Hyppää sisältöön

Pelastuslaitokset valvovat yleisötilaisuuksien turvallisuutta

Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä valvovat monet tahot. Järjestäjänä saatat joutua tekemään monenlaisia ilmoituksia eri viranomaisille ja hakemaan useita lupia eri tahoilta.

Kokoontumislaissa yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei pidetä yleisinä kokouksina. Kokoontumislain säännöksiä yleisötilaisuudesta sovelletaan myös tapahtumiin, joihin osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. Yleisellä kokouksella tarkoitetaan kokoontumislaissa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden piirissä olevaa tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

Turvallisuus on hyvän yleisötilaisuuden peruselementti

Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava siitä, ettei ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle aiheudu vaaraa. Turvallisuussuunnittelun tukena on järjestäjän laatima yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmasta käy ilmi, että tapahtuman järjestäjä on varautunut onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa

  1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä,
  2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita tai erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja,
  3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai
  4. tilaisuuden luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Ensiapusuunnitelma
Yli 2 000 hengen yleisötilaisuuteen on laadittava myös erillinen ensiapusuunnitelma, joka palautetaan pelastuslaitokselle pelastussuunnitelman liitteenä.

Toimita pelastus- ja ensiapusuunnitelma pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Mikäli tilaisuudessa halutaan järjestää ilotulitus, tuliesitys tai käyttää pyroteknisiä tehosteita, niin niistä laaditaan tarvittaessa ilmoitukset myös poliisille.

Valvonnan maksullisuus:
Pääosa pelastuslaitosten valvontatyöstä on pelastuslain mukaisesti maksullista.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman ja muiden ilmoitusten toimittaminen:
Toimita yleisötilaisuuden pelastus- ja ensiapusuunnitelma sekä ilmoitukset tehosteiden käytöstä ja tuliesityksestä pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Yhteystiedot suunnitelmien toimitusta varten sekä neuvontaa saat oman alueesi pelastuslaitokselta.

Lue lisää:

Kokoontumislaki, yleisötilaisuus
Pelastuslaki 379/2011 96 §
Pelastussuunnitelma
Pelastuslaki, pelastussuunnitelma