Hyppää sisältöön

”Turvallisuuden puolesta vuodesta 1869”

Organisaatio

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella työskentelee vakinaisesti lähes 600 työntekijää, joista palomiehiä on melkein 300 ja päätoimisia ensihoitohenkilöitä yli 150. Lisäksi pelastuslaitoksen henkilöstöön kuuluu mm. palotarkastajia, suunnittelijoita, viestinnän ammattilaisia sekä muita toimistotyöntekijöitä.

Pelastustoimen ylintä päätäntävaltaa Varsinais-Suomessa käyttää aluevaltuusto, aluehallitus ja pelastuslautakunta.

Kaksi ensihoitajaa sähköpyörien päällä

Organisaatiokaavio

Pelastuslautakunta

Tulosalue: pelastuspalvelut
Pelastusjohtaja

Tulosryhmät
operatiivinen, riskienhallinta ja esikunta

Palvelualueet
pelastustoiminnan suunnittelu ja johtaminen, operatiivinen palveluntuotanto, ensihoito,
pelastuspalveluiden kehittäminen, tilannekeskus,
onnettomuuksien ehkäisy, turvallisuusviestintä, siviilivalmius ja huoltovarmuus.

Visio

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen visio on olla kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden onnettomuuksien ehkäisy-, pelastus-, siviilivalmius- ja ensihoitopalveluiden tuottaja.

Pelastuslaitoksella on merkittävä rooli turvallisen ja kriisinkestävän Varsinais-Suomen rakentamisessa.

Strategiassa korostuvat toiminnan riskiperusteisuus, pelastustoimen hyvä valmius, yhteistyö, palvelujen laatu ja yhdenmukaisuus sekä aktiivinen viestintä ja kehittäminen.

Strategian muotoilussa on pyritty sisällyttämään yhteiskuntaamme vaikuttavat megatrendit ja ymmärtämään erityisesti kokonaiskuvaa. Lisäksi strategian valmistelussa on otettu huomioon Sisäisen turvallisuuden strategia ja sisäministeriön julkaisema Pelastustoimen strategia.

Ensihoitopalveluiden osalta on huomioitu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ensihoitopalveluiden palvelutasopäätöksessä kuvattuja strategisia tavoitteita.

Pelastuslaitoksen tärkein tehtävä on ihmishengen pelastaminen. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen arvot – ammattitaitoisesti, nopeasti ja tasapuolisesti – ovat se punainen lanka, joka pitää organisaation koossa, ja strategiaa toteutetaan pelastuslaitoksen ydinprosessien johtamisen kautta.

Suunnitelmallinen viestintä on oleellinen tekijä strategian toteutumisen kannalta ja johdon tärkeä työkalu.

Pelastuslaitoksen ydinprosessit – onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, ensihoitopalveluiden tuottaminen, siviilivalmius, henkilöstö ja kehittämistoiminta – muodostavat painopistealueet.

Strategiset tavoitteet ovat koko pelastuslaitoksen yhtenäiset linjaukset, joilla selkeytetään ja korostetaan pelastuslaitoksen perustehtäviä.

 • Pelastuslaitoksella on jatkuvaan analyysiin perustuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä ja tilannekuva vallitsevasta tilanteesta kaikkina hetkinä.
 • Pelastuslaitoksella on valmius vastata alueen riskeihin omalla toimialallaan.
 • Pelastuslaitos on siviilivalmiuden vahva yhteensovittaja ja luotettu yhteistyökumppani.
 • Palvelut on järjestetty laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti.
 • Jokainen on tietoinen ja kantaa vastuunsa omasta ja yhteisönsä turvallisuudesta sekä ym-päröivästä turvallisuudesta.
 • Viestimme avoimesti, ammattitaitoisesti ja tasapuolisesti.
 • Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti toimintatapojaan.
 • Henkilöstömme voi hyvin.

Strategiavalmistelu aloitettiin vuoden 2020 alussa johtoryhmän toimesta.

