Hyppää sisältöön

Kehittäminen

Pelastustoimen toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa. Muutokseen vaikuttavat niin väestön ikääntyminen kuin aluerakenteiden muutokset. Pelastustoimen on vastattava näihin muutoksiin sekä kehittämällä palvelutuotantoaan että ehkäisemällä ja ennakoimalla tehokkaasti onnettomuuksia. Palveluja on kyettävä tuottamaan kaikkiin turvallisuustilanteisiin entistä monialaisemmassa yhteistyössä. Tiukentuvien resurssien takia palvelut on mitoitettava entistä tehokkaammin tunnistettujen riskien perusteella. Hanke- ja kehittämistoiminnassa pääosin kehittäminen tapahtuu ulkopuolisella rahoituksella.

Hyvien yhteistyökumppaneiden avulla pyrimme hyödyntämään olemassa olevia eri tietolähteitä, jotka liittyvät asumisturvallisuuteen. Tiedon jalostaminen, analysointi vaatii tietoanalytiikan, tekoälyn hyväksi käyttämistä. Tavoitteena on kehittää pelastustoimen ja sen yhteistyötahojen palvelutuotantokyvykkyyttä asumisturvallisuuden parantamisessa. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää tulipaloihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja ehkäisyssä sekä pelastustoiminnassa.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kehittämistoiminta tähtää pelastuslain sekä pelastuslaitoksen strategisten tavoitteiden mukaisen toiminnan kehittämiseen, jonka tähtäimenä on erityisesti:

 • onnettomuuksien ja vahinkojen määrä laskee 
 • pelastustoimella on riittävät resurssit ja palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti 
 • pelastustoimella on tarkoituksenmukainen palveluverkko 
 • henkilöstön osaaminen ja suorituskyky vastaavat tehtävien vaatimuksia.

Hankkeet

Kvantitatiivisen paloturvallisuusarvioinnin kehittäminen monimuotoistuviin hoivalaitosympäristöihin

Hankkeen tavoite: 
Hankkeen tavoitteena on parantaa hoivalaitosympäristöjen palo- ja poistumisturvallisuutta koskevaa kvantitatiivista arviointia tuottamalla tutkittuun tietoon perustuva ja tiedolla johtamista tukeva arviointimenettely. Arviointimenettely rakentuu aiemman hoivalaitoskohteiden poistumisturvallisuutta tutkineen hankkeen (ToPo) sekä käytöstä poistettujen hoivalaitoskohteiden palotutkimuksista saatujen tulosten ja rakennusten 3D-tietomallien soveltamisen perustalle.

Hanke yhdistää näitä tutkimustuloksia uudella tavalla pyrkien tuottamaan kvantifioitavissa olevan ja simuloitavan arviointimenettelyn kehittyvien ja muuntuvien hoivalaitosympäristöjen palo- ja poistumisturvallisuuden arviointiin ja turvallisuushallinnan kehittämiseen. Hanke parantaa hoidettavien asiakkaiden ja hoivalaitoksessa työskentelevien turvallisuutta sekä tehostaa pelastusviranomaisen kykyä arvioida moninaistuvien hoivalaitoskohteiden palo- ja poistumisturvallisuutta.

Hankkeen toteuttaminen: 
Hanke toteutuu monialaisena kehittäjäpartnereiden tutkimus- ja kehittämisyhteistyönä ja on tulostavoitteeltaan vaativa ja moninäkökulmainen ja -tieteinen. Hanketta rahoittaa sisäministeriön alainen Palosuojelurahasto, joka edistää yhteiskunnallisesti merkittävää palo- ja pelastusturvallisuutta parantavaa tutkimus- ja kehittämistyötä. 

Ohjausryhmän kokoonpano:
Ohjausryhmän puheenjohtaja: Jani Kareinen, pelastusjohtaja, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Jarkko Häyrinen, erityisasiantuntija, SM, Pelastusosasto 
Jorma O. Jantunen, rakennusneuvos, Ympäristöministeriö
Kari Telaranta, johtava asiantuntija, rakennettu ympäristö, SPEK ry
Anu Koivumäki, sosiaalipalvelun toimialuejohtaja (Arjen tuen ja Toimintakyvyn palveluiden toimialue), Etelä-Karjalan hyvinvointialue.

Ohjausryhmässä toimivat asiantuntijaesittelijöinä hankkeen työryhmästä:
Heidi Huuskonen, kehittämispäällikkö, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Jani Kanerva, pelastuspäällikkö, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Teemu Veneskari, kehittämispäällikkö, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymenlaakson hyvinvointialue
Simo Hostikka, prof. Aalto-yliopisto
Jouni Koivuniemi, tutkijaopettaja, LUT-yliopisto
Timo Lehtoviita, lehtori, LAB-Ammattikorkeakoulu

Lisätietoa hankkeesta: Eeva Marjotie, turvallisuussuunnittelija, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan hyvinvointialue, eeva.marjotie@ekhva.fi, puh 040 6255 875

Verkkosivut: Kvantitatiivisen paloturvallisuusarvioinnin kehittäminen monimuotoistuviin hoivalaitosympäristöihin

KAT – hankekokonaisuus luo yhteistoimintamallia kotona asumisen riskien ennalta estämiseen

KAT eli Kotona asumisen turvallisuus -hankekokonaisuudessa rakennetaan kotona asumisen riskejä ennalta ehkäisevää yhteistoimintamallia. Malli perustuu asumisen turvallisuutta tuottavien toimijoiden verkostomaiseen yhteiskehittämiseen.

KAT2 -hankkeessa verkoston kokoavat osapuolet ovat Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Lisäksi verkostossa toimii merkittävällä panoksella oppilaitos-, yritys- ja yhdistysjäseniä sekä yksityishenkilöitä asukkaina ja heidän lähiomaisinaan.

Asumisen riskeinä tarkastellaan syttymiä, tapaturmia ja sähkön käyttö/jakeluhäiriöitä. Verkostotoimijoiden roolit ja osaaminen suhteutetaan näiden riskityyppien ennalta estämiseen yhteistyössä.

KAT2 –hanketta rahoittaa sama lähde kuin EKRPAS –hanketta eli Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

KAT3 -hankkeessa tuotetaan uutta täsmätietoa kotona asumisen eri riskien luonteesta ja syy-seuraussuhteista, jotka johtavat riskien muodostumiseen. Samalla kartoitetaan, mikä on Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Eksoten nykyinen valmiustaso kotona asumisen riskien havaitsemiseen ja ehkäisemiseen.

Tuotettua tietoa hyödynnetään entistä tehokkaampien, monitoimijayhteistyöhön perustuvien riskien ennaltaehkäisymenetelmien kehittämiseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää kodin syttymiä, tapaturmia ja sähkön jakeluhäiriöistä aiheutuneita vaaratilanteita ja lisätä turvallisuutta yhteiskunnassa.

KAT3 –hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.

Lisätietoja

Kotona-asumisen turvallisuus

pelastusjohtaja Jani Kanerva, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
puh. 040 824 7160

KAT2 -hanke
turvallisuusviestintäpäällikkö Vesa Kultanen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
puh. 040 570 2712

KAT3 –hanke
kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
puh. 040 358 0168

Päättyneet hankkeet

Voit pyytää alla olevien hankkeiden loppuraportit kehittämispäällikkö Heidi Huuskoselta.

 • Moniammatilliset yksiköt hyvinvointialueella
 • Joukkuepeliä (Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kehittämisosuuden raportti)
 • Pelastustoimen palvelutuotannon tehokkaan ohjaus- ja hallintamallin määrittäminen
 • Maastopalojen maasammutustoiminnan konseptin muodostaminen pelastustoimessa
 • Öljyntorjunnan toimintamallin kehittäminen Saimaan syväväylälle
 • Kotona asumisen turvallisuus KAT2-hanke
 • Kotona asumisen turvallisuuteen liittyvän ennakoivan analytiikan kehittäminen KAT3-hankkeessa
 • Tietomallit rakennusten turvallisuuden varmistamisessa

Lisätietoja

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi

Kehittämispäällikkö
Heidi Huuskonen
puh. 040 358 0168