Hyppää sisältöön

Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa laadukkaat pelastustoimen palvelut keskisuomalaisille ja Keski-Suomessa liikkuville kaikissa olosuhteissa.

Organisaatio

Keski-Suomen pelastuslaitoksella työskentelee vakituisesti reilu 400 työntekijää, joista suurin osa on ensihoitajia ja pelastajia. Lisäksi pelastuslaitoksella työskentelee esimerkiksi palotarkastajia, mekaanikkoja, kalustonhoitajia, riskienhallinnan ja varautumisen asiantuntijoita, viestinnän ammattilaisia sekä sihteereitä. Keski-Suomen hyvinvointialueella pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa esimerkiksi hyvinvointialueen aluevaltuusto sekä aluehallitus.

Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja Ville Mensala, tukenaan pelastuslaitoksen johtoryhmä. Pelastusjohtajan alaisuudessa työskentelee kolme palvelujohtajaa, jotka toimivat osastojensa ylimpinä viranhaltijoina. 

 

Strategia ja visio

Keski-Suomen pelastuslaitoksen strateginen päätavoite on turvallinen Keski-Suomi keskisuomalaisille sekä Keski-Suomessa liikkuville vuoteen 2023 mennessä. Strategia on osa maakunnallista turvallisuussuunnitelmaa Turvallinen Keski-Suomi 2021–2023, jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja kehittää eri toimijoiden turvallisuustyötä. Keski-Suomen pelastuslaitos pyrkii olemaan korkeatasoisin pelastustoimen ja ensihoidon palveluntuottaja, joka toimii myös onnettomuuksien ehkäisijänä. Pelastuslaitos tarjoaa aina nopeaa ja tuloksellista apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa.

Visio kuvaa näkemystä tavoitetilasta, jota toiminnassa tavoitellaan tietyn ajan kuluessa tulevaisuudessa. Visio on olennainen osa strategiaa ja sen toteuttamista näkyen huoneentauluna kaikessa toiminnassa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelmassa 2018 pelastuslaitoksen visio on määritelty seuraavasti: 
”Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa laadukkaat pelastustoimen palvelut keskisuomalaisille ja Keski-Suomessa liikkuville kaikissa olosuhteissa.”

Pelastuslaitoksen visioon vaikuttavat myös valtakunnallinen Pelastustoimen visio: ”Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi 2025”. Lisäksi tämä visio sopii yhteen Keski-Suomen hyvinvointialueen vision kanssa: ”Keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Hyvinvointialue on vetovoimainen asukkaille, henkilöstölle ja yrityksille.”

Laissa pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) säädetään hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasosta. Lain mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa ja niihin varautuminen. 
Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma

Pelastustoimen palvelutaso ja palvelutasopäätös

Laissa pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) säädetään hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasosta. Lain mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa ja niihin varautuminen. 

Laki pelastustoimen järjestämisestä määrää myös pelastuslaitoksen tuottamaan palvelutasopäätöksen, joka huomioi erilaisia kansallisia ja alueellisia riskitekijöitä, määrittää toiminnan tavoitteet, resurssit sekä palveluiden tuotannon ja niiden tason. Palvelutasopäätös sisältää myös kehittämissuunnitelman ja asettavaa tavoitteita tulevaisuuteen. 

Palvelutasopäätös on julkinen asiakirja, joka sisältää paljon tietoa pelastuslaitoksen toiminnasta. Alueen asukkaat, yhteisöt ja yritykset voivat esimerkiksi tarkastella palvetasopäätöksestä palveluiden rakenteita ja toteutusmalleja omaehtoisten turvallisuusjärjestelyjen tarpeen suhteen. 

Keski-Suomen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös valmistellaan ja julkaistaan vuoden 2023 aikana ja se tulee voimaan 1.1.2024.