Strategiaa on käsitelty aluepelastuslautakunnan seminaarissa ja se hyväksyttiin aluepelastuslautakunnan kesäkuun kokouksessa.

Strategian päivitystä on käsitelty myös pelastuslaitoksen eri yksiköiden kokouksissa sekä yt-kokouksissa, ja sopimuspalokunnilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa strategiaan sisältöön.

Pelastuslaitoksen ydinprosessit – onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, ensihoitopalveluiden tuottaminen, siviilivalmius, henkilöstö ja kehittämistoiminta – muodostavat painopistealueet.

Pelastustoimen palvelutaso

Laissa pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) säädetään hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasosta. Lain mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa ja niihin varautuminen. 

Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Palvelutasopäätös

Laissa pelastustoimen järjestämisestä säädetään myös pelastustoimen palvelutasopäätöksestä. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso.

Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon myös 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet. 

Päätökseen tulee sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä ja se tulee olla voimassa määräajan. Palvelutasopäätöksestä on ennen sen hyväksymistä pyydettävä aluehallintoviraston lausunto.

Pelastustoimen palvelutasosta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella päättää aluevaltuusto. Sisäministeriön asetuksella pelastustoimen palvelutasopäätöksestä (1225/2022) on annettu tarkempia säännöksiä päätösten sisällön perusteista, rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta arvioinnista.

Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen keskeinen asiakirja, jossa määritellään pelastustoimen palveluiden ja tehtävien järjestäminen alueella. Valtaosan näistä palveluista muodostavat lakisääteiset tehtävät, joita ovat esimerkiksi pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvontatoiminta, pelastustoiminta ja väestönsuojelu.

Palvelutasopäätös rakentuu viidestä osa-alueesta, jotka muodostuvat seuraavasti:

 1. keskeiset linjaukset;
 2. päättyvän palvelutasopäätöskauden arviointi; 
 3. riskianalyysin tulokset ja johtopäätökset; 
 4. palvelutasopäätökseen sisältyvät palvelut ja tehtävät; sekä
 5. kehittämissuunnitelma. 

Palvelutasopäätös on työkalu pelastustoimen kehittämiseen, mutta sillä on myös informatiivinen tarkoitus. Alueen asukkaat, yritykset, laitokset ja yhteisöt voivat palvelutasopäätöksen avulla tarkastella hyvinvointialueen tarjoamien palveluiden saatavuutta ja samalla esimerkiksi arvioida palveluja täydentävien, omaehtoisten turvallisuusjärjestelyjen tarvetta omassa ympäristössään.
Ensimmäisen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu toteutetaan vuoden 2023 aikana ja se tulee voimaan 1.1.2024.

Toiminnan arviointi ja laatukäsikirja

Vuoden 2020 aikana tukipalveluiden johtoryhmässä on arvioitu pelastuslaitoksen toimintaa kokonaisuudessaan itsearvioinnin keinoin.

Pelastuslaitoksen strategia kuvaa toiminnan tavoitteet sekä menetelmät niiden saavuttamiseksi.

Itsearviointi on jatkuva prosessi, jonka avulla löydämme uusia kehittämiskohteita eri toiminnoista.

Olemme arvioineet muun muassa johtamiseen, strategiaan, toiminnan suunnitteluun ja henkilöstöön liittyviä prosesseja ja niiden toimivuutta. Olemme löytäneet paljon kehitettävää mutta myös todenneet onnistuneemme useissa palveluissa, joita tuotamme omalle henkilökunnalle ja ulkoisille asiakkaillemme.

Vuoden lopulla saimme viimeisteltyä myös pelastuslaitoksen ensimmäisen laatukäsikirjan. Laatukäsikirja parantaa pelastuslaitoksen kykyä tuottaa niitä palveluita, mitä palvelutasopäätöksessä ja sopimuksissa edellytetään. Tässä laatudokumentissa kuvataan Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminta yleisellä tasolla. Laatukäsikirja on osa laadunhallintajärjestelmää ja sitä voidaan käyttää myös osana uusien työntekijöiden perehdytystä.

Lue lisää: