Hyppää sisältöön

Varautuminen päivittäisiin tilanteisiin

Pelastustoiminnan valmiuden toteuttamiseksi toimivat Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hajautetut pelastusasemat henkilöstöineen sijoittuen kunkin kunnan suurimpiin taajamiin. Pelastusasemien henkilöstön ja kaluston mitoitus noudattelee riskien arvioinnin perusteella toteutettua määrittelyä päivystysjärjestelyihin ja henkilöstön määrään. Pelastuslaitos voi varautua pelastusasemien päivittäisillä resursseilla vain ensimmäisen lähdön hälytykseen.

Omatoiminen varautuminen

Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan pelastuslain (379/2011) 14 §:n mukaan yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy. Tällaisia tilanteita voivat olla onnettomuuden uhka, onnettomuus, normaaliolojen häiriötilanne tai poikkeusolot. Tapahtuneita esimerkkejä normaaliolojen häiriötilanteista ovat muun muassa puhtaan veden ja elintarvikkeiden jakeluun liittyvät häiriöt sekä pitkät sähkökatkot.
Tavoitteena on ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen vaaratilanteissa sekä varautuminen tulipalon sammutukseen jo kohteen omatoimisiin ponnisteluin, joka antaa lisää mahdollisuutta pelastuslaitokselle sammutus- ja pelastustehtävien ja muiden vaaratilanteiden menestyksekkääksi hoitamiseksi.

Ilmoitinlaitteistot

Omatoimista varautumista tulipaloihin voidaan tehostaa käyttämällä automaattisia sammutuslaitteistoja ja paloilmoitinlaitteistoja erityisesti niissä kohteissa, joissa tulipalon riski on tavanomaista suurempi tai seurausvaikutukset erityisen merkittäviä. Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on kyettävä varmistamaan rakennuksen käyttäjien turvallisuus varautumalla onnettomuusuhkiin ennakkosuunnittelulla ja ennakoivilla toimenpiteillä kuten pelastussuunnitelmilla. Pelastussuunnitelmassa on ennakkoon mietitty ja suunniteltu tarvittavat toimenpiteet uhka- ja onnettomuustilanteiden varalle.

Henkilöturvallisuus

Paloturvallisuusongelmat ovat erityisesti henkilöturvallisuudessa, joka näkyy palokuolemina. Pohjois-Savon maakunnan alueella palokuolemat ovat esiintyneet yksittäisinä tapauksina 2015-2020 yksi-kaksi tapausta eri puolilla maakuntaa. Vuosina 2017-2018 ei maakunnassa tapahtunut yhtään palokuolemaa. Palokuolematilanne voi huonontua, koska väestön ikääntyminen ja syrjäytyneisyyden lisääntyminen kasvattavat vaarassa olevien ihmisten määrää. Myös pienet lapset kuuluvat riskiryhmään. Erityisryhmien alentunut toimintakyky on keskeinen syy tulipalojen syttymiseen ja vahinkojen vakavuuteen sekä määrään.

Pelastussuunnitelmat

Pelastuslaitos valvoo ja ohjaa ilmoitusten perusteella sekä palotarkastusten yhteydessä yritysten ja taloyhtiöiden pelastussuunnitelmien laadintaa asiakirjatarkastuksena. Pelastuslaitos ohjaa tarvittaessa pelastussuunnitelmavelvollisten kohteiden pelastussuunnitelmien laadintaa. Päivitetyt pelastussuunnitelmat tulee löytyä kohteesta itseltään. Pelastuslaitoksen internet-sivuille on koottu pelastussuunnitelmien laatimista ohjaavat lomakkeet pelastussuunnitelmavelvollisten kohteiden tekemän työn tueksi.
Pelastussuunnitelmavelvolliset ovat tehneet omat pelastamissuunnitelmansa, joissa tarvittava yritysten ja taloyhtiöiden turvallisuushenkilöstö on nimetty ja koulutettu. Nämä kohteet ovat varautuneet ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä ja ryhtymään tarvittaessa omatoimisesti pelastustoimenpiteisiin.

Koulutus

Pelastuslaitos edistää omatoimista varautumista kouluttamalla tehtäviin nimettyjä henkilöitä joko itse tai yhteistyössä eri viranomaisten ja alan järjestöjen kanssa.
Pelastuslaitos järjestää yhdessä esimerkiksi Pohjois-Savon pelastusalan liitto ry:n kanssa omatoimisen varautumisen koulutusta taloyhtiöille, yrityksille ja yhteisöille. Pelastuslaitos on osallistunut yhteistyössä Pohjois-Savon kylät ry;n kanssa kylien turvallisuussuunnittelun koulutuksiin.