Hyppää sisältöön

Järjestäjällä on vastuu siitä, että tapahtuma on suunniteltu ja toteutettu niin, että yleisö voi osallistua siihen turvallisesti ja järjestelyt toimivat myös silloin, jos jotain yllättävää sattuu.

Ennalta varautumalla onnettomuuksia voidaan ehkäistä. Hyvät suunnitelmat auttavat myös silloin, jos jotain ikävää tapahtuu. On huolehdittava muun muassa siitä, että apu pääsee nopeasti paikalle ja yleisö pääsee turvallisesti poistumaan tapahtumasta. Pelastuslaitokset.fi -sivuille on koottu ohjeita ja lomakkeita, jotka auttavat tapahtuman järjestäjää ennakkovalmisteluissa.

Pelastuslaitokset.fi sivustolta löytyvät lomakkeet lähetetään täytettyinä sähköpostilla osoitteeseen palotarkastaja.lu@pelastustoimi.fi.

Yleisötapahtumalla tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999) määriteltyjä yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen kokoontumislain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.

Yleisötapahtuman järjestämistä valvovat monet tahot ja tapahtuman järjestäjän onkin tarvittaessa haettava useita lupia eri viranomaisilta, kuten poliisilta.

Mikäli yleisötapahtumassa halutaan järjestää ilotulitus tai käyttää pyroteknisiä tehosteita, on niistä tehtävä tarvittavat ilmoitukset poliisille ja pelastusviranomaiselle.

Huomioithan, mikäli yleisötapahtumaan liittyy tilapäismajoitusta, on noudatettava tilapäismajoituksesta annettua ohjeistusta.

Linkit tarvittaviin lomakkeisiin löytyvät sivun alaosasta.

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötapahtumaan, jossa:

  • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
  • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
  • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
  • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.

Pelastussuunnitelma toimitetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävälle palotarkastajalle:

  • sähköpostilla: palotarkastaja.lu@pelastustoimi.fi
  • tai postitse: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Päivystävä palotarkastaja, Palomiehentie 1, 02750 ESPOO.

Vaarallisten kemikaalien ja pyroteknisten tuotteiden käyttö erikoistehosteina yleisötilaisuuksissa

Yleisötilaisuuksien erikoistehosteista tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Ilmoituksesta tulee ilmetä asetuksen 819/2015 62 §:ssä esitetyt asiat. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos suosittelee valtakunnallisen ilmoituslomakkeen käyttöä. Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä erikoistehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusviranomainen voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Tehosteiden toteuttaminen ulkona ei saa rikkoa paikallisten ympäristönsuojelumääräysten melurajoituksia. Mikäli yleisötilaisuudella on ns. melulupa, tulee siinä määriteltyjä kellonaikoja noudattaa.

Lomakkeet

Ilmoitus pyroteknisten erikoistehosteiden käytöstä

Ilmoitus ja mahdolliset liitteet tulee lähettää Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella toteutettavista erikoistehosteista osoitteeseen palotarkastaja.lu@pelastustoimi.fi.

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja

Yleisötapahtuman ensiapusuunnitelma

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä

Ilmoitus tuliesityksestä

Tilapäismajoitus

Majoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa tilapäismajoituksesta oheisella lomakkeella pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista.

Voit lähettää lomakkeen joko

  • sähköisesti
  • tai postitse: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Päivystävä palotarkastaja, Palomiehentie 1, 02750 ESPOO.

Ohje tilapäismajoituksesta (Pdf)

Ilmoitus tilapäismajoituksesta

Ilmoituksen palautus sähköisesti: Täytä ilmoitus ja paina "lähetä".

Postitse: Täytä ilmoitus ja paina "tulosta". Muista laittaa postitukseen mukaan kaikki tarvittavat liitteet.

Muualla verkossa:

Kokoontumislaki, 530/1999

Lisätietoja 

Päivystävä palotarkastaja, p. 029 151 2512, arkisin klo 9.00-11.30.

Tilannekeskus, p. 029 151 2112

Anna palautetta