Hyppää sisältöön

Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalveluilla huolehditaan äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan kiireellisestä hoidosta ja tarvittaessa kuljetuksesta ensihoitoyksiköllä terveydenhuollon päivystyspisteeseen. Ensihoitoyksiköiden henkilöstön keskeisenä tehtävänä on suorittaa potilaan hoidon tarpeen arviointi, ohjaaminen oikeaan hoitopaikkaan sekä suunnitella hoidon järjestäminen yhteistyössä terveydenhuollon päivystyspisteiden kanssa.

Äkillisesti sairastuneille ja loukkaantuneille hälytetään apua koko maassa hätänumerosta 112. Hätäkeskusten tehtävänä on arvioida tehtävän kiireellisyys ja käytettävissä olevat voimavarat.
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ensihoitoa koskevan lainsäädännön valmistelusta ja ohjaa sekä valvoo toimintaa yleisellä tasolla. Ensihoitopalvelun tehtävistä säädetään tarkemmin STM:n asetuksessa.

Hyvinvointialue järjestää ensihoitopalvelun ja määrittelee palvelutason

Hyvinvointialueet järjestävät alueensa ensihoitopalvelun. Ne voivat hoitaa toiminnan itse, yhteistyössä pelastustoimen tai toisen hyvinvointialueen kanssa tai ostaa palvelun muulta palveluntuottajalta.
Hyvinvointialue tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Siinä määritellään ensihoitopalvelun sisältö niin, että palvelu on toteutettu tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja että se on mitoitettu oikein.
Ensihoitopalvelu on toteutettava ja suunniteltava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa niin, että ne muodostavat alueellisesti toimivan kokonaisuuden.

Ensihoito on kiinteä osa pelastuslaitosten toimintaa

Pelastuslaitosten ensihoito

Pelastuslaitokset järjestävät alueelliset ensihoitopalvelut yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Pelastuslaitoksien tavoitteena on tarjota laadukkaita, monipuolisia ja asiakaslähtöisiä ensihoitopalveluita. Ensihoito on kiinteä ja luonteva osa pelastuslaitosten päivittäistä toimintaa. Pelastuslaitokset tuottavat ensihoitopalveluita yleensä moniportaisesti. Tämän tarkoituksena on tuottaa avun tarvitsijalle aina lähin tarkoituksenmukainen apu, alkaen ensivastetoiminnasta ja päättyen pitkälle vietyyn, lääkärin antamaan lääkkeelliseen ensihoitoon. Katso alueesi pelastuslaitoksen ensihoitopalvelut.

Kaksi enshoitajaa ambulanssin hoito-osastossa

Ensihoidon moniportaisuus

Ensivasteyksikkö
Yleensä ensivasteyksiköinä (evy) toimivat paloautot. Paloauton henkilöstö on koulutettu potilaan tilan arviointiin, hätäensiapuun sekä elottoman ihmisen ensihoidon aloittamiseen ennen ambulanssin saapumista. Yksikössä on ensivastevarustus ja se ei osallistu potilaan kuljetukseen.

Perustason ensihoitoyksikkö
Perustason yksiköt suorittavat käytännössä kiireettömiä tehtäviä, joissa potilaan tila on vakaa. Perustason ambulanssissa työskentelee kaksi perustason ensihoitajaa. Heillä on ammatillinen valmius antaa hoitoa ja kuljetusta hoito-ohjeiden mukaisesti.

Hoitotason ensihoitoyksikkö
Hoitotason yksiköllä on valmius aloittaa potilaan vaativampi hoito ja toteuttaa kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata. Yksikössä tulee toisella henkilöllä olla ensihoitajan tutkinto tai sairaanhoitajan + ensihoidon erikoistumisopinnot. Työparinaan hänellä voi olla perustason ensihoitaja

Ensihoidon kenttäjohtaja
Ensihoidon kenttäjohtaja johtaa ja koordinoi ensihoitotehtäviin hälytettäviä yksiköitä yhteistyössä hätäkeskuksen kanssa. Kenttäjohtaja toimii mm. monipotilastilanteissa, suuronnettomuuksissa sekä moniviranomaistehtävissä ensihoidon tilannejohtajana ja hänellä on käytössään hoitotason ensihoitoyksikköä kattavampi lääkevalikoima.

Lääkäriyksikkö ja FinnHEMS-lääkärihelikopteri
Lääkäriyksiköiden tehtävänä on tuoda potilaiden luo lääkäritasoinen ensihoito. Vaikka lääkäri ei fyysisesti olisikaan tilannepaikalla, niin ensihoitajat ovat yhteydessä lääkäriin hoidon aikana. Lääkärin ollessa mukana tilanteessa ensihoitajat toimivat tiiviissä yhteistyössä lääkärin kanssa. Helikopterissa ensihoitajat voivat lisäksi vastata esim. suunnistamisesta ja turvallisuudesta laskeutumisen aikana.

Lue lisää: