Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.

Valvonta

Kainuun pelastuslaitoksella valvontatoimintaa ohjaa vuosittain laadittava valvontasuunnitelma. Valvonnan ensisijainen tarkoitus on ohjata, neuvoa ja opastaa palo- ja henkilöturvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä valvoa erilaisten säännösten noudattamista.

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen, oikeiden toimintatapojen opettaminen sekä hyvän turvallisuuskulttuurin edistäminen. Toteutamme turvallisuusviestintää monin eri tavoin esimerkiksi erilaisten koulutusten ja kampanjoiden, yleisötapahtumien ja sosiaalisen median avulla.

Turvallisuuskoulutus

Turvallisuuskoulutuksien tavoitteena on ohjata ihmisiä onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseen sekä lisätä valmiuksia toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Varautuminen häiriötilanteisiin

Varautumisella turvataan yhteiskunnan toimintaa kaikissa tilanteissa. Varautumista ovat muun muassa pelastustoimen tekemä valmiussuunnittelu sekä kiinteistötasolla pelastussuunnitelma ja kotitalouksien varautuminen.

Väestönsuojelu

Väestönsuojelun tarkoituksena on siviiliväestön suojelu vihollisuuksien ja onnettomuuksien vaaroilta ja auttaminen selviytymään niiden välittömiltä vaikutuksilta sekä välttämättömien edellytysten luominen eloonjäämiselle.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslain perusteella pelastuslaitoksen on laadittava erityistä vaaraa aiheuttavissa kohteissa onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asianosaisen toiminnanharjoittajan kanssa. Pelastuslaitos kuulee vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä ja huolehtii suunnitelman tiedottamisesta.

Palveluhinnasto

Osa pelastuslaitoksen palveluista on maksullista. Voimassa oleva hinnasto. 

Kemikaalivalvonta

Kainuun pelastuslaitos toimii osaltaan vaarallisten aineiden käsittelyn ja varastoinnin valvontaviranomaisena.