Hyppää sisältöön

Alkusammutuskalusto

Alkusammutuskalustolla tarkoitetaan käsisammuttimia, sammutuspeitettä, pikapalopostia ja sankoruiskua. Sammutteena käsisammuttimissa käytetään esimerkiksi jauhetta, vesipohjaista nestettä, hiilidioksidia ja vaahtoa.
Tilaisuuden järjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumapaikalle riittävä määrä tarkoitukseen soveltuvaa alkusammutuskalustoa. Alkusammutuskaluston tulee olla tarkoituksenmukaisesti sijoiteltua sekä esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettava selkeästi.

Alkusammutuskaluston osalta on otettava huomioon seuraavat asiat:

Yleisötilaisuuksissa käytetään vähintään

 • 6 kg jauhesammuttimia, jotka ovat teholuokaltaan yleensä vähintään 34A183BC.
 • 6 l nestesammuttimia, joiden teholuokka on yleensä vähintään 43A.
 • 6 l vaahtosammuttimia, joiden teholuokka on yleensä vähintään 34A183B.
 • Sähkölaitteiden läheisyydessä 5 kg hiilidioksidisammuttimia, joiden teholuokka on vähintään 89B.

Lisäksi

 • Konserteissa alkusammutuskalustoa tulee sijoittaa lavan ja mikseripöydän yhteyteen.
 • Rakennuksissa ja väliaikaisissa rakennelmissa alkusammuttimia on vähintään 1 kpl/300 m².
 • Nestekaasun käyttöpaikan yhteyteen on sijoitettava vähintään yksi sammutin sekä sammutuspeite.
 • Tehostetoteutuksissa ja tuliesityksissä tulee olla vähintään kaksi 43A183BC-teholuokan käsisammutinta.
 • Upporasvakeittimen yhteyteen suositellaan F-luokan elintarvikerasvapaloon tarkoitettua sammutinta.
 • Kuivissa, tasalämpöisissä tiloissa käytettävät sammuttimet on tarkastettava valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta vähintään kahden vuoden välein.
 • Kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle alttiina olevat sammuttimet on tarkastettava valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta vähintään vuoden välein.
 • Käsisammuttimet tulee huoltaa turvallisuus- ja kemikaaliviraston vahvistaman käsisammutinliikkeen toimesta jokaisen käytön jälkeen ja muulloinkin, kun tarkastus antaa siihen aihetta. Nestesammuttimien enimmäishuoltoväli on viisi vuotta, muiden käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta.

Sisusteet

Sisusteita ovat esimerkiksi verhot ja muut riippuvat tekstiilit ja kankaat, banderollit, pehmustetut istuinhuonekalut, irtomatot sekä muut käyttötapansa ja materiaalinsa puolesta näihin rinnastettavat tuotteet.

Yleisötilaisuuksissa käytettävät sisusteet eivät saa olla helposti syttyviä, eivätkä ne saa vaarantaa ihmisten turvallisuutta poistumistilanteissa tai vaikeuttaa pelastustoimintaa. Sisusteiden tulee olla sellaisia, että ne eivät palaessaan muodosta runsaasti savua tai levitä paloa nopeasti.

Yleisötilaisuuksissa on käytettävä pääsääntöisesti vaikeasti syttyviä sisusteita (syttyvyysluokka SL1, DIN 4102 B1 tai vastaava). Mikäli tila on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, voivat sisusteet olla tavanomaisesti syttyviä (SL2, DIN 4102 B2 tai vastaava).

Jos tilaisuudessa käytetään avotulta tai pyrotekniikkaa, tulee näiden käyttöpaikalla kuten lavalla ja sen välittömässä läheisyydessä kuitenkin käyttää palamattomia tai vaikeasti syttyviä sisusteita ja somisteita.

Tilaisuuden järjestäjän on pystyttävä osoittamaan, että käytettävät sisusteet täyttävät paloturvallisuudelle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Jokaisesta sisusteesta on oltava todistus, josta käy ilmi, että se on luokiteltu tai palosuojattu määräysten mukaisesti. Tuotteen luokka käy ilmi tuotteen mukana tulevasta tutkimusselostuksesta, lausunnosta tai tuoteselosteesta.

Palosuojaus voidaan toteuttaa paikan päällä käyttämällä tähän tarkoitukseen soveltuvaa palosuoja-ainetta ja -menetelmää. Palosuojauskäsittelystä tulee olla todistus. Palosuojaus heikkenee ajan ja käytön myötä, joten käsittely on uusittava valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pelastustiet

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden tarkoituksena on taata pelastuslaitoksen toimintaedellytykset onnettomuustilanteissa. Pelastustiet on merkittävä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaan. Tilaisuuden järjestäjä on velvollinen pitämään pelastustiet ajokelpoisina ja esteettöminä koko tilaisuuden ajan sekä merkitsemään ne asianmukaisesti.

Lue lisää:

Tuliesitys
Erikoistehosteet