Hyppää sisältöön

Henkilömäärä

Tapahtumatilalle ja tarvittaessa sen osa-alueille tulee määrittää enimmäishenkilömäärä. Tällä tarkoitetaan tässä yhteydessä samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden enimmäismäärää. Samanaikaisen henkilömäärän laskennassa otetaan huomioon kaikki alueella olevat henkilöt, kuten yleisö, henkilökunta, esiintyjät, oheispalveluiden tuottajat ja kilpailijat.

Tilan enimmäishenkilömäärään vaikuttavat muun muassa rakennuksen paloluokka, pinta-ala ja poistumisreittien leveys. Kokoontumistiloissa tilan enimmäishenkilömäärä on määritetty rakennusluvassa, eikä sitä saa ylittää. Tilaisuuden luonteesta riippuen enimmäishenkilömäärä voi olla rakennusluvan mukaista ohjetta pienempi.

Ulkotilaisuuksissa enimmäishenkilömäärä lasketaan pääsääntöisesti siten, että henkilöä kohden varataan 1 m² pinta-alaa. Pinta-alaan ei lasketa esiintymislavan tai vastaavan rakennelman viemää tilaa eikä wc-, vaatesäilytys- tai varastotiloja. Käytettävissä olevien poistumisreittien leveys voi rajoittaa tapahtuma-alueen enimmäishenkilömäärää.

Väliaikaisissa ulkotilaisuuksissa enimmäishenkilömäärä voidaan määrittää myös sen mukaan, mitä sanotaan ohjeessa henkilökapasiteetin määrittämisestä ulkotilaisuuksissa. Henkilökapasiteetin määrittämiseen vaikuttavat muun muassa tapahtuman ja tapahtumapaikan ominaisuudet, tapahtumaan liittyvät riskit, hyväksyttävä poistumisaika, poistumisjärjestelyt, alueen pinta-ala ja henkilöstön osaaminen. Ohjetta ei sovelleta kiinteisiin tapahtumapaikkoihin tai tapahtumiin, jotka vaativat rakennusvalvontaviranomaisen luvan tai joihin rakennusvalvontaviranomainen on vahvistanut samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän.
Henkilömäärää on valvottava koko tapahtuman ajan laskemalla sisään ja ulos kulkevien henkilöiden määrä sekä tarkkailemalla tapahtuma-alueen sisäistä liikehdintää. Mikäli tapahtuma-alueen enimmäishenkilömäärä on täynnä, on alueelle pääsy estettävä.

Poistumisjärjestelyt

Rakennuksesta ja tapahtuma-alueelta tulee voida poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa hätätilanteessa. Poistumisreitit tulee pitää kulkukelpoisina ja esteettöminä. Rakennuksen ja tapahtuma-alueen jokaiselta osa-alueelta on oltava vähintään kaksi erillistä ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettua poistumisreittiä. Yleensä poistumisreitin pituus saa olla enintään 45 metriä.

Kokoontumistilan poistumisjärjestelyt on määritetty rakennusluvassa. Ulkotapahtumissa suljetulla tai aidatulla alueella poistumisreittien yhteenlasketun leveyden määrittelyssä käytetään pääsääntöisesti Ympäristöministeriön asetusta rakennusten paloturvallisuudesta. Poistumisreitin leveyden on oltava vähintään 1200 mm. Henkilömäärän ylittäessä 120 henkilöä poistumisreittien yhteenlaskettu vähimmäisleveys lasketaan lisäämällä 1200 mm:iin 400 mm kutakin seuraavaa 60 henkilöä kohden.

Poistumisreitit on merkittävä poistumisopastein. Poistumisopasteiden on oltava selkeitä ja pääsääntöisesti valaistuja. Opasteet on pystyttävä havaitsemaan ja niiden merkitys on kyettävä ymmärtämään vaivatta. Tarvittaessa opasteita on lisättävä, jos esimerkiksi tilapäiset rakenteet tai sisusteet heikentävät niiden näkyvyyttä. Poistumisopasteiden on oltava ulkonäöltään ja yleisiltä ominaisuuksiltaan työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisia. Poistumisopasteen on oltava vähintään 100 mm korkea ja leveä. Opasteen koko määritetään standardin SFS-EN 1838 mukaisesti katseluetäisyyden perusteella.

Lue lisää:

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista