Ajankohtaisiin

Kontinuerlig övervakning av verksamhetens lagenlighet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2018 9.55 | Publicerad på svenska 10.7.2018 kl. 16.41
Nyhet
Bild: Jukka Rapo / Keksi

Lagenligheten av verksamheten vid inrikesministeriet och dess förvaltningsområde följs årligen upp. Laglighetsövervakningen baserar sig på anvisningar, på att verksamheten är organiserad samt på att det utfärdas noggrannare och mer heltäckande rapporter om övervakningen på grund av förvaltningsområdets natur. I berättelsen om laglighetsövervakningen för inrikesministeriet och dess förvaltningsområde 2017 har man granskat hur laglighetsövervakningen har utvecklats inom hela förvaltningsområdet. Lagenligheten av verksamheten vid inrikesministeriet och dess förvaltningsområde följs årligen upp. Laglighetsövervakningen baserar sig på anvisningar, på att verksamheten är organiserad samt på att det utfärdas noggrannare och mer heltäckande rapporter om övervakningen på grund av förvaltningsområdets natur. I berättelsen om laglighetsövervakningen för inrikesministeriet och dess förvaltningsområde 2017 har man granskat hur laglighetsövervakningen har utvecklats inom hela förvaltningsområdet.

Inom inrikesministeriets förvaltningsområde rapporteras det årligen om frågor som gäller granskningsverksamheten, förvaltningsklagan, brottmål, tjänstemannarättsliga frågor, skadestånd, övervakning av behandlingen av personuppgifter, medborgarrespons samt ämbetsverkens egna laglighetsövervakningsinitiativ. Dessa frågor behandlas varje år i så gott som alla ämbetsverk inom förvaltningsområdet.

Det största antalet klagomål och brottmål på årsnivå gäller polisens verksamhet, vilket förklaras av det stora antalet kundkontakter hos polisen. I de klagomål och brottmål som gäller polisen och Gränsbevakningsväsendet har det inte skett någon större förändring under de senaste åren.

Antalet klagomål som gäller Migrationsverket har ökat sedan 2015. År 2017 lämnades 24 klagomål om Migrationsverket. Merparten av klagomålen gällde verksamheten för mottagning av asylsökande, behandlingstiderna för uppehållstillstånd och verksamheten vid serviceställena. Antalet klagomål som gällde Nödcentralsverket har sjunkit betydligt under de senaste åren.

Inom inrikesministeriets förvaltningsområde gäller skadeståndsanspråken främst polisens och Gränsbevakningsväsendets verksamhet. Till Migrationsverket och Nödcentralsverket har riktats endast några enstaka skadeståndsärenden.

Mängden medborgarrespons har ökat under de senaste åren hos såväl polisen, Gränsbevakningsväsendet, Migrationsverket som Nödcentralsverket. I synnerhet Migrationsverket och Nödcentralsverket får numera mer respons från allmänheten.

Aktivt ingripande i missförhållanden

Den interna laglighetsövervakningen är ett långsiktigt arbete som kräver särskilda kunskaper, och i arbetet stöter man ofta på nya, och delvis också överraskande situationer. Behovet av laglighetsövervakning och dess betydelse har godtagits inom förvaltningsområdet och man ingriper aktivt i de missförhållanden som framkommer.

År 2017 var relativt lugnt med tanke på laglighetsövervakningen, och därför kunde ämbetsverken inom inrikesministeriets förvaltningsområde utveckla utbildningen och rådgivningen inom organisationen. Strävan är att tyngdpunkten i övervakningen kan flyttas från övervakning i efterhand till förebyggandet av felaktig verksamhet.

Varje ämbetsverk under inrikesministeriets förvaltningsområde har sammanställt en mer ingående berättelse om laglighetsövervakningen inom det egna området. Den gemensamma berättelsen för förvaltningsområdet baserar sig på dessa. Ämbetsverkens rapporter är omfattande och innehåller detaljerad information om laglighetsövervakningen. Berättelsen om laglighetsövervakningen för inrikesministeriet och dess förvaltningsområde utfärdades nu för sjunde gången.

Ytterligare information

Tiina Mantere, specialsakkunnig, tfn 0295 488 292, tiina.mantere@intermin.fi

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30