tai vastaavan tasonostimen suunnittelu ja toteutus asuinrakennukseen
Ohjeessa kuvataan riittävät turvallisuusvaatimukset jälkiasennettavien hissien tai vastaavien tasonostimien osalta. 

Palo-osastoivat ovet ja luukut
Pelastusviranomaisen näkemys palo-osastoivien ovien ja luukkujen toteutuksista, silloin kun ei käytetä tyyppihyväksyttyä tuotetta. HUOM. Rakennustuotteen paikallisesta hyväksyttämisestä ja sen ohjausprosessista vastaa rakennusvalvontaviranomainen.

Väestönsuojien rakentamisvelvollisuus koulu- ja päiväkotirakennuksissa
Ohjeessa pelastusviranomaisen näkemys, kuinka väestönsuojamitoitusta voidaan käsitellä koulu- ja päiväkotirakennushankkeissa.

Väenstönsuojien viesti- ja telelaitteet
S1, S2 ja kalliosuojien viestiyhteysvaatimukset

Ohje määrittää riittävän tason väestönsuojien teleyhteyksille. 

Sammutusvesihuollon vedenottorakenteet, vedenottotarve ja suunnitteluohjeet
Ohjeessa kuvataan riittävän sammutusveden turvaaminen pelastuslaitoksen käyttöön.

Kuiva- ja ärkänousujen sunnittelu ja toteuttaminen
Ohje määrittää toteutuksen, kuinka sammutusveden siirtoon käytettävät rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa.

Pienmoottorikulkuneuvojen säilytys yleisissä tiloissa
Pienmoottorikulkuneuvojen turvallisen sijoittamisen perusteet.

Jäteastioiden paloturvallisuus
Ohje jäteastioiden paloturvalliseen sijoittamiseen. Tämän ohjeen lisäksi on syytä huomioida paikalliset jätehuoltomääräyksen ja rakennusjärjestys, jotka voivat määrittää asiaan vaateita.

Ilmoitus väestönsuojasta
Uudisrakentamisen tai muutostöiden yhteydessä tulee pelastusviranomaiselle toimittaa Ilmoitus väestönsuojasta -lomake.

Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta - opas
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohje sammutusjätevesien hallintaan.

Alkusammutuskaluston sijoittaminen rakennukseen
Instruktioner för placering av den primärsläckningsutrustningen i byggnaden
Ohje riittävän alkusammutuskaluston sijoittamiseen rakennukseen.

Paloilmoittimen ja sprinklerin tilapäinen irtikytkentä
Ohjeessa kuvataan toiminnot tilapäisissä irtikytkennöissä pelastustoimen laitteiden osalta.

Suurten työmaaparakkien ja parakkikokonaisuuksen paloturvallisuus
Ohjeessa määritetään parakkikokonaisuuksien turvallisuusjärjestelyt.

Virven suunnittelu ja asentaminen uudisrakentamiseen
Erillisverkot Oy ohje Viranomaisradioverkko VIRVE toteuttamiseen uudisrakennuskohteisiin.

P3 pientalon palokortti
Rakennusvalvonnan ohjekortissa opastetaan paloluokassa P3 rakenteellisen paloturvallisuuden järjestelyitä.

Pelastustien suunnittelu ja toteutus 
Ohje pelastustien suunnitteluun ja toteutukseen.

Ajouramallit (.veh-tiedostot):
Nostolava
Pelastusykskkö
Ensihoitoyksikkö

Virve sisätilakuuluvuuden toteuttaminen kohteisiin, joissa on virve
Erillisverkot Oy ohje Viranomaisradioverkko VIRVE toteuttamiseen olemassa oleviin kohteisiin.

Tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyt
Ohjeessa kuvataan pelastusviranomaisen näkemys turvallisesta tilapäismajoituksesta poikkeavissa tiloissa.

Pelastslaitoksen valvontaohje vastaanottokeskuksiin tai muihin vastaaviin yksiköihin (tulossa)
Ohje määrittää turvallisen toteuttamisen tason vastaanottokeskuksiin tai muihin vastaaviin toimintayksiköihin.

Erityiseen palotarkastukseen valmistautuminen - ohje vastaavalle työnjohtajalle
Ohjeessa opastetaan rakennushankkeen vastaavaa työnjohtajaa, kuinka tulee valmistautua erityiseen palotarkastukseen.

Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuus
Tämän ohjeen tarkoitus on kertoa aurinkosähköjärjestelmien omistajille, suunnittelijoille, rakentajille ja viranomaisille aurinkosähköjärjestelmien riskit, niihin liittyvät keskeisimmät turvallisuusmääräykset ja -ohjeet sekä antaa pelastustoimen näkemyksen mukaisia suosituksia pelastustoiminnan mahdollistamiseksi, pelastushenkilöstön 
työturvallisuuden huomioimiseksi ja hyvän paloturvallisuuden toteutumiseksi.

Savunpoistosuunnitelman laadinta
Ohjeessa kuvataan pelastusviranomaisen edellyttämän savunpoistosuunnitelman laadintaa ja määritetään suunnitelman sisältö.

Ohje erheellisten paloilmoitusten maksullisuudesta

Sähköautojen latauspisteet kiinteistössä ja pelastustoiminnan edellytysten huomioiminen
Ohje sisältää sähköajoneuvojen latauspisteiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä 
pelastuslaitosten asiantuntijanäkemyksen mukaisia suosituksia. Suositukset perustuvat 
pelastustoiminnan työturvallisuuden tarpeisiin ja rakennuksen hyvän paloturvallisuuden 
toteutumiseen. Tätä ohjetta sovelletaan uudiskohteisiin ja -asennuksiin. Olemassa olevien 
kohteiden muutos- ja peruskorjaustöiden yhteydessä ohjetta suositellaan huomioitavan 
soveltuvin osin.

Kaavoitusvaiheen turvallisuusasiat

Rakenteellisen paloturvallisuuden ja maankäytön ohjauksen asiantuntijatiimi vastaa koko pelastustoimialueen kaavoittajien ohjauksesta, tuoden esille pelastuslaitoksen toimintaedellytyksiin liittyviä asioita ja rakenteellisen paloturvallisuuden huomiointia.

Kaavoitusprosesseissa pyydetään pelastusviranomaiselta lausunta sen eri vaiheissa.

Kaavoituksen ohjaus paloinsinöörien aluejaon mukaisesti. Yhteystiedot sivun alalaidassa.

Rakennusvalvontojen TOP TEN verkosto 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan rakennusvalvontaviranomainen vastaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksesta ja rakennuslupaprosessien johtamisesta. Pelastusviranomainen toimii hankkeissa lausunnonantajana ja erityissuunnitelmien hyväksyjänä.

Rakennusvalvontojen verkosto TOP TEN on laatinut kattavasti ohjeita paloturvallisuuden osalta.

Rakenteellinen paloturvallisuus ja maankäytön ohjaus

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vakehyva.fi.

Vantaa, Nurmijärvi, HKI-Vantaan lentoasema
paloinsinööri Mikko Hämäläinen

Kerava, Tuusula, Mäntsälä, Pornainen
paloinsinööri Piia Piekkari

Hyvinkää, Järvenpää
paloinsinööri Maria Hämäläinen

Koko alue
paloinsinööri Marko Suominen
(kemikaalikohteet koko alue)