Hyppää sisältöön

Palovaara- ja onnettomuusriski-ilmoitus

Ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Tulenteko ja kulotus

Avotulen tekemisestä on tehtävä pelastuslaitokselle ennakkoilmoitus, jos siitä muodostuu merkittävästi savua, kuten risujen ja muun puutarhajätteen polttamisesta. Ruohikko- ja metsäpalovaaran aikana avotulen tekeminen on kielletty.

Tulentekoilmoitus (sama ilmoitus koskee myös kulotusta)

Myös kulotuksesta on ilmoitettava etukäteen pelastuslaitokselle. Metsän kulotus tulee suorittaa aina kulotukseen perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Kulotuksen pelastussuunnitelma

Hinnasto

Voimassa oleva hinnastomme löytyy tästä.

Nuohous

Etelä-Savon alueella nuohoojat voivat toimittaa kirjallisia ilmoituksia vakavista vioista tai puutteista, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara, osoitteeseen: kirjaamo@etelasavonha.fi.

Nuohoojien yhteystietoja löytyy esimerkiksi osoitteesta www.nuohoojat.fi.

Toimintaohjeita nuohouspalvelua koskevien virheiden osalta löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma on asiakirja, jossa kartoitetaan rakennuksen vaaranpaikat ja riskit sekä annetaan ohjeita vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja neuvotaan, kuinka niissä toimitaan.

Pelastussuunnitelma on tehtävä rakennuksiin, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa. Suunnitelman tekeminen on rakennuksen omistajan tai haltijan velvollisuus.

Alta löydät ohjeita muun muassa asuinrakennusten pelastussuunnitelman laatimiseen, turvallisuuskävelyyn, riskienarviointiin ja hätätilanteissa toimimiseen.

Pelastussuunnitelman malli ja lomakkeet
Pelastussuunnitelmaopas työpaikoille
Ohjeita asuinkiinteistöjen, yritysten ja muiden tahojen pelastussuunnitelmien laadintaan sekä apuvälineitä pelastussuunnitelman laadintaan
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta
Päiväkodin pelastussuunnitelma
Yrityksen pelastussuunnitelma
Toimintaohje palo- tai onnettomuustilanteessa

Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuusselvitys, A-osa (rakennuksen tiedot ja käyttötapa, henkilöiden alentunut toimintakyky ja muita poistumisturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä)
Poistumisturvallisuusselvitys, B-osa (arvio asukkaiden tai hoidettavien toimintakyvyn vaikutuksesta itsenäiseen poistumiseen, poistumisaikalaskelmat vaiheittain ja arvio poistumisturvallisuuden tasosta)

Rakentamisen ohjaus

Pelastusviranomainen osallistuu rakenteellisen paloturvallisuuden suunnitteluun ja ohjaukseen sekä toimii rakennuslupamenettelyissä pelastustoimen asiantuntijana.

Rakenteellisen paloturvallisuuden tavoitteena on varmistaa, että uusien rakennusten rakentamisessa ja vanhojen remontoimisessa huomioidaan palo- ja henkilöturvallisuus sekä pelastuslaitoksen toimintamahdollisuudet mahdollisissa hätätilanteissa.

Rakenteellisen paloturvallisuuden huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella voidaan varmistaa rakenteellista paloturvallisuutta koko rakennuksen käyttöiän ajan. 

Järjestelmiä, joilla paloturvallisuuteen voidaan vaikuttaa, ovat muun muassa savunpoisto-, sammutus- ja paloilmoitinjärjestelmät.

Lupa-asioissa ole yhteydessä kuntasi rakennusvalvontaan.

Palotekninen selvitys

Lisätietoa:
Pelastustoimeen liittyvät tärkeimmät säädökset

Tilapäismajoitus

Tilapäismajoituksella tarkoitetaan lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Kun henkilöitä majoitetaan Etelä-Savon alueella esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin, urheiluhalleihin tai muihin tiloihin, joita ei ole suunniteltu majoituskäyttöön, tulee rakennuksen tai tilan omistajan tai haltijan toimittaa kohteen pelastussuunnitelma viimeistään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista Etelä-Savon pelastuslaitokselle. 

Pelastussuunnitelman liitteenä on toimitettava majoituskohteen omistajan lupa tilapäismajoitukselle, jotta voidaan varmistua siitä, että poikkeavaan toimintaan on omistajan lupa.

Pelastuslaitos pyytää tarvittaessa korjaamaan mahdollisia pelastussuunnitelmassa ilmenneitä turvallisuuspuutteita sekä arvioi myös, tuleeko kohteessa tehdä turvallisen toiminnan varmistamiseksi myös palotarkastus. 

Ilmoitus tehdään alla olevan linkin takaa löytyvällä sähköisellä lomakkeella, joka lähettää tiedot oikealle pelastuslaitokselle kuntatiedon perusteella. Tutustuthan myös ohjeeseen.

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa
Ilmoitus tilapäismajoituksesta
Tilapäismajoituksen omatoiminen tarkastus 

Yleisötapahtumat ja tapahtumaturvallisuus

Pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma on laadittava yleisötapahtumiin, joihin odotetaan suurta ihmismäärää, yli 200 osallistujaa, tai tilaisuudessa on muu syy, jonka vuoksi siihen voi liittyä merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski (esimerkiksi pyrotekniikkaa) tai tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat normaalista.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on:
•    selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit
•    määriteltävä niiden perusteella turvallisuusjärjestelyt.

Turvallisuudesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle henkilöstölle on annettava toimintaohjeet:
•    onnettomuuksien ehkäisemiseksi
•    onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etelasavonha.fi.

Pelastussuunnitelman tai tapahtuman turvallisuusjärjestelyjen arvioimiseksi pelastuslaitos tekee tarvittaessa valvontakäynnin tapahtuma-alueelle. Tarpeeseen vaikuttavat pelastussuunnitelmassa ilmoitetut riskit, henkilömäärä, ajankohta ja tapahtuma-alue. 

Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä
Ilmoitus tuliesityksestä
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja
Yleisötapahtuman ensiapusuunnitelma
Henkilökapasiteetin määrittäminen ulkotapahtumissa
Ohje tapahtumien Virve-käyttölupahakemuksista (hakijoille ja viranomaisille, jotka puoltavat hakemuksia)
Lisätietoa tapahtumaturvallisuudesta