Hyppää sisältöön

Toiminta poikkeusoloissa

Poikkeusolot määritellään valmiuslaissa (2011/1552) . Poikkeusoloja lain 3 § mukaan ovat: 

 1. Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila.
 2. Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista.
 3. Väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat.
 4. Erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila.
 5. Vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti sekä
 6. sellainen
 • julkisen vallan päätöksentekokykyyn,
 • rajaturvallisuuden tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen,
 • välttämättömien sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palvelujen saatavuuteen,
 • energian, veden, elintarvikkeiden, lääkkeiden tai muiden välttämättömien hyödykkeiden saatavuuteen,
 • välttämättömien maksu- ja arvopaperipalvelujen saatavuuteen,
 • yhteiskunnallisesti kriittisten liikennejärjestelmien toimivuuteen,
 • tai edellä a–f alakohdassa lueteltuja toimintoja ylläpitävien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tai tietojärjestelmien toimivuuteen kohdistuva uhka, toiminta, tapahtuma tai näiden yhteisvaikutus, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti ja laajamittaisesti estyvät tai lamaantuvat tai joka muulla näihin vakavuudeltaan rinnastuvalla tavalla erityisen vakavasti ja olennaisesti vaarantaa yhteiskunnan toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia.

Poikkeusolot astuu voimaan, kun Tasavallan Presidentti yhdessä Valtioneuvoston kanssa toteaa maassa vallitsevan poikkeusolot.

Varautumisvelvollisuus

Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien, kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Pelastustoimen palvelutaso

Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja muita uhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja niihin varautuminen.

Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Evakuointi

Evakuoinnilla tarkoitetaan ihmisten ja omaisuuden siirtämistä turvaan vaara-alueelta tai vaarallisesta kohteesta. Evakuoinnit ovat yksi väestön suojaamiskeinoista ja osa väestönsuojelua.

Evakuointien suunnittelussa ja toimeenpanossa vastuut ja tehtävät jakautuvat useille eri hallinnonaloille. Varautumisessa evakuointeihin korostuu laaja monialainen yhteistyö hallinnon valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasoilla. Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat suunnitelmien ja toiminnan yhteensovittamisesta.

Evakuointeja varten on laadittu koko maan kattavat suunnitelmat. Suunnitelmiin sisältyy väestön kokoaminen, kuljetukset sekä majoittaminen ja huolto. Erityisiä riskejä sisältäviä kohteita ja niiden ympäristöä varten on lisäksi tehty yksityiskohtaisia suunnitelmia. Evakuointisuunnitelmat on laadittu siten, että niitä voidaan soveltaa joustavasti ja toteuttaa kulloisenkin tilanteen edellyttämässä laajuudessa.

Evakuointien suunnitteluja toimeenpano-ohje : Väestön siirtäminen poikkeusoloissa (pdf)

Lue lisää:

Valmiuslaki
Varautuminen on pelastustoimen perustyötä
Väestönsuojelulla autetaan siviiliväestöä