Takaisin

Sisäministeriö esittää lisärahaa poliisin kalustohankintoihin, kokonaisbudjetti pienenee edelleen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 10.8.2017 12.50
Tiedote 79/2017
Kuva: VNK/Laura Kotila

Sisäministeriö esittää hallinnonalalleen vuodelle 2018 yhteensä 1 472 miljoonan euron määrärahaa. Kokonaisuutena budjettiesitys vuodelle 2018 on noin 50 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvan vuoden varsinainen talousarvio. Suhteessa edelliseen vuoteen eniten vähenevät edelleen turvapaikanhakijoiden vastaanoton menot. Turvapaikanhakijoiden määrän ei arvioida kasvavan tästä vuodesta ja vähitellen vastaanottojärjestelmästä poistuu vuonna 2015 turvapaikkahakemuksensa jättäneitä ihmisiä.

Hallitus päätti keväällä 2017 lisäresursseista sisäisen turvallisuuden viranomaisille vuosina 2018–2021. Sisäministeriön ensi vuoden budjettiesitys perustuu tähän niin kutsuttuun kehyspäätökseen. Hallituksen budjettiriihessä 30.–31.8. on kuitenkin vielä tarkasteltava joitakin sisäisen turvallisuuden kannalta tärkeitä hankkeita, joita kehyspäätöksessä ei huomioitu.

Poliisille lisärahaa kalustoon ja kyberkyvykkyyteen

Viime kevään kehyspäätöksen mukaan poliisille kohdennetaan vuonna 2018 yhteensä 34,5 miljoonan euron lisämääräraha sisäisen turvallisuuden parantamiseen. Tällä määrärahalla kyetään varmistamaan poliisin operatiivinen toimintakyky ja nykyisen 7 200 poliisiviran säilyminen Suomessa.

Tämän ohella sisäministeriö esittää budjettiehdotuksessaan 7 miljoonan euron lisäpanostusta poliisin kalustoon erityisesti terrorismin uhkaan vastaamiseksi sekä 3 miljoonan euron lisärahaa poliisin kyberkyvykkyyden lisäämiseen. Jatkuvasti kasvavaan tietoverkkorikollisuuteen vastaaminen vaatii sekä lisähenkilöstöä että teknologiainvestointeja.

Suojelupoliisin toimintaan esitetään ensi vuodelle 27,6 miljoonaa euroa. Keväällä tehdyssä kehyspäätöksessä Suojelupoliisin resurssien turvaamiseen kohdennetaan 3,5 miljoonan euron lisämääräraha vuodesta 2018 alkaen.

Turvapaikanhakijoiden määrän oletetaan pysyvän ennallaan

Suomeen arvioidaan tulevan noin 7 000 turvapaikanhakijaa vuonna 2018. Arvio on sama kuin kuluvana vuonna. Lukuun sisältyvät mahdolliset turvapaikanhakijoiden siirrot EU:n sisällä. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenoihin vuodelle 2018 ehdotetaan 49 miljoonaa euroa. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton ostopalvelumenoihin, vapaaehtoisen paluun tukemiseen sekä turvapaikanhakijoille maksettaviin tukiin esitetään yhteensä 193 miljoonan euron määrärahaa.

Lisäksi sisäministeriö esittää pakolaiskiintiön nostamista nykyisestä 750 henkilöstä 1 050 henkilöön vuonna 2018. Pakolaiskiintiötä nostamalla autetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia pakolaisia. Hallitus päättää pakolaiskiintiön koosta budjettiriihessä. Komissio on useasti patistanut jäsenmaita nostamaan pakolaiskiintiöitään yhtenä tapana vastata vaikeaan tilanteeseen.

Rajavartiolaitokselle esitetään lisärahaa meriveneiden hankintaan

Rajavartiolaitoksen menoihin tulevalle vuodelle esitetään yhteensä 251,3 miljoonaa euroa. Rajavartiolaitos pyrkii korvaamaan lähivuosina 1960–1980-luvuilla hankitut vanhentuneet rannikkovartioveneet ja hankintaan liittyvä lisämäärärahatarve sisältyy ministeriön ehdotukseen. Meripelastukseen käytettävän kaluston tulee olla luotettavaa kaikissa olosuhteissa. Rannikkovartioveneiden uusimisella tavoitellaan kustannustehokasta venetyyppiä, jossa yhdistyy kelirikko-, pelastus-, sammutus- ja öljyntorjuntakyky.

Pelastustoimen uudistus edellyttää tietojärjestelmien kehittämistä

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan menoihin vuonna 2018 ehdotetaan yhteensä 72,7 miljoonaa euroa. Tästä 5,5 miljoonaa euroa käytettäisiin pelastustoimen uudistuksen edellyttämään yhtenäisen tieto- ja viestintäjärjestelmän kehittämiseen.

Hätäkeskustoiminnan turvaaminen edellyttää vähintään nykyisen henkilömäärän säilyttämistä erityisesti uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönottovaiheessa. Tähän tarkoitukseen esitetään 2,5 miljoonan euron lisärahaa. Siirtymävaiheen jälkeen hätäkeskuspäivystäjien tarve pienenee.

Sisäministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2018 on luettavissa sisäministeriön verkkosivulla:
http://intermin.fi/ministerio/toiminta-ja-talous

Lisätietoja

osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 0295 488 510, jukka.aalto@intermin.fi
sisäministeri Paula Risikon haastattelupyynnöt, erityisavustaja Tiina Rytilä, p. 040 566 6649, tiina.rytila@intermin.fi