Hyppää sisältöön

Turvallisuusviestintä

Pelastuslain mukaan pelastuslaitosten tulee huolehtia alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos seuraa omalla alueellaan sekä valtakunnallisesti onnettomuuskehitystä, jonka pohjalta pyritään turvallisuusviestintää toteuttamaan eri muodoissa riskiperusteisesti valituille kohderyhmille. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä ei keskity pelkästään tulipalojen ennaltaehkäisyyn, vaan pyrimme vaikuttamaan myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn. Olemme aktiivinen verkostoituja ja teemme yhteistyötä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toteutamme turvallisuusviestintää myös heidän kanssaan.

Toteutamme turvallisuusviestintää eri muodoissaan turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on tunnistettu keskeiset kohderyhmät, joille kohdenamme viestintää. Keskeiset kohderyhmämme ovat elinkaarimallin mukaan lapset ja nuoret, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, työikäiset sekä ikäihmiset.

Pelastuslaitoksella turvallisuusviestinnän toteutusta ohjaa turvallisuuskoulutuksen ja viestinnän vastuuryhmät.

Turvallisuusviestinnän toteutuksessa ovat mukana koko pelastuslaitoksen henkilökunta sekä alueen sivutoiminen pelastushenkilöstö.

Turvallisuuskoulutus

Turvallisuuskoulutuksemme toteuttaa turvallisuusviestintäsuunnitelman tavoitteita. Tavoitteenamme on, että ihmiset ja yhteisöt tuntevat vastuunsa omasta, läheisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta. Pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutuksen kohderyhmät valikoituvat riskiperusteisesti sekä asiakastarpeiden sekä asiakaskysynnän perusteella.

Tuotamme turvallisuuskoulutuspalveluita koko maakunnan alueelle. Pelastuslaitoksellamme on yksi turvallisuuskoulutukseen suunniteltu koulutusauto sekä turvallisuuskoulutusmateriaalia paloasemittain, joiden avulla koulutus voidaan turvallisesti järjestää asiakkaan luona kohteessa. Tyypillisempiä turvallisuuskoulutuksen muotoja ovat luennot, alkusammutuskoulutukset, turvallisuuskävelyt sekä poistumisharjoitukset. Turvallisuuskoulutusta voidaan antaa myös etänä Teams-sovellutuksen välityksellä. Alueemme sivutoimiset pelastushenkilöt ovat myös mukana toteuttamassa turvallisuuskoulutuksia eri kohderyhmille. Lisäksi pelastuslaitos tekee tiivistä yhteistyötä Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton kanssa.

Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma on laadittava pelastuslain 379/2011 14§ ja 15§ mukaan mm. yrityksiin ja laitoksiin sekä taloyhtiöihin. Sen tarkoituksena on luoda turvallinen työskentely- ja asumisympäristö. Pelastussuunnittelun avulla turvallisuudesta on tarkoitus tulla osa kiinteistön jokapäiväistä toimintaa. Vaaratilanteita ja onnettomuuksia pyritään mahdollisimman pitkälle ennaltaehkäisemään, mutta tarvittaessa tulee kuitenkin olla valmiudet toimia myös mahdollisissa tulipalo- ja onnettomuustilanteissa. Nämä asiat huomioidaan pelastussuunnitelmassa. Pelastussuunnitelma on lakisääteinen, mutta se laaditaan ennen kaikkea kiinteistöä, sen toimintaa ja siellä oleskelevia varten.

Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma

 • asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa
 • pelastuslain 18§:ssä tarkoitettuihin kohteisiin; kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin
 • lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja
 • majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille
 • tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen; kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin
 • kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin
 • yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin
 • yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin
 • ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1§:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin; kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24§:ssä tarkoitetun ilmoituksen
 • kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin
 • työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50
 • yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin.

Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat asiat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä (pelastuslaki 15§)

 • vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä
 • rakennuksen ja toiminnassa käytettävientilojen turvallisuusjärjestelyistä
 • asukkaille ja muille henkilöille annettavistaohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
 • mahdollisista muista kohteen omatoimiseenvarautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 2§

Pelastuslain 15§:n 2 momentissa säädetyn sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä myös, miten pelastuslain 14§:n mukainen omatoiminen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.

Pelastussuunnitelmapohjia

Koulutuspyynnöt ja turvallisuuskoulutuksen suunnittelu: 

Koulutuspäällikkö, Tero Kuittinen, puh. 013 3309125

etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi / etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi