Hyppää sisältöön

Poistumisturvallisuus tarkoittaa sitä, että rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin. Yleisesti rakennusten palo- ja poistumisturvallisuudesta vastaavat rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja omilta osiltaan. Hoitolaitoksissa, palvelu- ja tukiasumisen kohteissa sekä muissa tiloissa, joissa asuvien tai hoidettavien toimintakyky on alentunut, on toiminnanharjoittajalla erityinen velvollisuus huolehtia poistumisturvallisuudesta.

Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina.
 (Pelastuslaki 379/2011 18 §)

Poistumisturvallisuusselvitys on asiakirja, jossa kuvataan miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä.

Pelastussuunnitelma toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä, pelastussuunnitelmasta säädetään pelastuslain 379/2011 15 §:ssä. 

Hoitolaitoksille, sekä palvelu- ja tukiasumisen toimipaikoille on laadittu Opas pelastussuunnitteluun sekä Asiakirjarunko turvallisuus- ja pelastussuunnitelman pohjaksi. 

Ketkä ovat velvollisia laatimaan poistumisturvallisuusselvityksen?

Poistumisturvallisuusselvityksestä ja sen laatimisvelvoitteesta säädetään tarkemmin:
Pelastuslaki 379/2011 9 §, 14 §, 18–21 §, 81–82 §
Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä 292/2014

Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen

Poistumisturvallisuusselvityksessä toiminnanharjoittajan tulee selvittää:

  1. millä tavoin asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky vaikuttaa poistumiseen tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa
  2. tapahtuuko asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden poistuminen omatoimisesti, henkilökunnan avustuksella vai henkilökunnan ja pelastuslaitoksen avustuksella
  3. mitkä ovat henkilökunnan ja mahdollisen muun ulkopuolisen avun toimintavalmiudet
  4. miten kauan kestää asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden poistuminen eri huoneista ja palo-osastoista.

Poistumisturvallisuusselvitys tehdään pelastamisen kannalta vaikeimman tilanteen mukaan. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilökunnan määrä ja toimintavalmius ovat alimmillaan, ja potilaiden/asukkaiden määrä suurimmillaan ja toimintakyky alimmillaan. Poistumisturvallisuusselvitys -lomakkeessa on annettu tarkempia ohjeita selvityksen laatimiseen.

Toiminnanharjoittaja voi laatia poistumisturvallisuusselvityksen

  • Poistumisturvallisuusselvitys -lomaketta käyttäen (A-osa ja B-osa)
  • vapaamuotoisesti, kuitenkin siten että poistumisturvallisuusselvityksestä annetun asetuksen sisältövaatimukset täyttyvät

 Lähetä allekirjoitettu poistumisturvallisuusselvitys liitteineen:

a) sähköpostitse pel.poistumisturvallisuusselvitys@hel.fi (otsikkokenttään ”Poistumisturvallisuusselvitys / kohteen osoite”)

TAI

b) postitse osoitteeseen:

Helsingin kaupunki
Pelastuslaitos
PL 112
00099 Helsingin kaupunki

Viite: Poistumisturvallisuusselvitys

Selvitykseen tulee liittää tarvittavat liitteet (ks. ohjeet Poistumisturvallisuusselvitys –lomakkeen B-osasta).

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Poistumisturvallisuusselvityksen käsittely ja jatkotoimenpiteet

Pelastusviranomainen tekee toiminnanharjoittajan laatiman selvityksen ja mahdollisesti kohteessa tehtävän tarkastuksen perusteella poistumisturvallisuuden arvioinnin. 

Mikäli arvioidaan, ettei poistumisturvallisuus ole riittävä, annetaan ensisijaisesti korjausmääräys poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimiseksi. Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma on toiminnanharjoittajan laatima suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet ja aikataulu poistumisturvallisuuden saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi. Suunnitelman laatimisesta on erillinen ohje: Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma

Mikäli poistumisturvallisuuden arvioinnin yhteydessä havaittuja puutteita ei saada korjattua eikä toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä voida pelastusviranomaisen arvion mukaan saattaa kohteen poistumisturvallisuutta riittävälle tasolle, tulee pelastusviranomaisen antaa poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys. Tällöin pelastusviranomainen voi määrätä myös pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten asentamaan automaattisen sammutuslaitteiston. 

Poistumisturvallisuuden asiantuntijat

Yhteissähköpostiosoite: pel.poistumisturvallisuusselvitys@hel.fi

Päivystävä palotarkastaja

Päivystävä palotarkastaja
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Päivystävä palotarkastaja vastaa helsinkiläisten paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin puhelimitse arkisin kello 9–11 ja 12–14 sekä sähköpostitse arkisin kello 9–15.

Mikäli sinulla on kysyttävää tiettyyn palotarkastukseen liittyen, ole yhteydessä suoraan tarkastuksen tehneeseen palotarkastajaan. Yhteystiedot löydät esimerkiksi palotarkastuspöytäkirjasta.

Poistumisturvallisuusselvitykseen liittyviä ohjeita ja lomakkeita

Allekirjoitettu poistumisturvallisuusselvitys liitteineen toimitetaan pel.poistumisturvallisuusselvitys@hel.fi