Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavia hyvinvointialueita on yhteensä 21.

Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.

HUS-yhtymä on järjestämisvastuussa ensihoidosta ja muista niistä vaativan erikoissairaanhoidon toiminnoista, joista säädetään erikseen laissa tai joista sovitaan järjestämissopimuksessa.

Hyvinvointialue vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja muita uhkia. Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Hyvinvointialue seuraa järjestämisvastuullaan olevan pelastustoimen palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta sekä vertaa tätä tietoa vastaavaan muita hyvinvointialueita koskevaan tietoon. Hyvinvointialue tuottaa pelastustoimen palveluista ja talouden tilasta vuosittain selvityksen sisäministeriölle ja alueen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto valmistelee alueellaan pelastustoimen palvelutason ja rahoituksen tason riittävyyden arvioimiseksi hyvinvointialueittain vuosittain asiantuntija-arvion. Sisäministeriö laatii hyvinvointialueiden selvitysten ja aluehallintovirastojen arvioiden perusteella vuosittain valtakunnallisen selvityksen, jossa arvioidaan tarpeita ja uhkia vastaavien pelastustoimen palvelujen toteutumista ja rahoituksen tason riittävyyttä. Selvityksen tulee sisältää ehdotus tarvittavista toimenpiteistä julkisen talouden suunnitelman, valtion talousarvion sekä pelastustoimen valtakunnallisten strategisten tavoitteiden laatimista sekä muuta valtakunnallista ohjausta varten.

Hyvinvointialueen organisaatioon kuuluu pelastuslaitos, joka tuottaa hyvinvointialueen ohjauksessa ja valvonnassa pelastustoimen palvelut sen mukaan kuin hyvinvointialue päättää. Hyvinvointialue voi hankkia pelastustoimintaan kuuluvat palveluita myös sopimukseen perustuen sopimuspalokunnalta tai muulta pelastusalalla toimivalta yhteisöltä.

Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutaso on riittävä.

Sisäministeriö neuvottelee erikseen kunkin hyvinvointialueen kanssa vuosittain pelastustoimen tehtävien toteuttamisesta. Neuvotteluissa seurataan ja arvioidaan hyvinvointialueen järjestämisvastuun toteutumista. Niissä käsitellään hyvinvointialueen pelastustoimen järjestämisen tavoitteita sekä niitä tukevia toimenpiteitä. Sisäministeriö ja valtiovarainministeriö voivat tarvittaessa antaa hyvinvointialueelle järjestämistä koskevia toimenpidesuosituksia. Lue lisää hyvinvointialueneuvotteluista.

Hyvinvointialueet

Etelä-Karjalan hyvinvointialue         

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Etelä-Savon hyvinvointialue

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Satakunnan hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue