Hyppää sisältöön

Pelastuslaki velvoittaa, että pelastuslaitoksen on laadittava onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa.

Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa määritetään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti.

Lisäksi pitää

  • kuulla väestöä,
  • tehdä viranomaisyhteistyötä,
  • tiedottaa suunnitelmasta,
  • pitää harjoituksia.

Länsi-Uudenmaan alueella on seitsemän kohdetta, joissa järjestetään lakisääteisiä yhteistoimintaharjoituksia.

Algol Chemicals Oy

Algol Chemicals Oy maahantuo ja myy kemikaaleja teollisuuden tarpeisiin. Yritys vastaanottaa, varastoi ja edelleentoimittaa kemikaalit kappaletavarana alkuperäisissä kuljetuspakkauksissaan. Varastoissa säilytetään sekä luokittelemattomia että vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja. Alueella ei pakata tai muutoin käsitellä luokiteltuja kemikaaleja.

Mahdolliset vaaratilanteet

Todennäköisin vaaratilanne on lastaamisen tai purkamisen aikana tapahtuva yksittäisen kemikaalipakkauksen vuoto, jonka vaikutukset rajoittuvat varastoalueelle. Tulipalo tai usean kemikaalipakkauksen samanaikainen vuoto voivat aiheuttaa lämpösäteilyä ja terveysvaikutuksia lähiympäristöön.

Lisätietoa Algol Oy:n kotisivuilta.

Fermion

Fermionin Hangon tehtaalla valmistetaan kemiallisesti lääkeaineita,  
joita käytetään mm. sydän- ja verisuonisairauksiin tarkoitetuissa lääkkeissä, astmalääkkeissä, parkinsonismin hoitoon tarkoitetuissa lääkkeissä sekä hylkimisreaktioita estävissä lääkkeissä. Tuotanto on panostoimista. Tuotannossa on yhteensä 10–20 erilaista lääkeainetta, joiden valmistamiseen tarvitaan yleensä useiden välituotteiden syntetisointia.

Yhteenlaskettu tuotantomäärä on keskimäärin vuosittain 200–400 t valmiita lääkeaineita. Jos välituotteet otetaan huomioon, on tuotanto moninkertainen. Tuotteet ovat pääsääntöisesti kiinteitä, haluttuun partikkelikokoon jauhettuja orgaanisia yhdisteitä.

Mahdolliset vaaratilanteet

Laajamittaiset tulipalot voivat aiheuttaa vaaraa myös tehdasalueen ulkopuolella. Kyseisissä tilanteissa voi muodostua merkittäviä määriä haitalliseksi tai myrkylliseksi luokiteltuja kaasupäästöjä. Myös kemikaalin kuljetusastian rikkoutuminen voi aiheuttaa kaasupäästön, jonka vaara-alue on 1,7 km.

Lisätietoa Fermionin kotsivuilta.

Oy Forsit AB

Oy FORCIT AB valmistaa, käsittelee ja varastoi Hangon tehtaalla 
räjähteitä (räjähdysaineet, räjäytysnallit, tulilangat) ja vaarallisia kemikaaleja. 

Toimintaan kuuluu myös laadunvalvontaräjäytykset sekä räjähteitä sisältävien jätteiden poltto.
Mahdolliset vaaratilanteet

Räjähdetehtaalla voi tapahtua onnettomuuksia tai kehittyä uhkaavia tilanteita räjähteiden valmistuksessa, käsittelyssä tai varastoinnissa sekä typpi- ja rikkihapon varastoinnissa ja käsittelyssä.

Mahdollisen onnettomuuden vaikutukset rajoittuvat pääsääntöisesti tehdasalueeseen tai sitä ympäröivään suoja-alueeseen. Onnettomuus voi olla esimerkiksi räjähdys, tulipalo tai happovuoto.

Lisätietoja Forcit Oy:n kotisivuilta.

Hangon Satama Oy

Hangon Länsisatamassa käsitellään kuljetusyksiköitä, kuten kontteja ja puoliperävaunuja, joista osassa kuljetetaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Lastiyksiköiden käsittelyn suorittaa alueella toimivat ahtausliikkeet Oy Hangö Stevedoring Ab ja Stevena Oy. Alueella ei varastoida vaarallisia aineita.

Mahdolliset vaaratilanteet

Lastiyksikön vaurioituminen voi johtaa vuotoihin ja tulipaloihin. Laajamittaiset vuodot ja tulipalot voivat johtaa vaaratilanteisiin, jotka ulottuvat satama-alueen ulkopuolelle. Kyseisissä tilanteissa voi syntyä merkittäviä määriä haitalliseksi tai myrkylliseksi luokiteltuja kaasupäästöjä. Vaarallisen alueen suuruus vaihtelee vuotavan tai palavan aineen mukaisesti.

Lisätietoja Hangon Sataman kotisivuilta

Upinniemen varuskunta

Merivoimien varikon tehtävänä on varastoida räjähteitä rauhan ja kriisiajan tarpeisiin. Tavoitteena on teknisin keinoin ja huolellisella työllä varmistaa toiminta siten, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisille eikä ympäröivälle luonnolle. Tästä huolimatta onnettomuuksien mahdollisuus voi olla olemassa. Upinniemen varuskunnassa varastoidaan myös toimintaan ja kiinteistöhuoltoon liittyviä polttonesteitä.

Tuotantolaitos on sotilasaluetta, joka on aidattu ja osoitettu kieltotauluin. Alueella on jatkuva vartiointi. Alueelle pääsy ilman asianmukaista lupaa on kielletty. Vartio- ja kiinteistönhoitohenkilöstö valvoo aluetta ympäri vuorokauden, apunaan erilaiset tekniset valvontajärjestelmät.

Mahdolliset vaaratilanteet

Räjähdysonnettomuuksissa painevaikutuksesta voi levitä noin 2 kilometrin alueelle materiaalia ja kappaleita. Painevaikutukset ympäristöön voivat ulottua useiden kilometrien etäisyyksille. Tulipalotilanteissa myrkylliset savukaasut voivat levitä tuuliolosuhteista riippuen jopa yli 1 km etäisyyksille. 

Merivoimien varikon toiminnasta vastaa MERIVV:n päällikkö, p. 0299 800 (vaihde).
Lisätietoja Puolustusvoimien kotisivuilta.

Suomen Ilotulitus Oy

Suomen Ilotulitus Oy on ilotulitteiden ja tehosteräjähteiden maahantuoja ja tukkukauppias sekä ilotulitusnäytösten järjestäjä.

Varasto sijaitsee Lohjan Teutarissa, jossa varastoidaan kuluttajille 
tarkoitettuja ilotulitteita. Ilotulitteiden vaarallisuusluokitus on 1.4G ja 1.3G.

Mahdolliset vaaratilanteet

Ilotulitevaraston tulipalossa seurauksena on runsas savunmuodostus ja ympäristön palovaaraa aiheuttavat palavat ilotuliteheitteet. Tulipalotilanteissa ympäristöön aiheutuu myös lämpösäteilyä sekä voimakasta ääntä ja kirkkaita välähdyksiä, jotka voivat näkyä kauaskin ympäristössä.

Lisätietoja Suomen Ilotulitus Oy:n kotisivuilta.

Neste Oyj
Inkoon varasto

Palavien nesteiden varasto sijaitsee Joddbölen kylässä, Inkoon kunnassa. Alue, jossa varasto sijaitsee, on suurimmalta osin rakentamatonta maatalousmaata. Varaston etäisyys kalasatamasta on noin 800 m. Palavia nesteitä kuljettavat alukset saapuvat varaston satamaan Fagervikenin itäosaan. Varastot ja niihin liittyvät laitteistot on suojattu erilaisin teknisin hälytysjärjestelmin.

Mahdollisia vaaratilanteita voivat aiheuttaa putkistovuoto säiliöiden täytön tai purkauksen yhteydessä, säiliön ylitäyttö, tulipalo tai massiivinen polttoainevuoto mereen säiliöaluksesta. Tulipalosta voi levitä haitallista savukaasua ympäristöön. Polttoainevuoto voi aiheuttaa haittaa ympäristölle ja lähialueen asukkaille.

Lisätietoja Neste Oyj:n kotisivuilta.

Lisätietoja

Pelastuspäällikkö

Tilannekeskus puh. 029 151 2112
lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Anna palautetta