Hyppää sisältöön

Ohjeita asukkaille, suunnittelijoille ja rakentajille

Alkusammutusvälineiden sijoittaminen rakennukseen

Ohjeessa esitetään pelastusviranomaisen näkemys riittävistä alkusammutusvälineistä rakennuksessa.

Ohje alkusammutusvälineiden sijoittamisesta rakennukseen

Aurinkosähköjärjestelmät

Aurinkosähköjärjestelmien määrä kasvaa nopeasti. Järjestelmien hankinnassa ja suunnittelussa tulee huomioida rakentamiseen ja sähköturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö. 
Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohjeeseen on koottu keskeisimmät turvallisuusmääräykset ja -ohjeet.  Ohje on sovellettavissa kaikkiin rakennuksiin kiinteästi asennettaviin sekä erillisiin sähköntuottoon liittyviin aurinkosähköjärjestelmiin koosta riippumatta. Kaikki aurinkosähköjärjestelmien asennukset eivät ole luvanvaraisia, jolloin riskien arviointi ja turvallisuustason toteutus ovat hankkeeseen ryhtyvän vastuulla.

Aurinkosähköjärjestelmät, ohje turvalliseen toteuttamiseen.pdf
Katso myös Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohje

Aurinkosähköjärjestelmästä on laadittava onnettomuustilanteita varten selkeä ja tiivis kohdekortti, josta selviää järjestelmän olennaiset tiedot, olennaisten komponenttien sijainnit, vastuuhenkilöiden yhteystiedot ja turvallinen toimintatapa sammutus- ja pelastustehtävissä.
Kohdekortti tulee sijoittaa näkyvästi sisätiloissa olevan invertterin läheisyyteen ja lisäksi paloilmoitinkeskukseen, mikäli kohteessa on paloilmoitin. Mikäli invertteri on toteutettu ulkoasennuksena, sijoitetaan kohdekortti näkyvästi asianomaiseen sähkökeskukseen.
Kohdekortti tulee liittää osaksi pelastussuunnitelmaa. Kohdekorttia ei ole tarkoitus toimittaa pelastuslaitokselle, mutta pelastusviranomainen valvoo kohdekorttia palotarkastusten yhteydessä.

Aurinkovoimalan kohdekortti pohja EPPELA.pdf
Täytettävä lomake on tulossa sivuille. Saat lomakkeen tarvittaessa päivystävältä palotarkastajalta
virka-aikana p. 050 338 7496 tai pelastuslaitos.palotarkastaja@hyvaep.fi

Aurinkovoimalan kohdekortti – täyttömalli EPPELA.pdf
Aurinkosähköjärjestelmän huolto- ja seurantasuunnitelma.pdf (Lähde Motiva oy) 

Pelastustie

Ohje pelastustien vaatimuksiin:
Pelastustieohje, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos pdf 

Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta.

  • Pelastustielle ei saa pysäköidä autoja, kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään muutakaan liikennettä estävää.
  • Taloyhtiö ja sen asukkaat voivat vaikuttaa palokunnan toimintamahdollisuuksiin ja asukkaiden turvallisuuteen huolehtimalla siitä, että pelastustiet pysyvät aina vapaana.
  • Pihalle väärin pysäköidyt autot voi saada valvontaan esimerkiksi huoltoyhtiön ja poliisin yhteistyöllä.
  • Kiinteistön pelastussuunnitelmassa voidaan edesauttaa hälytysajoneuvojen liikkumista kiinteistön alueella rajoittamalla pysäköintiä pelastustoiminnan kannalta keskeisillä kulkuväylillä.
  • Pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen (182/1982) 21 §:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä.
  • Pelastustie-merkkiä ei käytetä, jos pelastustietä ei ole merkitty rakennuksen rakennuslupa-asiakirjaan.
  • Pelastustieasioissa neuvoja saa paikalliselta pelastusviranomaiselta. Jos tarvitset yksityiskohtaisia ja/tai paikkakuntakohtaisia neuvoja, ota yhteyttä paikalliseen pelastusviranomaiseen.

Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. Sisäasiainministeriön asetuksella säädetään pelastustien merkitsemisestä.

Savupiippujen paloturvallisuus

Opas savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta

Sähköautot

Ohje sähköautojen latauspisteistä kiinteistöissä ja pelastustoiminnan edellytysten huomioimisesta sisältää latauspisteiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä pelastuslaitosten asiantuntijanäkemyksen mukaisia suosituksia. Suositukset perustuvat pelastustoiminnan työturvallisuuden tarpeisiin ja rakennuksen hyvän paloturvallisuuden toteutumiseen. Ohjetta sovelletaan uudiskohteisiin ja -asennuksiin. Olemassa olevien kohteiden muutos- ja peruskorjaustöiden yhteydessä ohjetta suositellaan huomioitavan soveltuvin osin. Ohje on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toteuttama.