Hyppää sisältöön

Tulen käyttö esityksessä

Tuliesityksellä tarkoitetaan tulen käyttämistä osana esitystä. Tuliesitykset sisältävät erilaisten palaviin nesteisiin kastettujen esineiden kuten keppien, ketjujen, viuhkojen ja vanteiden polttamista, pyörittelyä ja heittelyä. Tuliesityksiä ovat myös esimerkiksi tulenpuhallus, palogeelin polttaminen kulhossa ja ihmisen sytyttäminen palamaan palogeelin avulla.

Tuliesityksen toteuttaminen yleisötilaisuudessa on ammattimaista toimintaa, joka vaatii rakennuksen omistajan tai haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan. Järjestäjän on tehtävä ilmoitus tuliesityksestä pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoitus toimitetaan automaattisesti lomakkeelle valitun kunnan mukaiselle pelastuslaitokselle. Ilmoituksessa kuvataan tuliesityksen järjestelyt, ja se sisältää tuliesityksen pelastussuunnitelman. Ilmoitus voidaan myös liittää osaksi koko tilaisuuden pelastussuunnitelmaa, jolloin siinä esitetään tuliesityksen vaarat ja riskit sekä turvallisuusjärjestelyt. Yhteystiedot pelastussuunnitelman toimitusta varten saat oman alueesi pelastuslaitokselta.

Tuliesityksen vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että tulta käsitellään huolellisesti ja turvallisesti. Vastuuhenkilöllä tulee olla riittävä koulutus tulen käsittelyyn ja mahdollisessa onnettomuustilanteessa toimimiseen. Pelastusviranomainen voi kieltää tuliesityksen yleisötilaisuudessa, jos siitä voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Tuliesityksissä käytetään vaarallisia kemikaaleja, kuten lamppuöljyä, palogeeliä ja sytytysnestettä. Vaikka näitä vaarallisia kemikaaleja käytetään yleisötilaisuudessa, katsotaan tuliesitykset avotulen käsittelyksi. Tällöin tuliesiintyjältä ei vaadita tehosteräjäyttäjän lupakirjaa. Vaarallisen kemikaalin käyttö yleisötilaisuudessa kaasu- tai muulla laitteella vaatii asiantuntemusta laitteen käytöstä ja käytettävän kemikaalin ominaisuuksista sekä sitä koskevista säädöksistä. Tästä johtuen kyseessä on tehostekäyttö, jos tuliefektin tuottamiseen käytetään laitetta. Tehosteiden käyttöä sekä niitä koskevaa ilmoitusta käsitellään sivulla Erikoistehosteet.

Tuliesityksessä huomioitavat turvallisuusseikat

Palovartiointi

Esiintymisalueella on oltava vähintään yksi nimetty palovartija. Palovartijan tehtävänä on reagoida onnettomuustilanteisiin välittömästi ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Palovartijalla ei saa olla muita samanaikaisia tehtäviä hoidettavanaan. Palovartija ei voi esimerkiksi toimia samanaikaisesti esiintyjänä ja hänellä on oltava riittävä koulutus tehtäväänsä. Riittäväksi koulutukseksi katsotaan alkusammutuskoulutus, jossa on käyty läpi vähintään käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttö sekä ihmisen sammuttaminen. Palovartijalla tulee olla sammuttamiseen soveltuva vaatetus ja tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet. Sisätiloissa palovartiointia on jatkettava vähintään tunnin ajan tuliesityksen päättymisen jälkeen. Ulkotiloissa palovartiointia on jatkettava olosuhteet huomioiden riittävän kauan.

Alkusammutuskalusto

Palovartijalla on oltava käytössään riittävä määrä tarkoituksenmukaisia alkusammutusvälineitä. Riittäväksi määräksi katsotaan tilan omien alkusammuttimien lisäksi vähintään kaksi 43A183BC-teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata kahdella 27A144BC-teholuokan käsisammuttimella. Lisäksi tulenkäyttöpaikalla tulee olla sammutuskäsine ja sammutuspeite.

