Hyppää sisältöön

Säilytys ja käyttö

Vaarallisia kemikaaleja ovat kemikaalit, jotka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai fysikaalista vaaraa aiheuttaviksi. Yleisötilaisuuksissa vaarallisia kemikaaleja ovat esimerkiksi nestekaasu ja aggregaattien polttonesteet.

Kokoontumistiloissa sekä suurissa yleisötilaisuuksissa saa säilyttää ainoastaan toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisia määriä kemikaaleja. Vaarallisten kemikaalien säilytysmäärät on pidettävä mahdollisimman pieninä.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaan kirjataan vaarallisten kemikaalien määrät ja perustelut niiden tarpeelle. Lisäksi arvioidaan vaarallisten kemikaalien käytöstä aiheutuvat riskit, tarpeelliset turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Ilmoitus

Vaarallisten kemikaalien käyttö yleisötilaisuudessa on tilapäistä vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia. Tilapäisellä käsittelyllä tai varastoinnilla tarkoitetaan enintään kuusi kuukautta kestävää toimintaa, kuten kemikaalin käyttöä esimerkiksi työmaalla, messuilla, näyttelyssä tai kilpailussa. Mikäli yleisötilaisuudessa käsiteltävien tai varastoitavien kemikaalien määrä täyttää Valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) määritetyt kriteerit, on käsittely ja varastointi ilmoituksenvaraista.

Esimerkkejä ilmoitusrajan ylittymisestä:

 • 200 kg tai enemmän nestekaasua
 • 150 kg nestekaasua ja 3000 l dieseliä tai kevyttä polttoöljyä
 • 160 kg nestekaasua ja 2000 l dieseliä tai kevyttä polttoöljyä

Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukausi (1 kk) ennen tilaisuuden alkua. Ilmoitus liitteineen toimitetaan sille pelastuslaitokselle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Lisätietoa, ilmoittaminen ja ilmoitusten palauttaminen ohjeistetaan kyseisen alueen pelastuslaitoksen sivuilla. Ota tarvittaessa yhteyttä pelastuslaitokseen, kysy lisätietoja sekä ohjeita.

Päätös ja tarkastus

Pelastuslaitos tekee ilmoituksen perusteella päätöksen sekä tilapäisen toiminnan käyttöönottotarkastuksen ennen tapahtuman alkua. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti vaarallisten kemikaalien turvalliseen käyttöön, henkilöstön opastukseen, onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoiminnan organisointiin.

Vaarallisten kemikaalien osalta on yleisötilaisuudessa huolehdittava, että

 • Käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
 • Käyttöturvallisuustiedotteita noudatetaan.
 • Käyttöpaikan ja varastointipaikan läheisyyteen sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n käsisammutin, joka on teholuokaltaan vähintään 34A183BC sekä sammutuspeite.
 • Varastointipaikka on merkitty tarvittavilla CLP-asetuksen mukaisilla varoitusmerkeillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävillä merkeillä.
 • Ulkopuolisten pääsy varastointipaikkaan on estetty.
 • Käytössä huomioidaan ympäristönsuojelu. Ympäristölle vaaralliset nesteet on sijoitettu valuma-altaisiin ja käyttö- sekä varastointipaikkojen läheisyyteen on varattu riittävästi imeytysainetta sekä keräilyvälineet.

Nestekaasun osalta huomioidaan vielä lisäksi seuraavat asiat:

 • Käytä kooltaan käyttötarvetta vastaavia nestekaasupulloja. Suositus: komposiittipullojen käyttö.
 • Kytke tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot käyttölaitteisiin.
 • Säilytä mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot ennalta määritellyssä varastotilassa.
 • Huolehdi, että kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä.
 • Varmista, että kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset.
 • Älä asenna nestekaasuletkuun ilman sulkuja olevaa t-liitäntää.
 • Tarkista nestekaasulaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa.Erityisesti nestekaasuletkujen liitosten osalta (esimerkiksi saippualiuoksella).
 • Käytä sisätiloissa vain niihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Varmista laitteen soveltuvuus sisätiloihin valmistajalta tai käyttöohjeesta.

Nestekaasun ja muiden vaarallisten kemikaalien käyttöä tehosteina käsitellään myös sivulla Erikoistehosteet.

Lue lisää:

Erikoistehosteet
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus)