Hyppää sisältöön
Kuva: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Pelastuslaki velvoittaa pelastuslaitoksia tekemään työtä tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Laki velvoittaa pelastuslaitoksia laatimaan palvelutasopäätöksen, jossa määritellään tarkemmin pelastuslaitoksen tehtävät ja resurssit.

Palvelutasopäätöksen liitteenä on valvontasuunnitelma, joka tarkentaa onnettomuuksien ehkäisytyön sisältöä. Palvelutasopäätöksen hyväksyy pelastuslautakunta neljän vuoden välein. Tulevaisuudessa onnettomuuksien ehkäisyn suunta on kokonaisvaltaisessa turvallisuuden edistämisessä valvonnan, turvallisuusviestinnän ja turvallisuuskoulutuksen keinoin.

Pelastuslaitoksen on myös seurattava onnettomuusuhkien sekä niiden määrien ja syiden kehitystä ja siitä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhdyttävä osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja tarvittaessa tehtävä esityksiä muille viranomaisille. Lisäksi kemikaaliturvallisuuslaki määrää tiettyjä valvontatehtäviä pelastusviranomaisille.

Mistä onnettomuuksien ehkäisytyön kokonaisuus koostuu?

Tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi pelastuslaitos tekee rakennuksissa palotarkastuksia ja muita valvontatoimenpiteitä. Pelastuslaitos suorittaa valvontaa myös paloturvallisuuden itsearviointina, jossa kiinteistön edustaja itse arvioi omaa turvallisuuttaan ja raportoi siitä pelastusviranomaiselle, joka päättää valvonnan jatkotyöstä.

Pelastuslaitos kouluttaa paloturvallisuusasioissa ja on esillä erilaisissa tapahtumissa. Kuntien ja kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset, kaavoittajat ja suunnittelijat saavat palvelua paloturvallisuusasioissa kaikenlaisissa rakennushankkeissa. Pelastuslaitos on myös aktiivinen turvallisuusviestijä omalla alueellaan ja pyrkii havaitsemaan onnettomuusriskit ennalta ja viestii niistä yhdessä muiden viranomaisten kanssa etupainotteisesti.

Suuri osa pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyöstä on yhteistyötä muiden viranomaisten sekä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä pyritään vahvistamaan esimerkiksi parempaa tapahtumaturvallisuutta, asumisturvallisuutta, kouluturvallisuutta ja puuttumaan ja muokkaamaan vallitsevia ilmiöitä havaitsemaan turvallisuusnäkökulmia.

Onnettomuuksien ehkäisytyössä tarvitaan meitä jokaista. Turvallisempi arki muodostuu pienistä turvallisuusteoista ja onnistumisen kokemuksista.

Valvonta ja palotarkastus

 • Minkälaista valvontaa pelastusviranomainen tekee?
 • Millaisia valvontatehtäviä pelastusviranomaisille on määrätty kemikaaliturvallisuuslain mukaan?
 • Mitä palotarkastus pitää sisällään?

Paloriskiasunnot

 • Kenen kuuluu tehdä ilmoitus palo-tai onnettomuusriskistä?
 • Mitä asioita tällaisessa palotarkastuksessa erityisesti tarkastellaan?
 • Mikä on tavoitteena paloriskitiimin työssä?
 • Asukkaan oikeudet ja velvollisuudet?

Paloturvallisuuden itsearviointi

 • Mitä hyötyä on paloturvallisuuden itsearvioinnista kiinteistön omistajalle tai haltijalle?
 • Mikä on paloturvallisuuden itsearvioinnin tavoite?
 • Mitä pelastuslaitoksen rooli on paloturvallisuuden itsearvioinnissa?

Kemikaalit ja räjähteet

 • Mitkä viranomaiset valvovat vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia?
 • Milloin ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä?
 • Milloin ilotulitteiden käytöstä tulee ilmoittaa viranomaiselle?

Poistumisturvallisuusselvitys

 • Mitä poistumisturvallisuusselvityksessä kuvataan?
 • Milloin poistumisturvallisuusselvitys on laadittava ja milloin se on päivitettävä?
 • Mitä käytännön apua Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas tarjoaa?

Nuohous

 • Miksi nuohous on tärkeää ja mitä riskejä syntyy, jos nuohousta ei suoriteta säännöllisesti?
 • Voiko tulisija ja hormin nuohota itse?
 • Mitä asioita tulee huomioida nuohouksen yhteydessä ja miten voi varmistaa, että nuohous suoritetaan turvallisesti ja tehokkaasti?

Tulipysäkki-toiminta, lapset ja nuoret

 • Mikä on Tulipysäkki ja miten se liittyy luvattomaan tulenkäsittelyyn?
 • Miksi on tärkeää puhua tulenkäsittelystä kotona?
 • Minkä ikäinen on itse vastuussa luvattomasta tulenkäsittelystä?

Yleisötilaisuudet

 • Mitkä viranomaiset valvovat yleisötilaisuuksien järjestämistä, ja minkä lupien hakeminen voi olla tarpeen?
 • Mitä vaatimuksia pelastuslaki asettaa yleisötilaisuuksien järjestäjille, ja milloin on laadittava pelastussuunnitelma?
 • Mihin tilanteisiin suositellaan laadittavaksi pelastussuunnitelma, vaikka se ei olisikaan lain mukaan välttämätöntä?
 • Milloin ilotulitteiden käytöstä tulee ilmoittaa viranomaiselle?

Tilapäismajoitus

 • Tilapäismajoituksen ilmoituslomakkeen täyttäminen on tarpeellista silloin, kun järjestetään tilapäismajoitusta yleisölle tai suuremmalle ryhmälle.
 • Ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän vuorokautta ennen tilaisuutta.
 • Ilmoitus on tehtävä pelastusviranomaiselle, joka myöntää tilapäismajoitustoiminnalle luvan, mikäli ilmoitus täyttää sille asetetut vaatimukset.

Väestönsuojien palotarkastus

 • Mitä asiapapereita tulee jättää rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle väestönsuojaa koskien?
 • Mikä on väestönsuojan huoltoväli?
 • Miten ilmoitus väestönsuojasta voidaan lähettää pelastuslaitokselle?

Pelastussuunnitelmat

 • Mikä on pelastussuunnitelman tarkoitus ja mitä se sisältää?
 • Mitkä ovat pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuudet eri tilanteissa?
 • Miten pelastussuunnitelman voi toimittaa pelastuslaitokselle?