Suojaetäisyydet

Suojaetäisyydellä tarkoitetaan sitä etäisyyttä, jonka päässä yleisön on turvallista oleskella sekä etäisyyttä, jonka päässä tuliesityksestä ei aiheudu syttymisvaaraa. Suojaetäisyyden määrittää esityksestä vastaava henkilö, jonka tulee olla selvillä esityksen sekä siinä käytettävien tuotteiden vaatimista suojaetäisyyksistä. Etäisyyksissä tulee huomioida esiintymistilassa olevien palkkien, alakattojen, ritilöiden ja trussien vaikutus. Tuliesitysilmoituksen liitteenä toimitettavassa pohjakuvassa esitetään suojaetäisyydet yleisöön sekä mahdollisiin syttymislähteisiin.

Esiintymisalueen rajaus

Esiintymisalue tulee rajata siten, että yleisö ei pääse esiintymisalueelle ja tuliesityksen suojaetäisyydet toteutuvat. Rajauksessa voidaan käyttää esimerkiksi lippusiimaa tai henkilövalvontaa. Esitä tuliesitysilmoituksen liitteenä toimitettavassa pohjakuvassa esiintymisalueen rajaus.

Sisusteet ja esiintymispaikan materiaalit

Esiintymisalueen sisusteiden ja materiaalien on oltava vaikeasti syttyviä ja niiden luokkatodistukset on toimitettava ilmoituksen liitteenä. Luokkavaatimus on SL 1, DIN 4102 luokka B1 tai vastaava. Lisätietoa kohdassa Alkusammutuskalusto, sisusteet ja pelastustiet yleisötilaisuudessa.

Maastopalovaroitus

Avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen (ent. metsä- tai ruohikkopalovaroitus) aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Maastopalovaroituksen ollessa voimassa ei tuliesitystä voida järjestää, mikäli esitys katsotaan avotulen käytöksi.

Automaattisen paloilmoittimen irtikytkentä

Mikäli tuliesitys järjestetään tilassa, jossa on savuun reagoivia ilmaisimia, huolehditaan automaattisen paloilmoittimen tarvittavista irtikytkennöistä. Paloilmoittimen irtikytkentäjärjestelyistä sovitaa rakennuksen omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan sekä pelastusviranomaisen kanssa. Irtikytkennän saa tehdä ainoastaan paloilmoitinlaitteen nimetty hoitaja. Jos tilassa on irtikytkennän kellokytkin, voi irtikytkennän tehdä sen käyttöön nimetty henkilö rakennuksen omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan sekä pelastusviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Irtikytkennän ajaksi alueelle on järjestettävä palovartiointi. Tähän tehtävään nimetään palovartija, jonka tehtävä on irtikytkettyjen tilojen valvominen. Palovartijalla ei saa olla muita samanaikaisia tehtäviä hoidettavanaan. Poikkeuksena ovat vapaaehtoiset paloilmoitinlaitteistot, jolloin palovartiointijärjestelyt määrittää rakennuksen omistaja. Ulkona järjestettävissä tuliesityksissä huomioidaan läheisten rakennusten paloilmoitinjärjestelmät. Tuliesitystä ei tule toteuttaa rakennuksen ilmanottokanavien läheisyydessä, koska tämä saattaa aiheuttaa erheellisen paloilmoituksen. Mikäli on mahdollista, että savu kulkeutuu paloilmoittimella varustettuun rakennukseen, on rakennuksen paloilmoitin tarvittavilta osin kytkettävä irti ja kyseiseen rakennukseen on järjestettävä palovartiointi.

Lue lisää:

Laadi ilmoitus tuliesityksestä
Erikoistehosteet
Alkusammutuskalusto, sisusteet ja pelastustiet yleisötapahtumassa