Hyppää sisältöön

Palotarkastukset

Pelastuslaitoksen valvonnan tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen sekä varautuminen onnettomuuksien torjuntaan.

Palotarkastuksissa kiinnitämme huomiota moniin asioihin. Valvomme muun muassa

 • omatoimisen varautumisvelvoitteen toteutumista
 • rakennusten palo- ja poistumisturvallisuutta
 • laitteiden ja palovaroittimien kunnossapitoa
 • nuohouksen ja ilmanvaihdon puhdistuksen toteuttamista ja
 • pelastussuunnitelman laatimista.

Kohdennamme valvontaa riskiperusteisesti esimerkiksi sinne, missä onnettomuuksia on eniten tapahtunut tai missä tapahtuessaan onnettomuus aiheuttaisi merkittäviä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvaikutuksia.

Asukkaille lähetämme ennalta määritetyille alueille 10 vuoden välein ohjeita oman kodin turvallisuuden arviointiin.

Teemme valvontakäyntejä asuinrakennuksiin alueittain riskienarvioinnin perusteella tai erityisestä syystä pyydettäessä.

Toteutamme vuosittain myös ylimääräisiä ja erityisiä palotarkastuksia:

 • Ylimääräisiä palotarkastuksia tehdään esimerkiksi yleisötilaisuuksiin, asiakkaan pyynnöstä tai muiden viranomaisten ilmoitusten perusteella.
 • Erityinen palotarkastus tehdään uudisrakennus- tai saneerauskohteissa, mikäli kunnan rakennusvalvontaviranomainen on pyytänyt sitä.

Osallistumme turvallisuuden näkökulmasta myös rakentamisen ohjaukseen kuntien rakennusvalvontojen tukena.

Turvallisuusviestinnän lisäksi annamme varautumisneuvontaa ja turvallisuuskoulutuksia erilaisille kohderyhmille.

Tee ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä.

Palontutkinta

Pelastusviranomaisen palontutkinta on osa onnettomuuksien tutkinnan kokonaisuutta. Palontutkinnan tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen.

Palontutkinnassa

 • arvioidaan tulipalon syttymissyy,
 • selvitetään palon syttymiseen ja leviämiseen vaikuttaneet tekijät,
 • selvitetään palosta aiheutuneet vahingot ja vahinkojen laajuuteen vaikuttaneet tekijät sekä
 • kartoitetaan pelastustoiminnan kulku. 

Muita palontutkintaa tekeviä viranomaisia ovat poliisi (palonsyytutkinta), Onnettomuustutkintakeskus sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Lisäksi vakuutusyhtiöt ja Aluehallintoviraston työsuojelu voivat osallistua tutkintaan.

Kemikaalivalvonta

Valvomme vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä niiden säilytystä. Suuremmat kemikaalimäärät kuuluvat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnan piiriin. Ilmoitusvelvollisuus ja valvova viranomainen määräytyvät käytettävien ja varastoitavien kemikaalien vaarallisuuden ja määrän perusteella.

Ilmoitusrajan ylittyessä toiminnanharjoittajan on tehtävä meille ilmoitus vähintään kuukautta ennen teollisen käsittelyn tai varastoinnin aloittamista. 

Ilmoituslomake

Lisätietoja kemikaaleista saat Tukesin sivuilta sekä Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvojilta.

Kemidigin suhdelaskurin avulla kemikaaleja käsittelevä tai varastoiva laitos voi määrittää kemikaaliturvallisuuslain mukaisen lupatarpeen. Ilmoituksen pohjalta tehdään päätös ja tarkastuskäynti, mistä veloitamme palveluhinnastomme mukaisesti. Muutoin kemikaalien säilytystä ja vähäistä varastointia valvotaan vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman mukaisesti yleisten palotarkastuksien yhteydessä.

Lue lisää

Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastustoimen valvontasuunnitelma 2024