Hyppää sisältöön

Valtaosassa pelastuslaitoksen koulutuksia luento-osuudet voidaan toteuttaa lähikoulutuksen lisäksi myös etäkoulutuksena Teams-yhteydellä.

Koulutus

Tavoite

Kesto

Ryhmäkoko

Alkusammutus


Osallistuja oppii käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käytön. Hän ymmärtää eri tulipalojen luonteen ja osaa huomioida olosuhteet sammuttamisessa.

Osallistuja saa perustiedot eri sammutintyypeistä ja osaa tulkita sammuttimen merkintöjä.

30-60 min 10-20 hlöä
Arjen turvallisuudesta (seniorit)


Osallistuja tiedostaa arjen riskejä ja pyrkii vähentämään niitä oikeilla toimintatavoilla.

Osallistuja tietää perusteet hätätilanteessa toimimisesta.

30-60 min 10-40 hlöä
Hoitolaitoksen paloturvallisuus


Osallistuja tunnistaa työpaikan riskit sekä osaa huomioida ne jokapäiväisessä työssään.

Osallistuja tietää perusteet poistumis- ja paloturvallisuudesta sekä em. asioiden erityispiirteet sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Koulutukseen voidaan yhdistää alkusammutusharjoitus.

1 h 10-25 hlöä
Lukiolaisen turvakurssi 
(pelastuslaitoksen oppitunti)


Lukiolainen oppii perusteita riskien tunnistamisesta, turvallisesta poistumisesta ja tulipalossa toimimisesta.

Hän saa tietoa myös onnettomuuspaikalla toimimisesta.

1-2 h 10-30 hlöä
NouHätä! -oppitunti 8. -luokkalaisille


Nuori oppii toimimaan turvallisesti vahinko- ja onnettomuustilanteessa sekä oppii ennaltaehkäisemään tilanteiden syntymistä.

Kampanjaan liittyy vapaaehtoinen NouHätä! -kilpailu 8. -luokkalaisille.

45 min suositus luokittain/ ryhmä kerrallaan
Paloturvallisuudesta kotikäyntejä tekeville


Työntekijä tunnistaa asiakaskäynneillä paloturvallisuusriskejä.

Työntekijä osaa ennaltaehkäistä ja poistaa paloturvallisuusriskejä.

Työntekijä ymmärtää velvollisuudestaan ilmoittaa paloriskivaarallisista asunnoista pelastusviranomaiselle.

Työntekijä osaa tehdä paloriski-ilmoituksen ja kirjata ilmoitukseen riittävät tiedot.

Työntekijä tunnistaa paloturvallisuusriskejä oman työturvallisuuden kannalta.

1 h 10-25 hlöä
Paloturvallisuudesta perhehoitajille


Perhehoitaja tiedostaa vastuunsa turvallisuuden parantajana ja ylläpitäjänä.

Perhehoitaja osaa ennaltaehkäistä paloturvallisuusriskejä ja ymmärtää tulipalon vaarallisuuden.

Perhehoitaja tietää perusteet hätätilanteessa toimimisesta.

Koulutukseen voidaan yhdistää alkusammutusharjoitus.

1 h 10-20 hlöä
Pelastusalan ammattiesittely
Nuori saa tietoa pelastustoimen eri toimijoista ja tehtävistä. Hän saa tietoa pelastusalan koulutusvaihtoehdoista ja -vaatimuksista.
 
1 h 10-40 hlöä
Pelastustoimen esittely/ paloasemavierailu


Osallistuja saa tietoa pelastustoimen keskeisistä toimijoista ja tehtävistä. Hän oppii keskeisten toimijoiden nimikkeet ja osaa tarvittaessa ottaa yhteyttä oikeaan tahoon palvelua tarvitessaan.

Osallistuja tuntee oman alueellisen pelastuslaitoksensa ja sen keskeiset toiminnot, palvelurakenteen, verkoston sekä keskeisen kaluston.

1 h 10-20 hlöä
Poistumisturvallisuus-luento


Osallistuja ymmärtää poistumisturvallisuuden merkityksen kokonaisturvallisuudessa ja tuntee yleisimmät poistumista koskevat säädökset.

Osallistuja osaa huomioida poistumisturvallisuuden kannalta keskeiset seikat kohteessa.

Osallistuja ymmärtää oman roolinsa poistumisturvallisuuden ylläpidossa ja osaa ennaltaehkäistä poistumisturvallisuuteen liittyviä riskejä.

