Hyppää sisältöön

Pelastuslaki velvoittaa, että pelastuslaitoksen on laadittava onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa.

Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa määritetään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti.

Lisäksi pitää

  • kuulla väestöä,
  • tehdä viranomaisyhteistyötä,
  • tiedottaa suunnitelmasta,
  • pitää harjoituksia.

Länsi-Uudenmaan alueella on seitsemän kohdetta, joissa järjestetään lakisääteisiä yhteistoimintaharjoituksia.

Turvallisuustiedote: Turvallisuustiedote 2024

Fermion

Fermionin Hangon tehtaalla valmistetaan kemiallisesti lääkeaineita,  
joita käytetään mm. sydän- ja verisuonisairauksiin tarkoitetuissa lääkkeissä, astmalääkkeissä, parkinsonismin hoitoon tarkoitetuissa lääkkeissä sekä hylkimisreaktioita estävissä lääkkeissä. Tuotanto on panostoimista. Tuotannossa on yhteensä 10–20 erilaista lääkeainetta, joiden valmistamiseen tarvitaan yleensä useiden välituotteiden syntetisointia.

Yhteenlaskettu tuotantomäärä on keskimäärin vuosittain 200–400 t valmiita lääkeaineita. Jos välituotteet otetaan huomioon, on tuotanto moninkertainen. Tuotteet ovat pääsääntöisesti kiinteitä, haluttuun partikkelikokoon jauhettuja orgaanisia yhdisteitä.

Mahdolliset vaaratilanteet

Laajamittaiset tulipalot voivat aiheuttaa vaaraa myös tehdasalueen ulkopuolella. Kyseisissä tilanteissa voi muodostua merkittäviä määriä haitalliseksi tai myrkylliseksi luokiteltuja kaasupäästöjä. Myös kemikaalin kuljetusastian rikkoutuminen voi aiheuttaa kaasupäästön, jonka vaara-alue on 1,7 km.

Lisätietoa Fermionin kotsivuilta.

OY FORCIT AB

Oy FORCIT AB valmistaa, käsittelee ja varastoi Hangon tehtaalla
räjähteitä (räjähdysaineet, räjäytysnallit, tulilangat) ja vaarallisia kemikaaleja.

Toimintaan kuuluu myös laadunvalvontaräjäytykset sekä räjähteitä sisältävien jätteiden poltto.

Mahdolliset vaaratilanteet

Räjähdetehtaalla voi tapahtua onnettomuuksia tai kehittyä uhkaavia tilanteita räjähteiden valmistuksessa, käsittelyssä tai varastoinnissa sekä typpi- ja rikkihapon varastoinnissa ja käsittelyssä.

Mahdollisen onnettomuuden vaikutukset rajoittuvat pääsääntöisesti tehdasalueeseen tai sitä ympäröivään suoja-alueeseen. Onnettomuus voi olla esimerkiksi räjähdys, tulipalo tai happovuoto.

Lisätietoja Forcit Oy:n kotisivuilta.

Hangon Satama Oy

Hangon Länsisatamassa käsitellään kuljetusyksiköitä, kuten kontteja ja puoliperävaunuja, joista osassa kuljetetaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Lastiyksiköiden käsittelyn suorittaa alueella toimivat ahtausliikkeet Oy Hangö Stevedoring Ab ja Stevena Oy. Alueella ei varastoida vaarallisia aineita.

Mahdolliset vaaratilanteet

Lastiyksikön vaurioituminen voi johtaa vuotoihin ja tulipaloihin. Laajamittaiset vuodot ja tulipalot voivat johtaa vaaratilanteisiin, jotka ulottuvat satama-alueen ulkopuolelle. Kyseisissä tilanteissa voi syntyä merkittäviä määriä haitalliseksi tai myrkylliseksi luokiteltuja kaasupäästöjä. Vaarallisen alueen suuruus vaihtelee vuotavan tai palavan aineen mukaisesti.

Lisätietoja Hangon Sataman kotisivuilta.

