Hyppää sisältöön

Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos on yksi Suomen 22 pelastuslaitoksesta ja vastaa pelastustoimen palveluista koko Pirkanmaan alueella - kaikkiaan 23 kunnassa. Lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelut yhdeksän kunnan alueella Pirkanmaalla. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintaa johtaa pelastusjohtaja apunaan pelastuspäälliköt, hallintopäällikkö, tiedotuspäällikkö sekä kehittämispäällikkö. Pelastustoiminnan johtaminen on delegoitu toiminnasta vastaaville pelastuspäälliköille vastuualueittain: Onnettomuuksien ennaltaehkäisy, tekniset palvelut sekä varautuminen ja valmiussuunnittelu, Pelastustoiminta ja Ensihoitopalvelut.


Organisaatio

Pelastuslaitoksen johto 

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen

Pirkanmaan pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja. Pelastusjohtajan välittömiä alaisia ovat pelastuspäälliköt, hallintopäällikkö, kehittämispäällikkö sekä tiedotuspäällikkö. Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtaminen perustuu pelastustoimen strategiaan, Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtosääntöön sekä Tampereen kaupungin strategiaan, hyvään johtamis- ja hallintotapaan, johtoryhmätyöskentelyyn sekä henkilöstön kanssa käytäviin tavoite- ja kehityskeskusteluihin. Johtamisessa ja toiminnassa noudatetaan myös pelastusalan yleisiä eettisiä periaatteita ja palvelutasopäätöstä.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy, tekniset palvelut sekä varautuminen ja valmiussuunnittelu

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen valmiussuunnittelun, onnettomuuksien ehkäisyn ja teknisten palvelujen vastuualueeseen kuuluvat valmiussuunnittelun, onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja teknisten palvelujen yksiköt. Pelastuspäällikkö johtaa vastuualuetta.

Pelastustoiminta

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Pelastuspäällikkö Kari Alanko

Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan vastuualueeseen kuuluvat tilanne- ja johtokeskustoiminta sekä eteläisen ja pohjoisen pelastusalueen toiminta. Pelastuspäällikkö johtaa vastuualuetta.

Ensihoitopalvelut

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Pelastuspäällikkö Matti Isotalo

Pirkanmaan pelastuslaitos toteuttaa ensihoitopalveluja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen sekä ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pirkanmaan pelastuslaitos vastaa ensihoitopalveluiden toteuttamisesta yhteistoimintasopimuksessa sovitulla toiminta-alueella (Tampere, Pirkkala, Lempäälä, Nokia, Ylöjärvi, Vesilahti, Akaa, Valkeakoski ja Urjala). Ensihoitopalveluita pelastuslaitoksella johtaa pelastuspäällikkö, apunaan ensihoitolääkäri, lääkintämestarit, lääkintäesimiehet ja ensihoitokouluttaja. Alueellisesta ensivastetoiminnasta omalta osaltaan vastaavat alueiden palopäälliköt.

Hallintopalvelut

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Hallintopäällikkö Pirkko Lindström

Hallintopalveluyksikköön kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja toimistopalvelut. Hallintopalvelujen yleisiin tehtäviin kuuluvat toimintaa ohjaavien asiakirjojen valmistelu, laskutus, ostolaskujen käsittely, sopimus- ja asiakirjahallinta sekä sihteeripalvelut. Henkilöstöhallinnon alueeseen kuuluvat palvelussuhdeasiat, henkilöstösuunnittelu sekä komentotoimiston tehtäväkokonaisuus. Talousarvion ja tilinpäätöksen sekä talousennusteiden laadinta, kustannuslaskenta ja raportointi puolestaan kuuluvat taloushallinnan kokonaisuuteen. Tietohallinnon tehtävien osalta hallintopalveluyksikkö vastaa myös pelastuslaitoksen ICT-kokonaisuuden koordinoinnista sekä tietoturvallisuus- ja tietosuoja-asioista. Hallintopalveluyksikön toiminnasta vastaa hallintopäällikkö.

Viestintäyksikkö

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Viestintäyksikön tehtäviä ovat pelastuslaitoksen sisäinen (työyhteisöviestintä) ja ulkoinen viestintä (turvallisuus- ja onnettomuusviestintä, kansalais- ja mediaviestintä) sekä viestinnän ohjaus, neuvonta ja valvonta. Viestintäyksikkö tuottaa sisältöä eri viestintäkanaviin, toimittaa eri julkaisuja, toimii viestinnän asiantuntijana työyhteisössä ja järjestää viestintäkoulutuksia viestinnän eri osa-alueista. Viestintäyksikön toiminnasta vastaa tiedotuspäällikkö.

Kehittämisyksikkö

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Kehittämispäällikkö Martti Honkala

Kehittämisyksikön tehtävinä on pelastuslaitoksen toimintaympäristön analysointi ja palvelutarpeiden arviointi, sisäisen toiminnan kehittäminen ja arviointi yhdessä vastuualueiden ja yksiköiden kanssa sekä työhyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän toiminnan kehittäminen ja seuranta. Työhyvinvointityöhön kuuluvat mm. osaamisen hallintaan, arviointiin ja kehittämiseen liittyvät toiminnat sekä työsuojelutoiminnan, työterveyshuollon ja työkykyä tukevien prosessien ja toimintamallien kehittäminen. Kehittämisyksikössä toimii lisäksi osaamiskeskus, jonka tehtävänä on pelastuslaitoksen osaamisen hallinta, arviointi ja kehittäminen yhdessä vastuualueiden kanssa sekä turvallisuuskoulutuksen ohjaus ja koordinointi. Kehittämisyksikön toiminnasta vastaa kehittämispäällikkö.

