Hyppää sisältöön

Kehittäminen

Pelastustoimen toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa. Muutokseen vaikuttavat niin väestön ikääntyminen kuin aluerakenteiden muutokset. Pelastustoimen on vastattava näihin muutoksiin sekä kehittämällä palvelutuotantoaan että ehkäisemällä ja ennakoimalla tehokkaasti onnettomuuksia. Palveluja on kyettävä tuottamaan kaikkiin turvallisuustilanteisiin entistä monialaisemmassa yhteistyössä. Tiukentuvien resurssien takia palvelut on mitoitettava entistä tehokkaammin tunnistettujen riskien perusteella. Hanke- ja kehittämistoiminnassa pääosin kehittäminen tapahtuu ulkopuolisella rahoituksella.

Hyvien yhteistyökumppaneiden avulla pyrimme hyödyntämään olemassa olevia eri tietolähteitä, jotka liittyvät asumisturvallisuuteen. Tiedon jalostaminen, analysointi vaatii tietoanalytiikan, tekoälyn hyväksi käyttämistä. Tavoitteena on kehittää pelastustoimen ja sen yhteistyötahojen palvelutuotantokyvykkyyttä asumisturvallisuuden parantamisessa. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää tulipaloihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja ehkäisyssä sekä pelastustoiminnassa.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kehittämistoiminta tähtää pelastuslain sekä pelastuslaitoksen strategisten tavoitteiden mukaisen toiminnan kehittämiseen, jonka tähtäimenä on erityisesti:

  • onnettomuuksien ja vahinkojen määrä laskee 
  • pelastustoimella on riittävät resurssit ja palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti 
  • pelastustoimella on tarkoituksenmukainen palveluverkko 
  • henkilöstön osaaminen ja suorituskyky vastaavat tehtävien vaatimuksia.

Hankkeet

Maastopalomuodostelmahanke - Finn Rescue Arctic Ground Forest Firefighting Using Vehicles, FI GFFF-V

FI GFFF-V - hankkeen tavoitteena on kehittää maastopalojen maasammutussuorituskykyä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Lisäksi FI GFFF-V muodostelma on käytettävissä myös Euroopan alueella.

Maastopalomuodostelma perustettiin viiden Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten kesken. Mukana ovat Etelä-Karjalan lisäksi Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kymenlaakson pelastuslaitokset. Muodostelman toiminnassa on mukana 244 henkilöä, jotka koostuvat niin päätoimisesta kuin sopimushenkilöstöstä.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta pelastustoimessa on entistä tehokkaammin varauduttava sään ääri-ilmiöihin ja tätä kautta suuriin maastopaloihin kehittämällä maastopalojen sammutussuorituskykyä. Suorituskyvyn kehittämiselle on tarvetta kansallisella tasolla, kuten myös Pohjois-Euroopan alueella. Tavoitteena on hankkia maastopalojen hallintaa varten tarkoituksenmukaista kalustoa ja luoda tehokas muodostelma, joka suorittaa maastopalojen maasammutustoimintaa ja kykenee kulkemaan maastossa. Muodostelmaa kehitetään myös erillisellä raskaalla sammutusjoukkueella, jossa hyödynnetään metsäkonesammutusvesijärjestelmää. 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa hankkeesta ja projektin hallinnasta.

Hankeaika ja -budjetti
Hankeaika on 1.1.2022- 31.3.2023
Hankkeen on rahoittanut DG EHCO (European Civil Protection and Humanitarian Aid)

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 553 412 €, josta Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksien osuudet ovat yhteensä 388 353 €. 

