Hyppää sisältöön

Pelastuslaitos ohjaa ja neuvoo

Pelastuslaitokset ohjaavat kaavoittajia ja rakennushankkeeseen ryhtyviä rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyen. Lisäksi tarjoamme ohjeistusta kaavoitus-, suunnittelu- ja rakennusvaiheessa onnettomuuksien ehkäisyn sekä pelastus- ja sammutustoiminnan edellytysten turvaamisen näkökulmasta.

Kaavoitusvaihe

Asemakaavoitusvaiheessa otamme kantaa muun muassa pelastus- ja sammutustoiminnan edellytyksiin, pelastustiejärjestelyihin ja sammutusveden tarpeeseen.

Suunnittelijalle ja rakennushankkeeseen ryhtyvälle

 • Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta.
 • Suomen rakentamismääräyskokoelmaan on koottu tarkemmat rakentamista ja korjaus- sekä muutostöitä koskevat säännökset ja ohjeet.
 • Pelastuslaitokset tekevät yhteistyötä rakennusvalvonnan kanssa ja joillakin alueilla hyödynnetään suunnittelun ohjauksessa TOPTEN-ohjekortteja.
 • VIRVE-viranomaisverkon ja VIRVE2-viranomaisviestintäpalvelun sisäpeitto (kuuluvuuden varmistaminen kiinteistöissä).
 • VIRVEn kuuluvuus on varmistettava rakennuksissa ja rakennelmissa sekä liikenne- ja huoltotunneleissa, joissa on tavanomaista suurempi henkilöturvallisuusriski. Viranomaisverkon kuuluvuus tulee olla varmistettu erityisesti rakennuksen pääkäyttötiloissa ja kulkureiteillä sekä porrashuoneissa. Lisäksi kuuluvuus tulee varmistaa pelastus- ja sammutustyöhön tarkoitetuissa hisseissä, paloilmoitin-, sprinkleri- ja savunpoistokeskuksissa sekä niiden kulkureiteillä.
 • Lisätietoa alla Lue lisää -osuudessa

Kiinteät sammutusvesiputkistot

Rakennus on varustettava kiinteällä sammutusveden siirtämiseen tarkoitetulla putkistolla

 1. sisäänkäyntitason yläpuolisissa tiloissa, kun ylimmän kerroksen lattian etäisyys on yli 24 metriä rakennuksen sisäänkäyntitasosta.
 2. sisäänkäyntitason alapuolisissa tiloissa, kun kellarikerroksen lattian etäisyys on yli 14 metriä rakennuksen sisäänkäyntitasosta.

Pelastustoimen laitteet

Pelastuslaitos palvelee paloilmoittimiin, sammutuslaitteistoihin, kohdekortteihin ja avainsäilöihin liittyen.

Savunpoisto

Savu on voitava poistaa rakennuksen kaikista tiloista suoraan tai muiden tilojen kautta. Pääsääntöisesti savunpoisto on riittävää, jos se on mahdollista käsin avattavien ikkunoiden, luukkujen tai oviaukkojen kautta. Perustellusta syystä voidaan edellyttää, että savu poistetaan esimerkiksi savunhallintapeltien tai savunpoistoikkunoiden avulla.

 • Savunpoiston suunnittelusta löytyy lisätietoa RT-kortista RT 103310.
 • Rakennusten savunhallinta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito ohjeesta RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta - suunnittelu, toteutus ja ylläpito.

Alkusammutuskalusto

Alkusammutusvälineet valitaan toiminnan, käyttäjien ja tilojen tarpeet huomioiden. Tilojen koko ja muoto vaikuttavat tarvittavien sammutinten määrään. Lisäksi valinnassa on syytä huomioida

 • sammutusaineen soveltuvuus tiloissa harjoitettavaan toimintaan,
 • sammuttimien sammutusvaikutus (palo- ja teholuokat),
 • sammuttimien soveltuvuus tilojen sää- ja ympäristöolosuhteisiin (muun muassa lämpötila, kosteus, tärinä) sekä
 • ilkivaltaisen käytön mahdollisuus, sen ennaltaehkäisy ja siitä aiheutuvien vahinkojen vähentäminen.
 • Lisätietoa alkusammutusvälineiden sijoittamisesta Lue lisää -osuudessa

Pelastustie

Pelastustie on ajotie tai muu yhteys, jota käyttäen pelastusajoneuvot ja ensihoidon yksiköt pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Palon sammuttamisen ja henkilöiden pelastamisen edellytykset rakennuksessa ja sen läheisyydessä on otettava suunnittelussa huomioon.

Jäteastioiden turvallinen sijoittelu

Jäteastiat ja -katokset ovat yleisiä kohteita tuhopoltoille. Tulen leviäminen rakennuksiin on estettävä riittävillä turvaetäisyyksillä tai rakenteellisilla ratkaisuilla.

Paarikuljetuksen tilantarve

Paarikuljetuksen tilantarve asunnon sisältä ulos (600 mm x 2600 mm) perustuu RT-korttiin Paarikuljetuksen tilantarve RT 103117. Paarimitoituksessa on otettava huomioon, että jokaiseen asuntoon on päästävä paareilla. Paarin pitää mahtua kulkemaan esteettömästi sisällä.

Rakennusvaihe

Erityisen haastavaa rakennustyömailla on turvallisuuskulttuurin luominen, koska lähes aina niillä toimii samanaikaisesti useita yrityksiä ja monen eri työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä. Lisäksi rakennuksen työmaavaiheessa lopulliset rakenteelliset sekä laitteistoilla aikaansaadut turvallisuusjärjestelyt eivät ole turvaamassa rakentajien työskentelyä.

Tarvittaessa pelastusviranomainen suorittaa rakennustyömaalla erityisen palotarkastuksen (nykyinen lausunto rakennuksen tai rakennuksen osan käyttöönotosta) ennen rakennuksen käyttöönottotarkastusta. Tarkastuksen aikana varmistetaan erityisesti, että rakennus piha-alueineen on henkilö- ja paloturvallisuuden osalta rakennuslupapäätöksen ja mahdollisen paloteknisen suunnitelman mukainen sekä sammutus- ja pelastustoiminnan edellytykset on turvattu. Lisäksi on syytä ottaa huomioon tuhopolttojen ennaltaehkäisy ja torjunta. Rakennuksen käyttöönottotarkastuksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen.

Lue lisää:

Viranomaisverkon ja viranomaisviestintäpalvelun sisäpeiton toteuttaminen
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Suomen rakentamismääräyskokoelma
TOPTEN-ohjauskortit
Pelastuslaki 379/2011 109 §
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 40 §