 

Toimintayksiköiden päälliköt 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Valvontapäällikkö Pekka Mutikainen

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn toimintayksikön tehtäviin kuuluu kuntalaisten yleinen ohjaus ja neuvonta pelastustoimen alaan kuuluvissa kysymyksissä, pelastuslaitoksen valvontatoiminnan ja palontutkinnan kehittäminen, koordinointi sekä toteuttaminen osaltaan valvontasuunnitelman ja toimintasuunnitelman mukaisesti sekä toimialaan liittyvät maankäytön ja rakentamisen asiantuntijatehtävät. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksiköstä vastaa valvontapäällikkö.

Valmiussuunnittelu ja varautuminen

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Valmiuspäällikkö Arto Kärki

Valmiussuunnitteluun kuuluu pelastuslaitoksen varautumisen kehittäminen, kuntien vastuulla olevan valmiussuunnittelun tukeminen sekä väestönsuojelun tehtävät. Valmiussuunnittelun yksiköstä vastaa valmiuspäällikkö.

Tekniset palvelut

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Tekninen päällikkö Joni Hakala

Teknisiin palveluihin kuuluvat kalustosuunnittelu yhteistoiminnassa asianomaisen vastuualueen kanssa, kiinteistöjen hallinta, korjaamo- ja huoltopalvelut sekä varushuolto. Lisäksi teknisiin palveluihin kuuluu viestitekniikka, jonka tehtäviä ovat tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä viestijärjestelmien ja –tekniikan hoitaminen sekä niihin liittyvien ulkoistettujen palveluiden hallinta. Teknisten palveluiden yksiköstä vastaa tekninen päällikkö.

Pelastustoiminnan johtaminen, Tilanne- ja johtokeskus

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Palopäällikkö Jari Nieminen

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskus on ympärivuorokautisesti toimiva yksikkö, joka vastaa turvallisuuden ja pelastustoiminnan tilannekuvan ylläpitämisestä Pirkanmaalla sekä johtamisesta ja suunnittelusta. Tilanne- ja johtokeskus hoitaa lisäksi pelastustoimintaan liittyviä tukitoimintoja ja tuottaa tietoja turvallisuuden tilannekuvaan Pirkanmaalla. Tilanne- ja johtokeskuksen toiminnasta vastaa palopäällikkö.

Eteläinen ja pohjoinen pelastusalue

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Palopäällikkö Jyrki Paunila (etelä)

Pirkanmaan pelastuslaitos - Home | Facebook Palopäällikkö Mika Salmela (pohjoinen)

Pelastustoiminta jakautuu maantieteellisesti eteläiseen ja pohjoiseen pelastusalueeseen. Pelastusalueiden toiminnasta vastaavat palopäälliköt ja apulaispalopäällikkö. Seitsemän palomestaria toimii aluepalomestareina vastaten paloasemiensa toiminnasta ja niiden johtamisesta.


Strategia ja toimintasääntö

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa pelastustoimen valtakunnallinen strategia, Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös sekä Tampereen kaupungin strategia ja ohjelmat. 

Pirkanmaan pelastuslaitos noudattaa Tampereen kaupungin strategiaa sekä henkilöstöpoliittisia periaatteita. Henkilöstöpolitiikan perustana ovat Tampereen strategian ja toimintamallin keskeiset painotukset: asiakaslähtöisyys, johtamisen selkeys, henkilöstön osallistuminen, kumppanuus sekä toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Kaupungissa on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tampereen kaupunki työnantajana edellyttää työpaikoilla hyvää käytöstä eikä hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, sukupuolista häirintää, ahdistelua tai syrjintää. 

Toimintasäännöllä varmistetaan, että lainsäädäntöä ja hallintosääntöä noudatetaan ja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla ja että tavoitteet toteutuvat ja toiminta on tuloksellista. Toimintasääntö on hallintosääntöä yksityiskohtaisempi ja siitä ilmenee esimerkiksi delegoitu toimivalta.

Lisätietoja:

Tampereen strategia 2030

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintasääntö 2021


Päätöksenteko

Pirkanmaan pelastuslaitos on hallinnollisesti Tampereen kaupunginhallituksen alainen Tampereen kaupungin taseyksikkö. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta toimii pelastuslaitoksen toiminta-alueen kuntien yhteiselimenä ja seuraa pelastuslaitoksen toimintaa ja kehittämistä.

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi, ehdotus palvelutasopäätökseksi sekä muita ehdotuksia pelastustoimen kehittämiseksi. Pelastusjohtaja valmistelee esitykset Tampereen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Lisätietoja:

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan kokoonpano 1.1.2020-31.5.2021


Palvelutasopäätös

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii pelastustoimen järjestämisestä koko Pirkanmaan alueella.

Pirkanmaalla pelastustoimen palvelutasopäätöksestä päättää Tampereen kaupunginhallitus Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan esityksestä.

Terveydenhuoltolaki puolestaan velvoittaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaavaa sairaanhoitopiiriä tekemään palvelutasopäätöksen alueensa ensihoitopalvelusta. Pirkanmaan pelastuslaitos vastaa ensihoitopalveluiden tuottamisesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä, Nokialla, Ylöjärvellä, Vesilahdessa, Akaassa, Valkeakoskella ja Urjalassa.

Lisätietoja:

Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös 2020-2021

PSHP Ensihoidon palvelutasopäätös 2021