Hankepartnerit
Lead Partner: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Muut partnerit
Etelä-Savon pelastuslaitos
Kymenlaakson pelastuslaitos
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Pohjois-Savon pelastuslaitos

Lisätiedot (sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ekpelastuslaitos.fi)
Palomestari Joni Mänttäri puh. 040 621 5702
Pelastuspäällikkö Jani Kareinen puh. 040 636 1484

Hankkeen rahoittaneen DG ECHO:n verkkosivut: https://ec.europa.eu/echo/select-language?destination=/node/1

EU:n lippu sekä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten logot

 

Turvallisuusviestintään uusia mahdollisuuksia kulttuurin keinoin

Joskus viestinnässä on haasteita löytää yhteistä kieltä esim. kansalaisuuden tai kuulovamman takia. Pelastuslaitos etsii ennakkoluulottomasti uusia keinoja viestiä innovatiivisesti omille kohderyhmilleen ja kehittää omaa viestintää kulttuurialan toimijoiden sekä Lut-yliopiston kanssa.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Kulttuuritila Nuijamies ry ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT hakivat Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitusta hankkeelle "Pelastusturvallisuutta kulttuurin keinoin". Hanke on yhteishanke. Hankkeen tarkoitus: Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia taiteen, kulttuurin ja tieteen tuotteita/palveluita pelastustoimialalle ja samalla työllistää alan toimijoita. Hanke tehdään eteläkarjalaisten kulttuurin, taiteen ja tieteen toimijoiden, Kulttuuritila Nuijamiehen, LUT-yliopiston ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen välisenä yhteistyönä. Tavoiteasettelu pohjautuu Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja NIPPU-hankkeen toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja sen ohessa käytyihin keskusteluihin, sekä LUT:lla aiemmin tutkittuun kokeilevan kehittämisen toimintaan.
Pääkohderyhmänä: Ikäihmisille, maahanmuuttajille sekä ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattu turvallisuusviestintä sekä pelastuslaitoksen viestintä.

Hankkeen tavoitteena on

  1.  Luoda uusia työmahdollisuuksia eteläkarjalaisille kulttuurin, taiteen ja tieteen toimijoille kehittämällä tuotteita ja palveluita pelastustoimialan tarpeisiin.
  2. Tunnistaa pelastustoimialan ja sen asiakkaiden tärkeimmät tarpeet tuotteistamista varten.
  3. Kehittää ja tuotteistaa uusia tuotteita ja palveluita tai niiden prototyyppejä toteuttamalla kokeiluja ja keräämällä tietoa niistä.
  4. Rakentaa viestintäsuunnitelma hankkeen tuloksista tiedottamista varten ja viestiä hankkeen kumppaneille ja niiden sidosryhmille.
  5. Selvittää tuotteiden ja palveluiden kiinnostusta kansainvälisiltä pelastusalan toimijoilta.
  6. Edistää kulttuuri-, taide- ja tiedealojen toipumista koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hanke alkaa 1.3.2021 ja päättyy 30.6.2022

Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitus (AKKE)/ Etelä-Karjalan liitto

Lisätietoja

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

turvallisuuskouluttaja Vesa Kultanen
puh. 040 570 2712

kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen
puh. 040 358 0168

riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva
puh. 040 824 7160

Kulttuuritila J-P Nuijamies

Hanke- ja markkinointipäällikkö Jari-Pekka Natunen
jp@nuijamies.fi

LUT-yliopisto

tutkijaopettaja Ari Happonen
etunimi.sukunimi@lut.fi

CB-Safe

CB-SAFE hankkeen päätavoitteena on lisätä rajaa ylittävien ihmisten tietoutta ja taitoja turvallisuusasioissa sekä kehittää asenteita niin, että toimitaan onnettomuuksien estämiseksi ja voidaan luoda jatkuvaa kehitysprosessia rajat ylittävään turvallisuuskulttuuriin.

Hankkeen koordinaattorina toimii LAB ammattikorkeakoulu ja projektipäällikkönä Tiina Jauhiainen. Hankkeen muut kumppanit ovat Pietarin palo- ja pelastustoiminnan yliopisto (Saint-Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia), Kymenlaakson pelastuslaitos ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Hankeaika on 1.1.2021-30.11.2022 ja kokonaisbudjetti 871 000 euroa. Hankkeen rahoitus tulee pääasiassa CBC 2014-2020 Kaakkois-Suomi – Venäjä -toimintaohjelmasta (Toimintalinja 4: Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue).

