Hyppää sisältöön

Varautumisella pyritään ehkäisemään vaaratilanteita ja valmistaudutaan toimimaan kriisin aikana.

Valmiussuunnittelun tavoite

Valmiuslain mukaan tulee valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muiden toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Yhteiskunnan toiminta voi häiriintyä merkittävästi myös tilanteissa, jotka eivät täytä poikkeusolojen tunnusmerkistöä. Tällöin puhutaan normaaliolojen häiriötiloista ja erityistilanteista, jotka on määritelty yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiassa sekä nostettu myös esiin kansallisessa riskiarviossa. Pelastuslaitoksen valmiussuunnittelun tarkoituksena on varmistaa pelastuslaitoksen perustehtävien hoitaminen normaaliaikojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kuntien valmiussuunnittelun tavoitteena on, että kunta pystyy tuottamaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta tärkeät palvelut ja täyttämään lakisääteiset tehtävänsä kaikissa olosuhteissa. Jotta kunnat pystyvät tuottamaan nämä palvelut, tarvitsevat ne riittävät resurssit, jotka ovat käytettävissä näissä tilanteissa. Tätä kuntien varautumista tuetaan esim. vuosittaisilla seminaareilla. 

Nykyisyys

Valmiuslaissa kunnille ja kuntien toimialoille on määrätty valmiussuunnittelu- ja varautumistehtäviä. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa on kunnilla merkittävä rooli peruspalvelujen tuottajana. Poikkeusoloissa varautumista johtaa, valvoo ja yhteen sovittaa valtioneuvosto sekä kukin ministeriö hallinnonalallansa. Kunnanjohtajat vastaavat kunnissaan varautumisesta ja valmiussuunnittelusta. Osassa alueen kunnista on kunnanjohtajan tueksi nimetty erikseen varautumisasioista vastaava henkilö. Valmiussuunnittelutilanne alueen kunnissa on vaihteleva.

Toimenpiteet, Pohjois-Savon pelastuslaitos

  • Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma päivitetään säännöllisesti ja siinä otetaan huomioon erityisriskien vaatimat toimenpiteet.
  • Pelastuslaitos tukee kuntien valmiussuunnittelua kuntien kanssa sovitulla tavalla. Kuntia ohjataan päivittämään toimialakohtaiset valmiussuunnitelmansa.
  • Pelastuslaitos järjestää kuntien varautumisen yhteyshenkilöille vuosittain keväällä ja syksyllä kokoontumisen, jossa koulutetaan ja käydään läpi ajankohtaisia varautumisasioita.