Hyppää sisältöön

Pelastuslaitoksen maksutaksat 1.1.2023 alkaen

1. Pelastuslain mukaisten valvontatoimenpiteiden valvontamaksut

Valvontasuunnitelman mukaisten kohteiden valvontamaksut
Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti

Maksu alv 0 % Lakiperuste
Määräaikainen eli yleinen palotarkastus 104,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Jälkipalotarkastus 104,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Jälkivalvonta asiakirjavalvontana ilman kohdekäyntiä 0,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 104,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Rakennusluvassa edellytetty käyttöönottovalvonta eli erityinen palotarkastus 104,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus 104,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Yleisötapahtuman palotarkastus sisältäen mahdolliset kemikaali-, nestekaasu- ja erikoistehostetarkastukset sekä päätökset 104,00 €     
Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ sekä VNa 685/2015 38§
Asuinrakennuksiin kohdistuvat valvontamaksut
Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti
Maksu alv 0 % Lakiperuste
Asuinrakennuksen yleinen palotarkastus. 1 h ylittävältä kohdekäynniltä ei peritä erillistä maksua. 0,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Pientalon jälkipalotarkastus.  0,00 €  Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 
Asuinrakennuksen jälkipalotarkastus.
Tämä maksu peritään myös niiden kohteiden palotarkastuksista, jotka eivät ole palauttaneet paloturvallisuuden itsearviointilomaketta.
52,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Asuinrakennuksen paloturvallisuuden jälkivalvonta, asiakirjavalvonta ilman kohdekäyntiä. 0,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Asuinrakennuksen pyydetty ylimääräinen palotarkastus 52,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Asuinrakennuksen rakennusluvassa edellytetty käyttöönottovalvonta eli erityinen palotarkastus.
Tämä maksu koskee sekä pientaloja että 
pelastussuunnitelmavelvollisia asuinrakennuksia.
52,00 €     
Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

2. Kemikaalilainsäädännön mukaisten valvontatoimenpiteiden valvontamaksut

Toimenpide Maksu alv 0 % Lakiperuste
Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös. 208,00 €     
Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§ sekä VNa 685/2015 5§, 33§ ja 36§
Tilapäistä toimintaa, muutostyötä tai nestekaasun vähittäismyyntiä koskevan kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös. 104,00 €     
Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§ sekä VNa 685/2015 34§, 36§, 42§
Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen tarkastus tai muutostyön tarkastus.
Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti.
104,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§, 27a§ sekä VNa 685/2015 37§, 40§
Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto- tai muutostarkastus.
Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti.
52,00 €     
VNa 685/2015 39§
Räjähteiden tilapäistä varastointia (esim. työmaan tilapäinen räjähdevarasto) tarkastus.
Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti.
104,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 59a§ sekä VNa 685/2015 24§
Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina. 52,00 €     
Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 81§
Pelastusviranomaisen päätös ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä. 104,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 63§
Pelastusviranomaisen tarkastus ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä.
Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti.
52,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 63§
Päätös ilotulitteiden käytöstä muuna kuin asetuksessa (31.12. klo. 18.00 - 1.1. klo 02.00) sallimana aikana. 0,00 €     
Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 91§

3. Toistuva erheellinen paloilmoitus

Toimenpide Maksu alv 0 % Lakiperuste
Kolmas ja sitä seuraavat vuoden sisään tapahtuvat erheelliset paloilmoitukset samasta kohteesta katsotaan toistuvaksi 1206,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ 

Maksutaksan kohtien 1-3 mukaiset maksut ovat arvonlisäverottomia.

4. Toimitilojen, ajoneuvojen, henkilöstön ja kaluston vuokraus

Toimitiloja, ajoneuvoja, henkilöstöä ja kalustoa vuokrataan vain yhteistyöviranomaisille ja –kumppaneille. Näiden suoritteiden erillinen maksutaksa on saatavissa erikseen vuokraukseen oikeutetuille tahoille.

5. Korvaukseen oikeuttavan hälytyksen johdosta käynnistettävä toiminta

Mikäli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on oikeus saada pelastuslaitoksen toiminnasta korvausta tahallisesta teosta tai huolimattomuudesta aiheutuneen hälytyksen johdosta taikka muulla perusteella, eikä korvauksen määrästä ole toisin säädetty, määräytyy vaadittava korvaus tapahtuneen toiminnan ja tämän taksan mukaisten yksikköhintojen perusteella.

6. Kiinteä hinta tai muu maksuperuste

Koulutustapahtumista ja turvavartioinneista voidaan tilaajan kanssa sopia kiinteä hinta tai muu maksuperuste, jolloin pelastusjohtaja vahvistaa hinnan.

7. Muutoksenhaku

Lakisääteisten maksujen (kohdat 1-3) osalta haetaan muutosta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Ei-lakisääteisten maksujen (kohdat 4-5) osalta voi hakea kohdan 6 mukaista maksuperustetta osoittamalla hakemuksen pelastusjohtajalle.
Kohdan 5. mukaista maksua voidaan sovitella, kuten vahingonkorvauksista on säädetty vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Lisätietoja

Riskienhallintapäällikkö

Tilannekeskus puh. 029 151 2112
lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Anna palautetta