45 min 10-40 hlöä
Poistumisharjoituksen seuranta ja kommentointi


Koulutettava ymmärtää rakennuksen tyhjentämisen/osittaisen tyhjentämisen merkityksen uhka-/vaaratilanteessa sekä osaa huomioida keskeiset poistumiseen liittyvät seikat.

Koulutettava ymmärtää oman toimintansa merkityksen poistumisen kannalta.

Työpaikan turvallisuusorganisaatio ymmärtää harjoittelun merkityksen, jossa organisaation toimivuutta ja roolitusta evakuointitilanteessa testataan.

Alihankkijat sekä rakennukseen harjoituksen/ tilanteen aikana mahdollisesti pyrkivät huomioidaan.

Koulutettaville annetaan asiantuntijapalaute harjoituksen jälkeen.

1-2 h sovittavissa
Sisälle suojautuminen


Osallistuja ymmärtää sisälle suojautumisen merkityksen kokonaisturvallisuudessa

Osallistuja tietää viranomaisten käyttämät tiedottamistavat vaaratilanteessa.

Osallistuja ymmärtää harjoittelun merkityksen sisälle suojautumisessa.

Luennolla keskitytään normaaliolojen häiriötilanteiden aiheuttamiin sisälle suojautumistilanteisiin.

1 h 10-40 hlöä
Tulikukko


Päiväkodin ja koulun henkilöstön turvallisuustietouden parantaminen painottaen arkipäivän ja lähiympäristön uhkien ja vaarojen tunnistamista sekä omatoimista varautumista.

Luennon lisäksi kokonaisuuteen kuuluu alkusammutusharjoitus.

1 h+1 h 10-40 hlöä
Turvallisesti omassa kodissa (selkokieli)


Koulutuksessa saat tietoa asioista, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita kotona.

Saat tietoa, miten voit vähentää tulipalon vaaroja.

Saat tietoa myös hätätilanteessa toimimisesta.

30 min 10-20 hlöä
Turvallisuuskävely


Osallistuja osaa suorittaa poistumisturvallisuuden huomioivan turvallisuuskävelyn kohteessa.

Osallistuja ymmärtää poistumisturvallisuuden kannalta oleellisimmat huomioitavat kohdat ja tietää tulkinnan siitä, miten asioiden tulisi olla lainsäädännön kannalta.

1 h 10-15 hlöä
Turvallisuustuokio
4.-luokkalaisille


Oppilas ymmärtää kodin ja arjen turvallisuuteen liittyviä asioita, oppii perusasioita poistumisturvallisuudesta ja tulipalossa toimimisesta.
 

30-45 min luokan oppilasmäärä
Työpaikan paloturvallisuus


Osallistuja oppii tunnistamaan työpaikan riskejä ja osaa huomioida ne jokapäiväisessä työssään.

Osallistuja ymmärtää oman roolinsa työpaikan turvallisuuden ylläpidossa.

Osallistuja tietää perusteet poistumis- ja paloturvallisuudesta. Koulutukseen voidaan yhdistää alkusammutusharjoitus.

1 h 10-50 hlöä

Lisäksi koulutusvalikoimaan kuuluu Uudenmaan pelastusliiton sopimustarjontana seuraavat koulutukset:

Asuinkiinteistön turvallisuuskurssi

Lisätiedot: www.upl.fi 


Asuinkiinteistönturvallisuuskurssi on tarkoitettu vähintään kolmen asunnon asuinrakennuksien turvallisuushenkilön tehtävään valituille henkilöille.

Kurssia suositellaan myös kiinteistön hallituksen jäsenille, isännöitsijälle sekä kaikille niille, joille oman asumisen turvallisuuden edistäminen on tärkeää.

Kurssilla perehdytään perusteellisesti asumisturvallisuuden eri osa-alueisiin sekä annetaan valmiudet suoriutua asuinkiinteistön turvallisuusasioiden tiedottamisesta muille talon asukkaille.

Väestönsuojan hoitajan kurssi

Lisätiedot: www.upl.fi


Väestönsuojan kunnossapidosta ja toimintakunnosta voidaan varmistua nimeämällä ja kouluttamalla tehtäviin väestönsuojan hoitaja, joka tekee suojalle vuosittaisen toimintatarkastuksen sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi.

Suojan hoitaja laatii myös suojan tyhjentämissuunnitelman, johtaa suojan käyttökuntoon laittoa ja ihmisten toimintaa suojautumistilanteen aikana. Hänet perehdytetään kurssilla suojan laitteiden ja varusteiden käyttöön suojautumisen eri vaiheissa.