Hyppää sisältöön

Kysytyimmät lomakkeet ja ohjeet


Palovaara- ja onnettomuusriski-ilmoitus

Ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Opas palovaarasta tai onnettomuusriskistä ilmoittamiseen
Opas on tarkoitettu viranomaisille ja muille henkilöille, jotka ilmoittavat pelastusviranomaiselle asunnossa olevasta palovaarasta tai onnettomuusriskistä. Asukkaat tai heidän omaisensa voivat pienentää riskejä oppaan ohjeilla.

Tulenteko ja kulotus

Avotulen tekemisestä on tehtävä pelastuslaitokselle ennakkoilmoitus, jos siitä muodostuu merkittävästi savua, kuten risujen ja muun puutarhajätteen polttamisesta.

Maastopalovaaran aikana avotulen tekeminen on kielletty.
Katso voimassa olevat varoitukset Ilmatieteen laitoksen nettisivulta Varoitukset. Samalta sivustolta löydät myös lisätietoa maastopalovaroituksesta.

Tulentekoilmoitus (sama ilmoitus koskee myös kulotusta)

Myös kulotuksesta on ilmoitettava etukäteen pelastuslaitokselle. Metsän kulotus tulee suorittaa aina kulotukseen perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Kulotuksen pelastussuunnitelma

Hinnasto

Voimassa oleva hinnasto.

Muut lomakkeet ja ohjeet aihealueen mukaisessa aakkosjärjestyksessä

Asumisen turvallisuus

Kodin turvaopas
Turvallisuustietoa ukrainaksi (Інформація про безпеку)

Asumiseen liittyvä omatoiminen varautuminen ja väestönsuojelu

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa.

Miksi varautuminen on tärkeää ja kuinka se tapahtuu?
72 tuntia
Varautuminen
Väestönsuojelu

Asumiseen liittyvä paloturvallisuus

Paloturvallinen taloyhtiö 
Kodin paloturvallisuus
Pientalon paloturvallisuusopas
Rivitalon paloturvallisuusopas
Kerrostalon paloturvallisuusopas
Brandsäkerhetsguide for småhus
Handbook for fire safety in small houses
РУКОВОДСТВО ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕБОЛЬШОГО ДОМА
Pientaloasujan paloturvallisuuden itsearviointilomake
Self-assessment form for fire safety in detached and other small houses
Självbedömningsblankett för brandsäkerhet i småhus
Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_RU_web
Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_inarin saame_web

Kemikaalit

Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä varastoinnista

Ilmoitus vaarallisista kemikaaleista (Lataa lomake linkin kautta ja lähetä se täytettynä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@etelasavonha.fi)
Kemikaalitaulukko

Ilotulitteet

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (suppea)
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (laaja)
Ilotulitteiden myynnin itsearviointilomake

Maatilat

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas
Polttonesteiden varastointi maatiloilla farmarisäiliöissä
Polttonesteiden kuljetus- ja varastointiopas

Palavat nesteet ja kaasut

Polttonesteiden jakeluasemaopas 
Kaupan palavat nesteet
Käytä nestekaasua oikein
Biokaasun turvallisuusohje
Räjähdysvaaralliset tilat

Öljylämmitys

Lämmitysöljysäiliön käytöstä poistaminen
Pidä huolta öljysäiliöstäsi 
Lämmitysöljyn ja öljylämmityslaitteiston asukkaanopas

Muut kemikaaleihin liittyvät ohjeet ja oppaat

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi
Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta
Nestemäisten kemikaalivuotojen hallinta ympäristönsuojelun kannalta
Kemikaalien varastointi ja käyttö uimalaitoksissa
Tuotantolaitosten sijoittaminen 

Etelä-Savon vaarallisia kemikaaleja varastoivien kohteiden turvallisuustiedotteet:

Oy Woikoski Ab Voikosken tehdasalueen turvallisuustiedote
Mölnlycke Health Care Oy Mikkelin tehtaan turvallisuustiedote

Nuohous

Nuohoojat voivat toimittaa Etelä-Savon pelastuslaitokselle kirjallisen ilmoituksen vakavista vioista tai puutteista, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara, tällä lomakkeella: Nuohousvikailmoitus | Pelastustoimi (lomake ohjautuu Etelä-Savon pelastuslaitokselle ilmoitukseen merkityn kunnan perusteella).

Nuohoojien yhteystietoja löytyy esimerkiksi osoitteesta www.nuohoojat.fi.

Toimintaohjeita nuohouspalvelua koskevien virheiden osalta löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

Paloilmoitinkohteet

Ohje erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi

Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma on asiakirja, jossa kartoitetaan rakennuksen vaaranpaikat ja riskit sekä annetaan ohjeita vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja neuvotaan, kuinka niissä toimitaan.

Pelastussuunnitelma on tehtävä rakennuksiin, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa. Suunnitelman tekeminen on rakennuksen omistajan tai haltijan velvollisuus.

Alta löydät ohjeita muun muassa asuinrakennusten pelastussuunnitelman laatimiseen, turvallisuuskävelyyn, riskienarviointiin ja hätätilanteissa toimimiseen.

Pelastussuunnitelman malli ja lomakkeet
Pelastussuunnitelmaopas työpaikoille
Ohjeita asuinkiinteistöjen, yritysten ja muiden tahojen pelastussuunnitelmien laadintaan sekä apuvälineitä pelastussuunnitelman laadintaan
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta
Päiväkodin pelastussuunnitelma
Yrityksen pelastussuunnitelma
Toimintaohje palo- tai onnettomuustilanteessa

Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuusselvityksen avulla varmistetaan, että kaikki sosiaali- tai terveysalan toimintayksikössä paikalla olevat asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa joko itsenäisesti tai avustettuna. Toimintayksiköllä tarkoitetaan sairaalaa, hoitolaitosta, palvelu- tai tukiasumisen yksikköä, vankilaa tai ammatillista perhekotia. Selvityksen tekemisestä vastaa hoitolaitoksen tai asumisyksikön toiminnanharjoittaja.

Poistumisturvallisuusselvityksen laatimisopas

Lomakkeen täyttöohje

Poistumisturvallisuusselvitys, A-osa (rakennuksen tiedot ja käyttötapa, henkilöiden alentunut toimintakyky ja muita poistumisturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä)
Poistumisturvallisuusselvitys, B-osa (arvio asukkaiden tai hoidettavien toimintakyvyn vaikutuksesta itsenäiseen poistumiseen, poistumisaikalaskelmat vaiheittain ja arvio poistumisturvallisuuden tasosta)

Rakentamisen ohjaus

Pelastusviranomainen osallistuu rakenteellisen paloturvallisuuden suunnitteluun ja ohjaukseen sekä toimii rakennuslupamenettelyissä pelastustoimen asiantuntijana.

Rakenteellisen paloturvallisuuden tavoitteena on varmistaa, että uusien rakennusten rakentamisessa ja vanhojen remontoimisessa huomioidaan palo- ja henkilöturvallisuus sekä pelastuslaitoksen toimintamahdollisuudet mahdollisissa hätätilanteissa.

Rakenteellisen paloturvallisuuden huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella voidaan varmistaa rakenteellista paloturvallisuutta koko rakennuksen käyttöiän ajan. 

Järjestelmiä, joilla paloturvallisuuteen voidaan vaikuttaa, ovat muun muassa savunpoisto-, sammutus- ja paloilmoitinjärjestelmät.

Lupa-asioissa ole yhteydessä kuntasi rakennusvalvontaan.

Palotekninen selvitys

Lisätietoa:
Pelastustoimeen liittyvät tärkeimmät säädökset

Tilapäismajoitus

Tilapäismajoituksella tarkoitetaan lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Kun henkilöitä majoitetaan Etelä-Savon alueella esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin, urheiluhalleihin tai muihin tiloihin, joita ei ole suunniteltu majoituskäyttöön, tulee rakennuksen tai tilan omistajan tai haltijan toimittaa kohteen pelastussuunnitelma viimeistään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista Etelä-Savon pelastuslaitokselle. 

Pelastussuunnitelman liitteenä on toimitettava majoituskohteen omistajan lupa tilapäismajoitukselle, jotta voidaan varmistua siitä, että poikkeavaan toimintaan on omistajan lupa.

Pelastuslaitos pyytää tarvittaessa korjaamaan mahdollisia pelastussuunnitelmassa ilmenneitä turvallisuuspuutteita sekä arvioi myös, tuleeko kohteessa tehdä turvallisen toiminnan varmistamiseksi myös palotarkastus. 

Ilmoitus tehdään alla olevan linkin takaa löytyvällä sähköisellä lomakkeella, joka lähettää tiedot oikealle pelastuslaitokselle kuntatiedon perusteella. Tutustuthan myös ohjeeseen.

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa
Ilmoitus tilapäismajoituksesta

Yleisötapahtumat ja tapahtumaturvallisuus

Pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma on laadittava yleisötapahtumiin, joihin odotetaan suurta ihmismäärää, yli 200 osallistujaa, tai tilaisuudessa on muu syy, jonka vuoksi siihen voi liittyä merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski (esimerkiksi pyrotekniikkaa) tai tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat normaalista.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on:

  • selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit
  • määriteltävä niiden perusteella turvallisuusjärjestelyt.

Turvallisuudesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle henkilöstölle on annettava toimintaohjeet:

  • onnettomuuksien ehkäisemiseksi
  • onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etelasavonha.fi.

Pelastussuunnitelman tai tapahtuman turvallisuusjärjestelyjen arvioimiseksi pelastuslaitos tekee tarvittaessa valvontakäynnin tapahtuma-alueelle. Tarpeeseen vaikuttavat pelastussuunnitelmassa ilmoitetut riskit, henkilömäärä, ajankohta ja tapahtuma-alue. 

Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä
Ilmoitus tuliesityksestä
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja
Yleisötapahtuman ensiapusuunnitelma
Henkilökapasiteetin määrittäminen ulkotapahtumissa
Ohje tapahtumien Virve-käyttölupahakemuksista (hakijoille ja viranomaisille, jotka puoltavat hakemuksia)
Lisätietoa tapahtumaturvallisuudesta