Hyppää sisältöön

Pelastussuunnitelman laatiminen

Pelastussuunnitelman avulla rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osoittavat tunnistavansa rakennukseen ja siinä tapahtuvaan toimintaan liittyvät vaarat. Pelastussuunnitelmassa kuvataan, miten kyseisiin vaaratekijöihin on varauduttu.

Parhaimmillaan pelastussuunnitelma toimii asiakirjana, josta löytyy kaikki rakennuksen ja siinä toimivien ihmisten turvallisuuteen liittyvät asiat. Pelastussuunnitelman minimivaatimus on, että siinä huomioidaan pelastuslain omatoimisen varautumisen ja tulipalojen ennaltaehkäisyn säännökset. Suunnitelmassa tulee kuvata rakennuksen turvallinen käyttö ja toiminta.

Ota suunnitelman laadintaan mukaan rakennuksessa oleskelevat ja työskentelevät

Rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla olevien paloturvallisuusasioiden lisäksi pelastussuunnitelmassa huomioidaan myös kiinteistön käyttäjien vastuut. Pelastussuunnitelma laaditaan siten, että jokainen kiinteistössä asuva, toimiva tai vieraileva henkilö ymmärtää siihen kirjattujen asioiden vaikutukset turvallisuudelle ja löytää tarvitsemansa tiedot.

Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme (3) asuinhuoneistoa. Vastuu pelastussuunnittelusta on asuinkiinteistön hallituksella. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia (yrityksiä), laatii rakennuksen haltija pelastussuunnitelman yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä pelastuslain 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa, mikäli tällainen harjoittaa toimintaansa samoissa toimitiloissa. Myös yleisötilaisuuksiin laaditaan tietyissä olosuhteissa pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelman sisältö

Pelastussuunnitelmaa laadittaessa tulee muistaa ottaa huomioon lukijakunta sekä toiminnan erikoispiirteet. Pelastussuunnitelman sisällön tulee olla selkeä ja selkokielisesti esitetty, jotta lukijat ymmärtävät suunnitelman sisällön. Näin onnettomuuksien ehkäisystä saadaan tehokasta. Pelastussuunnitelman laadinnan keskeinen vaihe on riskien kartoittaminen ja arviointi. Ennalta kartoitettujen riskien torjunta on kaikkien osapuolten kannalta parempi vaihtoehto kuin jo tapahtuneiden onnettomuuksien vahinkojen rajoittaminen jälkikäteen. Pelastussuunnitelmaan tulee kuitenkin kirjata kaiken varalta toimintaohjeet onnettomuustilanteita varten. Näin saadaan onnettomuuden sattuessa vahinkoja rajoittava toiminta käynnistymään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Riskien arviointiin vaikuttaa luonnollisesti toimintaympäristö. Asunto-osakeyhtiön vaarat ja riskit poikkeavat kokonaan esimerkiksi sairaalaympäristön tai teollisuuslaitoksen toiminnassa esiintyvistä vaaratekijöistä. Pelastussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja suunnitelmien tulee nimenomaan perustua kartoitettuihin riskeihin.

Valmista pelastussuunnitelmamallia ei ole

Jokainen yhteisö laatii oman pelastussuunnitelmansa riippuen siitä, mitä toimintaa kiinteistössä harjoitetaan tai millaisia vaaratilanteita voidaan ennakoida. Parhaaseen tulokseen päästään, kun pelastussuunnitelman laatimiseen osallistuvat turvallisuudesta vastaavien lisäksi ne henkilöt, jotka rakennuksessa oleskelevat ja työskentelevät. Suunnitteluvaiheessa on hyvä perehtyä myös muiden vastaavien yhteisöjen laatimiin pelastussuunnitelmiin.

Pelastussuunnitelmaan sisältyvät

  • Vaarojen ja riskien arviointi.
  • Rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt.
  • Ihmisille annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
  • Ohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.
  • Mahdolliset muut kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet.

Katso lisätietoja ja ohjeita alueesi pelastuslaitoksen sivuilta.

Lue lisää:

Pelastuslaki, pelastussuunnitelma
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta, Sisäministeriön julkaisu 02/2012
Pelastuslaki, toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma
Pelastuslaki
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta