Hyppää sisältöön

Palotarkastajamme toteuttavat valvontaa esimerkiksi kiinteistöissä, julkisissa tiloissa, asuintaloissa sekä yleisötapahtumissa. Valvonnan tavoitteena on ennaltaehkäistä henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja sekä parantaa kohteiden turvallisuuskulttuuria erityisesti palo- ja poistumisturvallisuuden näkökulmasta. Keskeisenä osana valvontaa pyrimme alati kasvavassa kaupungissa varmistamaan pelastustoiminnan ja ensihoidon edellytykset sekä pelastajien työturvallisuuden. Valvomme kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä säilytystä.

Määräaikaisilla palotarkastuksilla valvotaan rakennuksen omistajaa, haltijaa sekä toiminnanharjoittajaa koskevien velvoitteiden noudattamista. Määräaikaiset palotarkastukset suoritetaan onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelman mukaisesti. Valvontaväli riippuu kohteesta ja aiemmista tarkastuksista. Valvontakäyntejä voidaan tehdä myös onnettomuusriski-ilmoitusten perusteella.

Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota omatoimiseen varautumiseen ja turvallisuuskulttuuriin tarjoamalla osana valvontaa myös ohjausta ja neuvontaa. Tarkoitus on luoda yhteistyön keinoin mahdollisimman turvallinen toimintaympäristö.

Asuintalojen valvonta

Asuintalojen valvonnan tavoitteena on tukea asuintalojen turvallisuustyötä ja auttaa parantamaan asumisen turvallisuutta.

Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Paloriski-asunnolla tarkoitetaan asuntoa tai rakennusta, jossa on havaittu ilmeinen palonvaara. Tavallisesti paloriskiasuntoja yhdistää suuri tavaramäärä.

Määräaikainen palotarkastus

Palotarkastuksen tavoitteena on tukea toimijan omatoimista varautumista sekä valvoa pelastuslain noudattamista.

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisten kemikaalien, ilotulitteiden ja räjähteiden käsittelyyn liittyvän valvonnan tarkoituksena on ehkäistä niiden valmistuksesta, käytöstä, siirtämisestä, varastoinnista ja säilytyksestä aiheutuvia vahinkoja.

Rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonta

Ohjaamme kaavoittajia ja rakennushankkeeseen ryhtyviä rakenteelliseen paloturvallisuuteen sekä pelastus- ja sammutustoiminnan edellytyksiin liittyen.

Yleisötilaisuuden valvonta

Yleisötilaisuudella ja -tapahtumalla tarkoitetaan suunniteltua kokoontumista, jolla on tietty tarkoitus sekä alku ja loppu. Pelastuslaitos valvoo osaltaan yleisötilaisuuksien turvallisuutta.

Pelastustoimen laitteet

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tarjoaa paloilmoittimiin, sammutuslaitteistoihin, kohdekortteihin ja avainsäilöihin liittyviä palveluita.

Poistumisturvallisuusselvitykset

Poistumisturvallisuusselvitys on asiakirja, jossa kuvataan miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin varautumisessa.

Tilapäismajoitus kokoontumistiloissa

Tiloissa, joita ei ole hyväksytty yöpymis- tai majoituskäyttöön, voidaan järjestää tilapäismajoitusta tietyin ehdoin. Pelastusviranomainen valvoo, että majoitusta järjestettäessä noudatetaan pelastuslain vaatimuksia.

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestintämme tavoitteena on vahvistaa yksilöiden ja organisaatioiden valmiuksia huolehtia turvallisuudesta omatoimisesti.

Päivystävä palotarkastaja

Päivystävä palotarkastaja
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Päivystävä palotarkastaja vastaa helsinkiläisten paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin puhelimitse arkisin kello 9–11 ja 12–14 sekä sähköpostitse arkisin kello 9–15.

Mikäli sinulla on kysyttävää tiettyyn palotarkastukseen liittyen, ole yhteydessä suoraan tarkastuksen tehneeseen palotarkastajaan. Yhteystiedot löydät esimerkiksi palotarkastuspöytäkirjasta.