Suomen Ilotulitus Oy

Suomen Ilotulitus Oy on ilotulitteiden ja tehosteräjähteiden maahantuoja ja tukkukauppias sekä ilotulitusnäytösten järjestäjä.

Varasto sijaitsee Lohjan Teutarissa, jossa varastoidaan kuluttajille tarkoitettuja ilotulitteita. Ilotulitteiden vaarallisuusluokitus on 1.4G ja 1.3G.

Mahdolliset vaaratilanteet

Ilotulitevaraston tulipalossa seurauksena on runsas savunmuodostus ja ympäristön palovaaraa aiheuttavat palavat ilotuliteheitteet. Tulipalotilanteissa ympäristöön aiheutuu myös lämpösäteilyä sekä voimakasta ääntä ja kirkkaita välähdyksiä, jotka voivat näkyä kauaskin ympäristössä.

Lisätietoja Suomen Ilotulitus Oy:n kotisivuilta.

Neste Oyj

Inkoon varasto

Palavien nesteiden varasto sijaitsee Joddbölen kylässä, Inkoon kunnassa. Alue, jossa varasto sijaitsee, on suurimmalta osin rakentamatonta maatalousmaata. Varaston etäisyys kalasatamasta on noin 800 m. Palavia nesteitä kuljettavat alukset saapuvat varaston satamaan Fagervikenin itäosaan. Varastot ja niihin liittyvät laitteistot on suojattu erilaisin teknisin hälytysjärjestelmin.

Mahdolliset vaaratilanteet

Mahdollisia vaaratilanteita voivat aiheuttaa putkistovuoto säiliöiden täytön tai purkauksen yhteydessä, säiliön ylitäyttö, tulipalo tai massiivinen polttoainevuoto mereen säiliöaluksesta. Tulipalosta voi levitä haitallista savukaasua ympäristöön. Polttoainevuoto voi aiheuttaa haittaa ympäristölle ja lähialueen asukkaille.

Lisätietoja Neste Oyj:n kotisivuilta.

FSRU-terminaali

Inkoo

FSRU Exemplar pystyy vastaanottamaan LNG:tä muilta pieniltä ja suurilta aluksilta, varastoimaan sitä säiliöissään sekä uudelleenkaasuttamaan ja toimittamaan sitä kaasuverkkoon.

Uudelleenkaasutuksen jälkeen maakaasu siirretään lastausvarsien kautta yhdysputkeen ja edelleen kansalliseen kaasunjakelujärjestelmään.

Mahdolliset vaaratilanteet

Mahdolliset putkivuodot voivat aiheuttaa vaaratilanteen, vaaratilanne rajoittuu terminaalin ja sataman alueelle. kaasuvuoto tilanteessa päästöt ovat paikallisia sekä myrkyttömiä, mahdollinen tulipalo rajoittuu myös pienelle alueelle, edellä mainitut tapahtumat ovat lyhytaikaisia turvasulku toimintojen aktivoituessa.

Lisätietoja:  https://gasgrid.fi/fsru/

Wega Oyj, Inkoo

Inkoon öljyterminaali sijaitsee Joddbölen kylässä noin neljän kilometrin päässä Inkoon keskustasta. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituisia asuntoja. Terminaali-alue on vartioitu ja sinne pääsevät vain kulkuluvan saaneet. Palavia nesteitä kuljettavat alukset kiinnittyvät satamaan Fagervikenissä. Terminaali laitteistoineen on suojattu erilaisin teknisin hälytysjärjestelmin.

Mahdolliset vaaratilanteet

Mahdollisia vaaratilanteita voivat aiheuttaa putkistovuoto säiliöiden täytön tai purkauksen yhteydessä, säiliön ylitäyttö tai polttoainevuoto mereen säiliöaluksesta. Polttoainevuoto voi aiheuttaa haittaa ympäristölle ja lähialueen asukkaille. Mahdollisesta tulipalosta voi levitä haitallista savukaasua ympäristöön.

Lisätietoja

Pelastuspäällikkö

Tilannekeskus puh. 029 151 2112
lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Anna palautetta