Hankkeen keskeisiin toimenpiteisiin kuuluu turvallisuuteen liittyvien materiaalien ja sovellusten luominen suomalaisille ja venäläisille rajan ylittäville matkailijoille, digitaalisten työkalujen ja virtuaaliseen simulointiin perustuvan ympäristön kehittäminen sekä pilotointi erilaisiin riskien ehkäisyyn ja hallintaan. Hanke tukee myös moniammatillista yhteistyötä ja asiaankuuluvien viranomaisten ja palvelujen verkottumista.

Hanke on jakautunut kolmeen työpakettiin:

Työpaketti 1: kehitetään turvallisuustietoa ja -tietoutta sekä tiedon viestimistä rajanylittäjille. Tämän työpaketin vetäjänä toimii Pietarin palo- ja pelastustoiminnan yliopisto.
Työpaketti 2: rakennetaan testattu virtuaalinen koulutusalusta pelastusalan ammatti- ja opetuskäyttöön. Työpakettia vetää LAB ammattikorkeakoulu ja siinä on vahvasti mukana molemmat pelastuslaitokset.
Työpaketti 3: parannetaan toimijoiden yhteistyötä raja-alueella pelastustoiminnoissa. Tähän kuuluu myös hankkeen tuotosten jalkauttaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen molemmin puolin rajaa. Työpakettia vetää Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Päivitys hanketta koskien 25.3.2022: Hanketta rahoittavan Euroopan Unionin päätöksellä CBSafe-hanke jatkuu suomalaisosapuolten eli Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen, Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja LAB AMKn välisenä kehittämistyönä hankkeen loppuun eli 30.11.2022 asti.

Lisätietoja Etelä-Karjalan pelastuslaitos

riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva
puh. 040 824 7160

kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen
puh. 040 358 0168

EU-logo

KAT – hankekokonaisuus luo yhteistoimintamallia kotona asumisen riskien ennalta estämiseen

KAT eli Kotona asumisen turvallisuus -hankekokonaisuudessa rakennetaan kotona asumisen riskejä ennalta ehkäisevää yhteistoimintamallia. Malli perustuu asumisen turvallisuutta tuottavien toimijoiden verkostomaiseen yhteiskehittämiseen.

KAT2 -hankkeessa verkoston kokoavat osapuolet ovat Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Lisäksi verkostossa toimii merkittävällä panoksella oppilaitos-, yritys- ja yhdistysjäseniä sekä yksityishenkilöitä asukkaina ja heidän lähiomaisinaan.

Asumisen riskeinä tarkastellaan syttymiä, tapaturmia ja sähkön käyttö/jakeluhäiriöitä. Verkostotoimijoiden roolit ja osaaminen suhteutetaan näiden riskityyppien ennalta estämiseen yhteistyössä.

KAT2 –hanketta rahoittaa sama lähde kuin EKRPAS –hanketta eli Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

KAT3 -hankkeessa tuotetaan uutta täsmätietoa kotona asumisen eri riskien luonteesta ja syy-seuraussuhteista, jotka johtavat riskien muodostumiseen. Samalla kartoitetaan, mikä on Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Eksoten nykyinen valmiustaso kotona asumisen riskien havaitsemiseen ja ehkäisemiseen.

Tuotettua tietoa hyödynnetään entistä tehokkaampien, monitoimijayhteistyöhön perustuvien riskien ennaltaehkäisymenetelmien kehittämiseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää kodin syttymiä, tapaturmia ja sähkön jakeluhäiriöistä aiheutuneita vaaratilanteita ja lisätä turvallisuutta yhteiskunnassa.

KAT3 –hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.

Lisätietoja

www.kotonaasumisenturvallisuus.fi

Riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
puh. 040 824 7160

KAT2 -hanke
Viestintäpäällikkö/ projektikoordinaattori Vesa Kultanen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
puh. 040 570 2712

KAT3 –hanke
Kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
puh. 040 358 0168

Lisätietoja

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ekpelastuslaitos.fi

Kehittämispäällikkö
Heidi Huuskonen
puh. 040 358 0168