Hyppää sisältöön

Automaattiset paloilmoittimet

Automaattinen paloilmoitin on turvalaitteisto, joka tunnistaessaan tulipalon synnyn tekee automaattisesti ilmoituksen hätäkeskukseen ja hälyttää myös valvottavassa tilassa.Järjestelmä koostuu ilmoitinkeskuksesta, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista ja paikallishälyttimistä. Paloilmoitinlaitteisto antaa myös automaattisesti varoituksen sen toimintavarmuutta haittaavista vioista.

Paloilmoitinlaitteisiin liittyvä ohjeistus

Paloilmoitinlaitteisiin liittyvä ohjeistus löytyy Hätäkeskuksen sivulta

Paloilmoitinlaitteet yritysasiakkaalle

Erheelliset paloilmoitukset

Pelastuslain (379/2011) 96 § mukaan alueen pelastustoimi voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on aloittanut toistuvien erheellisten paloilmoitinhälytysten laskuttamisen 1.1.2012. Lasku lähetetään kolmannesta 12 kuukauden aikana tulleesta erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä.

Perittävän maksun suuruus on määritetty pelastuslaitokselle aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten mukaisesti ja se on Etelä-Pohjanmaan pelastustoimialueella 641 €.

Erheellisiä paloilmoituksia voidaan ehkäistä oman toiminnan kehittämisellä ja teknisillä ratkaisuilla.

Kirjallinen korjauskehotus
Pelastuslaitos lähettää kiinteistölle kirjallisen korjauskehotuksen toisesta erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä, joka on tapahtunut kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana. Korjauskehotus lähetetään omistajalle, haltijalle tai toiminnanharjoittajalle tai muulle taholle, joka on tehnyt kohdetta koskevan paloilmoitinsopimuksen hätäkeskuksen kanssa.
Korjauskehotuksen saatuaan kiinteistöllä on neljätoista vuorokautta aikaa ryhtyä toimenpiteisiin erheellisten paloilmoitusten välttämiseksi, minä aikana erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä ei voida laskuttaa Jos kohteessa on kuitenkin korjausaikana toistuvia laiminlyöntejä, joista aiheutuu erheellisiä paloilmoitinhälytyksiä, voidaan asiaan puuttua pelastusrikkomuksena tai käyttää palotarkastuksen korjausmääräystä tai keskeyttää toiminta.

Kolmas erheellinen paloilmoitus
Kolmannesta tai useammasta erheellisestä paloilmoittimen hälytyksestä, joka on tapahtunut kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana, lähetetään paloilmoitinkiinteistölle lasku. Maksettavan taksan päättää pelastuslaitoksen johtokunta. Lasku lähetetään taholle, joka on tehnyt paloilmoitinta koskevan sopimuksen hätäkeskuksen kanssa.
Esimerkiksi, jos kyseessä on viides erheellinen paloilmoitinhälytys kahdentoista kuukauden aikana, laskutetaan kolmas, neljäs ja viides hälytys.

Erheellisten hälytysten ja palotarkastusten maksut ovat julkisoikeudellisia, suoraan ulosottokelpoisia saatavia. (Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 3§)