Hyppää sisältöön

Sähköautojen latauspisteiden turvallisuus

Pelastustoiminnan edellytysten varmistamiseksi sähköautojen latauspaikkojen turvallisuusjärjestelyissä tulee huomioida seuraavat asiat:

  • Pelastuslaitokselle on järjestettävä mahdollisuus kytkeä latauspisteet jännitteettömiksi yhdestä paikasta, esimerkiksi turvakytkimestä tai latauspisteiden pääkytkimestä.
  • Paikan on oltava ulkoa helposti saavutettavissa ja hyvin merkitty.
  • Paikka voi olla esimerkiksi paloilmoittimen käyttölaitteen vieressä tai helposti saavutettavissa olevassa sähköpääkeskuksessa.
  • Paloilmoittimen paikantamiskaavioissa ja kohdekortissa tulee olla tieto latauspisteistä ja niiden turvakytkimen sijainnista.
  • Mikäli kohteessa ei ole automaattista paloilmoitinta, tulee kohteeseen tehdä erillinen ohje pelastuslaitokselle. Kyseinen ohje sijoitetaan sammutusreitille näkyvään paikkaan.
  • Sähköautojen latauspisteiden on sijaittava vähintään 10 metrin päässä tai ATEX-asiakirjassa määritellyn etäisyyden päässä räjähdysvaaralliseksi luokitellusta tilasta.
  • Latauspisteitä lisättäessä tulee varmistua siitä, että kiinteistön sähköliittymä on riittävän suuri, jotta esimerkiksi savunpoistopuhaltimien käyttö onnistuu kaikkien latauspisteiden ollessa käytössä.

Hyviä käytäntöjä

Turvallisuuskäytäntöjä, joita suositellaan toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan.

  • Latauspisteet sijoitetaan ulos- ja sisäänajoreittien läheisyyteen, jotta tarvittaessa sähköauto on helpompi hinata autosuojasta ulos.
  • Sähköautojen latauspisteet eivät sijaitse vierekkäin. Etenkin, mikäli tilassa ei ole automaattista sammutuslaitteistoa. Tällä pyritään estämään usean sähköauton samanaikainen syttyminen.
  • Latauspisteiden lisääminen ei aiheuta lisävaatimuksia pelastustoimen laitteiden tai alkusammutuskaluston osalta. Sähköautojen latauspisteiden läheisyyteen ei siis edellytetä sijoitettavaksi erityisesti akkupaloa varten tarkoitettuja alkusammutusvälineitä.

Lue lisää:

Pelastuslaki 379/2011 9 §
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 40 §
Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä ja pelastustoiminnan edellytysten huomioiminen (pdf)