Hyppää sisältöön

Ilmoitukset, suunnitelmat ja niihin liittyvät asiakirjat tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen pelastuslaitos@kymenhva.fi

Ilmoitukset, oppaat ja ohjeet: 

Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan (ml. telttojen kiinnitys kohta 3.10)
Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja
Opas yleisötilaisuuksien järjestämisestä (Kouvolan kaupunki)
 

Ilmoitus tehosteiden käytöstä I Anmälan om användning av specialeffekter
Ilmoitus tuliesityksestä I Anmälan om eldforestallning
Ilmoitus tilapäismajoituksesta  I Anmälan om tillfällig inkvartering

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet tahot. Tilaisuuden järjestäjän onkin tehtävä ilmoituksia ja tarvittaessa haettava erilaisia lupia eri viranomaisilta. Yleisötilaisuuden järjestäjän on pelastuslain mukaan huolehdittava myös siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Tästä syystä useimpiin yleisötilaisuuksiin on pelastuslain mukaisesti laadittava kirjallinen pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma, sekä ilmoitus tuliesityksestä tai pyrotekniikan käytöstä, on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. 

Milloin pelastussuunnitelma on laadittava?

Pelastussuunnitelma on laadittava tapahtumaan tai yleisötilaisuuteen, jossa

  • Arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
  • Käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
  • Tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
  • Tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslaissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. Tämä suunnitelma voi olla esimerkiksi turvallisuusasiakirja.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman sisältö: Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Tehosteiden käyttö

Räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Yleisötapahtuman pelastussuunnitelmassa tulee käsitellä myös tehostetoteutuksen riskit sekä siihen liittyvät turvallisuusjärjestelyt.  

Ilmoituksessa tulee nimetä vastuuhenkilö, jolla tulee olla panostajalaissa tarkoitettu tehostealan pätevyys (E-luokka). Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja käytetään säännösten mukaisesti ja pelastusviranomaisen asettamien rajoitusten ja ehtojen mukaisesti.  

Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä erikoistehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusviranomainen voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Yleisötilaisuuksien valvonta

Pelastusviranomaisen tulee pelastuslain mukaan tarvittaessa suorittaa palotarkastus ja tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt katsoessaan tämän tarpeelliseksi. Tarve perustuu viranomaisen harkintaan arvioiden tapahtuman riskejä.

Yleisötilaisuuksien valvontakäynti on maksullinen. Maksu peritään pelastuslaitoksen hinnaston mukaisesti.

Kuluttajaturvallisuus

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaan vastuu palvelujen turvallisuudesta on palvelun tarjoajalla. Kuluttajapalvelulla tarkoitetaan sellaista palvelua, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai jota olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen. Kuluttajapalveluiden valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle TUKESille.