Takaisin

Sisäministeriö pyytää kunnilta lausuntoa uudesta pelastustoimen aluejaosta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.12.2013 11.34
Tiedote

Sisäministeriö on lähettänyt kunnille lausuntopyynnön esityksestä pelastustoimen uudeksi aluejaoksi. Uusien pelastustoimen alueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alusta.

Pelastustoimen aluejakouudistus on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Pelastustoimen aluejako uudistetaan vähentämällä alueiden määrä nykyisestä 22:sta 11 alueeseen. Lähtökohtaisesti uudistuksessa noudatetaan vuoden 2014 alusta voimaan tulevaa poliisilaitosjakoa.

Pelastuslain mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain mukaisella enemmistöllä tekemästä aloitteesta. Pelastuslain mukaan aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee.

Kuntia pyydetään toimittamaan lausuntonsa 28.2.2014 mennessä.

Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määräajan voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen valtioneuvoston asettamassa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asianomaisilla kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä.

Ministeriö asettaa seurantatyöryhmän seuraamaan ja edistämään uutta pelastustoimen järjestelmää

Sisäministeriö on päättänyt asettaa pelastustoimen rakenneuudistuksen seurantatyöryhmän alkuvuodesta 2014. Työryhmän tehtävänä on seurata ja edistää hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutumista pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnin osalta. Työryhmän erityisenä tavoitteena on seurata pelastustoimen aluejakopäätöksen kustannusvaikutuksia kuntien menoihin.

Pelastustoimen järjestöjä, Suomen Kuntaliittoa, Maakuntien liittoja ja palkansaajajärjestöjä on pyydetty nimeämään edustajansa seurantatyöryhmään 31.12.2013 mennessä.

Lisätietoa pelastustoimen järjestelmän uudistamisesta saa osoitteesta www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_aluejaon_uudistaminen
Sivulta voi myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiinsa.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Päivi Nerg, 071 878 8203, valmiusjohtaja Janne Koivukoski, 071 878 8420, pelastusylitarkastaja Taito Vainio, 071 878 8423, erityisavustaja Andrei Nahkala, 071 878 8212