Hyppää sisältöön

Valvonnan perustavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.

Palotarkastuksessa valvotaan, että rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja ovat osaltaan huolehtineet tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisystä, varautuneet henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa, varautuneet tulipalojen sammuttamiseen ja muihin omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin, ryhtyneet toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa tai muissa vaaratilanteissa sekä pelastustoiminnan helpottamiseksi sekä huolehtineet muistakin pelastuslain 379/2011 2. ja 3. lukujen mukaisista velvoitteista.

Pohjois-Savon pelastuslaitos perii palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä maksua pelastuslain 379/2011 96 §:n nojalla. Laskutus perustuu todellisiin kustannuksiin sekä pelastustoimen valtakunnallisiin suosituksiin maksullisuuden toteuttamisesta. Aluehallintavirasto valvoo valvontasuunnitelman toteutumista.

Tavanomaiset omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asuntojen palotarkastukset ovat maksuttomia, paitsi jälkitarkastusten osalta, joissa valvotaan annettujen korjausmääräysten toteutumista. Asunto-osakeyhtiöt, joista vaaditaan pelastussuunnitelma (3 asuntoa tai enemmän), muut hoito-, huolto-, päiväkoti-, kokoontumis-, liike-, teollisuus-, varastointi-, ympäristölupaa edellyttävät maatilat (AVI- tai kunta) ovat maksullisia.

Omakotitalojen, paritalojen ja vapaa-ajan asuntojen osalta tarkastukset tehdään paloturvallisuuden itsearviointina. Itsearvioinnilla pyritään kiinteistönomistajan turvallisuustiedon ja -asenteiden parantamiseen. Paloturvallisuuden itsearvioinnissa kiinteistön omistaja saa postin kautta opasvihkosen ja tarkistuslistan. Tarkistuslistan kysymyksiin löytyy vastauksena opasvihkosta oikea toimintatapa, johon kiinteistön omistaja voi verrata omaa tilannettaan. Arviointi suoritetaan tarkistuslistan mukaan ja tarkistuslista palautetaan pelastuslaitokselle. Palotarkastuksia voidaan kohdentaa tulosten mukaan.

Omakotitalojen valvonta kohdennetaan vuosittain tietylle alueelle, joten vuosittain se koskee noin kymmenesosaa omakotiasukkaista. Asuinrakennuksiin lähetettävä tarkistuslista palautetaan verkkosivun kautta suoraan pelastuslaitoksen palotarkastusohjelmaan itsearvioinnin mukana tulevan ohjeistuksen mukaisesti. Tarkistuslistan voi palauttaa myös postitse.

Annettujen määräysten noudattamista valvotaan joko jälkitarkastuksella, tai muulla luotettavalla tavalla. Mikäli määräyksiä on laiminlyöty, voi pelastusviranomainen käyttää hallinnollisia keinoja tilanteen korjaamiseksi. Pelastuslain 379/2011 106 §:n määrittämän pelastusrikkomuksen tunnusmerkistön täyttyessä on pelastusviranomaisella mahdollisuus tehdä asiasta tutkintapyyntö poliisille.

Lisätietoja saat myös oman alueen paloasemilta, asemavastaavilta, palotarkastusta tekeviltä henkilöiltä ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintaosastolta.

Yleinen palotarkastus on tarkastuskohteessa määrätyin väliajoin toimitettava pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen valvontakäynti.

Erityinen palotarkastus on tarkastuskohteessa ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista toimitettava pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen valvontakäynti.

Ylimääräinen palotarkastus on pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen, jonkin ennalta suunnitellun teeman sisältämän asian toteutuman valvontakäynti.

Pyydetty palotarkastus on asiakkaan pyytämä palotarkastus, eli valvontakäynti.

Jälkitarkastus on tarkastus, jossa valvotaan, että palotarkastuksessa annettuja määräyksiä on noudatettu.

Valvontakäynnillä tarkoitetaan kaikkia asiakkaan luona suoritettavia palotarkastuksia.

Lisätietoja:
Jani Kuutsa
Vs. riskienhallintapäällikkö
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Neulamäentie 2A, 70150 Kuopio
puh. 044 718 8103
jani.kuutsa@pshyvinvointialue.fi