Hyppää sisältöön

Pelastusopisto

Pelastustoimintaan osallistuvalta pelastuslaitoksen päätoimiselta miehistöltä, alipäällystöltä ja päällystöltä vaaditaan virkaa tai tehtävää vastaava pelastusalan tutkinto. Hätäkeskuksissa päivystystehtävää hoitavalta henkilöstöltä vaaditaan hätäkeskuspäivystäjän tutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto taikka poliisin perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto. Pelastusopisto on Kuopiossa sijaitseva sisäministeriön alainen oppilaitos, joka antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillisiin tutkintoihin johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Vastuu pelastustoimen päällystökoulutuksen järjestämisestä siirtyi Poliisiammattikorkeakoululle vuoden 2017 alusta. Opetus tapahtuu muutoksen jälkeenkin Pelastusopistossa Kuopiossa.

Tilastotietoa: 450 tutkinto-opiskelijaa vuodessa, henkilöstöä n. 130, Nettomenot noin 12 miljoonaa euroa, noin 300 täydennyskoulutustilaisuutta vuodessa

Tutkinnot

Pelastajan tutkinnon suorittaneet ovat monitaitoisia osaajia, joiden työssä korostuu kyky toimia erilaisissa psyykkistä ja fyysistä toimintavalmiutta vaativissa tilanteissa. Pelastajan työhön kuuluu myös yhä lisääntyvässä määrin onnettomuuksien ehkäisy, joka tarkoittaa valistusta ja neuvontaa, turvallisuuskoulutusta sekä palotarkastuksia. Pelastajan fyysinen toimintavalmius testataan vuosittain. Pelastajan keskeiset ammattinimikkeet työelämässä ovat palomies tai palomies-sairaankuljettaja. 

Alipäällystötutkinnon suorittaneet toimivat työelämässä mm. työvuoronsa esimiehinä, pelastustoiminnan johtajina, ammattitaitoa ylläpitävien harjoitusten suunnittelijoina ja kouluttajina, palotarkastajina sekä turvallisuuskouluttajina. Tehtäviin voi myös kuulua toimiminen pienen paloaseman päällikkönä sekä erilaiset asiantuntijatehtävät. Alipäällystön tehtävissä toimiminen edellyttää mm. hyviä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoa ja stressinsietokykyä.

Palopäällystön koulutusohjelmasta valmistuneet voivat toimia sekä esimies- että asiantuntijatehtävissä, joissa korostuvat sekä johtamisen ja kehittämisen osaaminen, vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisutaidot ja kansainvälinen osaaminen. Tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden hakea myös hätäkeskuksen päällikön virkoja.

Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon suorittaneet työskentelevät hätäkeskuksissa. Hätäkeskuspäivystäjä vastaa hätänumeroon soitettuihin avunpyyntöihin ja selvittää mitä on tapahtunut, missä, mikä on tehtävän riskiluokka ja millaista apua paikalle hälytetään. Tehtävissä on kyettävä kohtaamaan kriisin keskellä olevia ihmisiä, antamaan apua tarvitsevalle toimintaohjeita ja tukemaan paikalle hälytettyjä auttajia. Hätäkeskuspäivystäjän työ on kolmivuorotyötä.

Ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi Pelastusopisto antaa myös pelastustoimeen ja hätäkeskustoimintaan liittyvää ammatillista täydennyskoulutusta.

Helsingin pelastuskoulu

Helsingin Pelastuskoulu on osa Helsingin pelastuslaitosta. Pelastuskoulussa koulutetaan pelastajia ja paloesimiehiä. Pelastuskoulun rahoitti vuoteen 2023 asti Helsingin kaupunki ja pelastajat työllistyivät suoraan Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle.

Pelastuskoulu sai vuonna 2024 valtionrahoituksen ja kouluttaa pelastajia Uudenmaan, Etelä-Suomen sekä muun maan tarpeisiin.

Opetussuunnitelmat noudattavat Pelastusopiston opetussuunnitelmia. Pelastajatutkinnon suorittaminen kestää 1,5 vuotta.

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluva oppilaitos, joka toimii Tampereen Hervannassa. Oppilaitos vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Vastuu pelastustoimen päällystökoulutuksen järjestämisestä siirtyi Poliisiammattikorkeakoululle vuoden 2017 alusta. Opetus tapahtuu muutoksen jälkeenkin Pelastusopistossa Kuopiossa.

Siviilikriisinhallintakoulutus

Siviilikriisinhallintakoulusta antaa sisäministeriön yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus. Keskuksen tehtävänä on asiantuntijoiden kouluttaminen kansainvälisiin siviilikriisinhallinta- ja rauhanrakentamistehtäviin. Lisäksi Kriisinhallintakeskus rekrytoi asiantuntijoita, vastaa logistisista ja materiaalisista valmiuksista sekä toteuttaa alaan liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Kriisinhallintakeskus toimii myös kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä toimivien johtokeskuksena.

Sopimuspalokuntakoulutus

Pelastustoimintaan osallistuvalta sivutoimiselta ja sopimuspalokuntaan tai muuhun sopimuksen tehneeseen yhteisöön kuuluvalta henkilöltä vaaditaan riittävä koulutus, josta pelastuslaitoksen tulee huolehtia. Pelastusopisto on 1.1.2019 alkaen vastuussa pelastustoimen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmästä. Pelastusopisto kouluttaa ja lisensoi pelastustoimen sopimushenkilöstön miehistö- ja ryhmänjohtajatason vastaavat kouluttajat ja tuottaa kouluttajien käyttöön opetusmateriaalit. Lisäksi Pelastusopisto ylläpitää lisensoiduista vastaavista kouluttajista kouluttajarekisteriä.

Nuohoojien koulutus

Nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja pelastuslaitoksen palveluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto.
Nuohoojan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa tietopuolista koulutusta järjestää Nuohousalan Keskusliitto. Käytännön oppiminen tapahtuu pääosin oppisopimuskoulutuksena. Liiton tutkintoihin valmistavat lähijaksot pidetään Laukaalla.
Nuohoojan ammattitutkintoa suorittava henkilö on koulutuksen aikana kolmen vuoden ajan kelpoinen toimimaan nuohoojana itsenäisesti, jos hän on suorittanut nuohoojan ammattitutkintoon kuuluvat tulisijojen ja savuhormien nuohousta ja kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailua koskevat osiot. Nuohouspalveluiden tuottajan tulee riittävällä tavalla ohjata ja valvoa ammattitutkintoa suorittavan henkilön itsenäistä nuohoustyötä.

Lue lisää:

Pelastusopisto
Hätäkeskuslaitos
Helsingin pelastuskoulu
Poliisiammattikorkeakoulu
Kriisinhallintakeskus
Nuohousalan keskusliitto