Hyppää sisältöön

Erikoistehosteiden käyttö

Räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteina kokoontumislaissa tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos pelastusviranomaiselle on tehty ilmoitus viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Ilmoituksessa tulee nimetä vastuuhenkilö, jolla tulee olla panostajalaissa tarkoitettu tehostealan pätevyys (tehosteräjäyttäjän pätevyyskirja). Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja käytetään säännösten mukaisesti ja pelastusviranomaisen asettamien rajoitusten ja ehtojen mukaisesti.

Tehosteiden käytöstä tehtävän ilmoituksen sisältö on esitetty räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa. Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä tehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja. Käyttö voidaan kieltää, jos tehosteiden käytöstä voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahingon vaaraa.

Ilmoittaminen

Voit tehdä ilmoituksen tehosteiden käytöstä sähköisellä ilmoituslomakkeella, joka menee automaattisesti lomakkeelle valitun kunnan mukaiselle pelastuslaitokselle. Lisätietoja aiheesta, muut ilmoitustavat sekä yhteystiedot ilmoituksen toimitusta varten saat oman alueesi pelastuslaitokselta.

Lue lisää:

Ilmoitus tehosteiden käytöstä
Ilmoituksen sisältö, räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annettu asetus
Kokoontumislaki 530/1999
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015